Заяць Андрій Євгенович

Посада: професор кафедри давньої історії України та архівознавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: andriy.zayats@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія України, зокрема урбанізаційні процеси українських земель XV-XVII ст., міське суспільство, розвиток магдебурзького права, економіка міст, народонаселення міських поселень.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. До проблеми просторової локації міст Волині ХVІ-першої половини ХVІІ ст. // Проблеми містобудування Західної України. Львів, 1994. С. 86-87

 2. Економічний розвиток Острога в ХVІ-першій половині ХVІІ ст. // Острозька давнина: дослідження і матеріали. Львів, 1995. Вип. 1. С. 32-36

 3. Інститут війтівства в містах Волині в ХVІ- першій половині ХVІІ ст. // Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ ст. Львів, 1998. С. 106-112

 4. Рецензія Магдебурзького права на Волині до кінця ХV ст. // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. Острог-Нью-Йорк, 1999. С. 272-278.

 5. Обороноздатність волинських міст ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині. Збірник наукових праць. – Кременець, 2006. – С. 57–63.

 6. Соціально-економічне становище Олики у ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України. Науковий збірник. – Луцьк, 2006. – Вип. 18. – С. 27–29.

 7. Галич та Володимир – стольні гради Данила Галицького // Засновник Львова король Данило та українська держава у ХІІІ ст. – Львів, 2006. – С. 129-137.

 8. Археографія. Навчальний посібник. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 1. Львів, 2010. – 118 с.

 9. Управління та самоврядування в містах Правобережної України у XV – першій половині XVII ст. за даними локаційних привілеїв та документів // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 13 / за заг ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського; доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 92 – 99.
 10. Війтівська влада у приватних містах Волині XVI – першої половини XVIІ ст. // Соціум. Альманах соціальної історії. / Інститут історії НАН України – К., 2008. – Вип. 8. – С. 56 – 60.
 11. Організація торгівлі в містах Правобережної України у ХV – першій половині ХVІІ ст. // Ефективність державного управління: зб. наук. праць Львівського інституту державного управління при Президентові України – Львів, 2004. – Вип. 5. – С. 127 – 133.
 12. Магдебурзьке право в містах Правобережної України у ХV – першій половині ХVІІ ст. // Ефективність державного управління: зб. наук. праць Львівського інституту державного управління при Президентові України – Львів, 2009. – Вип. 18 / 19. – С. 229 – 236.
 13. Міщани поміж литовськими статутами і практикою життя // Соціум: Альманах соціальної історії / Інститут історії НАН України. – 2010. – Вип. 9. – С. 9 – 19.
 14. Вплив старостинської влади на функціонування міських громад Правобережної України в XVI – першій половині XVIІ ст. // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 20 / за заг ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського; доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – С. 143 – 151.
 15. Управління та самоврядування в містах Правобережної України у XV – першій половині XVII ст. за даними локаційних привілеїв та документів // Urądy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku: / pod red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego. – Krakòw, 2010. – S. 227 – 238.
 16. Правове становище міщан Правобережної України в XVI – першій половині XVII ст. // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 23 / за заг ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського; доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 149 – 157.
 17. Берестечко у XVІ – першій половині XVII століть (Штрихи до історії розвитку міста) // ЗНТШ. Т. 264: Праці історично-філософської секції. – Л., 2012. – С. 196 – 210.
 18. Судочинство в приватних містах Правобережної України у XVI – першій половині XVII століть // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя / Українознавча наукова бібліотека НТШ. Число 33. – Л., 2012. – С. 219 – 243.
 19. Джерела поповнення населення міст у XV – першій половині XVII ст. (Волинь і Центральна Україна) // Scientіa nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. A. Sochackiej i P. Jusiaka. – Lublin : wyd-wo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, 2014. – S. 655 – 667.
 20. Волинські міста XVI – першої половини XVII ст. як опорні пункти оборони краю // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С. 175 – 182.
 21. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку XVII століття // Краєзнавство. – К., 2015. – Вип. 3/4. – С. 49 – 59.
 22. Волинські міста XVI – XVII ст. : митна політика та організаційні засади торгівлі // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. – 2015. – №1. – С. 76 – 85.
 23. Луцькі війти у XV – першій половині XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. Вип. 51. – С. 140 – 182.
 24. Єврейське щастя”: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2015. – Вип. 11/12. С. 269 – 271.
 25. Міста Волині XVI – першої половини XVII ст. : джерела поповнення міського населення // Український історичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 50 – 59.
 26. Miasta prywatne Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Liczba i specyficzne cechy funkcjowania // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – Warszawa, 2016. – T. LXXVII. – S. 179 – 198.
 27. Лентвійти у містах Волині XVI – першої половини XVII ст. склад, персоналії, повноваження / А. Заяць // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. 2018.  № 1 (5). С. 59-69.

Біографія

shapeimage_2 (8)

Народився 1958 р. у м. Зборові Тернопільської області у сім’ї службовця. У 1975 р. закінчив Львівську середню школу № 65. У 1982-1987 рр. навчався в Львівському університеті ім. Івана Франка на історичному факультеті.

З 1988 р. – пошукувач кафедри історії України Львівського університету. У 1994, 1995, 1997 проходив наукове стажування в Польщі. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію “Урбанізаційний процес на Волині у XVI-I пол. XVII ст.” (керівник – проф. В. Ф. Інкін).

З 1987 р. – асистент, з 1993 по 1999 рр. – завідувач кафедри українознавства Української академії друкарства, з 1995 р. – доцент цієї кафедри. З 1999 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Львівського університету.

Проходив наукове стажування у Люблінському університеті (1997, 1999, 2005, 2007 рр.), Варшавському університеті (2001, 2013 рр.), Вроцлавському університеті (2000 р.)

Брав участь у роботі таких міжнародних конференцій: “Михайло Грушевський – визначний вчений, державний діяч, громадянин”, (Львів, 1991 – доповідь “Погляд Михайла Грушевського на розвиток міст України”), “Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина”, (Київ, 1991 – доповідь “Козацтво та міста Волині XVI-XVII ст.”), “425-річчя Другого Литовського Статуту” (Вільнюс, 1991 – доповідь “Другий Литовський Статут 1566 р. і міста Волині XVI- першої половини XVII ст.”), “Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність)”, (Рівне, 1993 – доповідь “До історії виникнення містечка Кодина”), “Козацькі війни XVII ст. в історичній свідомості польського та українського народів”, (Львів, 1995 – доповідь “Українсько-російський договір 1654 р. в оцінці сучасної української історіографії (90-ті роки)”), “Центрально-Східна Європа на етапі трансформації: економіка і суспільство в період від середньовіччя до модернізації (ХV-XVIII ст.)”, (Львів, 1997 – доповідь “Інститут війтівства в містах Волині ХVІ-першій половині XVII ст.”) та інших.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!