Історія України XVІІ- XVІІІ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Заяць А. Є.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c, Ісо-21c, Ісо-22c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Іст-21c
Іст-22c
Іст-23c
Ісо-21c
Ісо-22c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Опис курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси, що відбувалися у XVII–XVIII ст

Результати навчання:

 • знати:

Студент повинен знати перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: українська революція середини XVII ст. (повстання, національно-визвольна війна, козацька революція, громадянська війна, Хмельниччина), Новий час, ранньомодерна епоха, Руїна, Гетьманщина, Слобожанщина, Малоросійський приказ, І Малоросійська колегія, Правління Гетьманського уряду, ІІ Малоросійська колегія, гетьманські резиденції, генеральна, полкова і сотенна старшина, бунчукові, військові та значкові товариші, військові канцеляристи, козаки виборні і підпомічники, органи влади, магдебурзьке право, війт, лава, бурмистр, радці, полково-сотенний устрій, паланки, кіш, судова система, церковна організація;

 

 • вміти:

Вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; визначати та аналізувати передумови, суть і наслідки української революції середини XVII ст. та Руїни, антимосковського виступу І. Мазепи, ліквідації державних структур Гетьманщини, інтеграції українських земель до складу Російської імперії; встановлювати та виокремлювати особливості та характерні риси соціально-економічного і духовного розвитку українського соціуму середини XVII – XVIII ст.

 

Опис-навчальної-дисципліни_2023

Рекомендована література

Базова

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – Київ, 1994.
 2. Апанович О.Збройні сили України першої половини. XVIII ст. – Київ, 1969.
 3. Археологія доби українського козацтва XVII – XVIII ст. – Київ, 1997.
 4. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1990.
 5. Балабушевич Т. А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст. – Київ, 1993.
 6. Білецький П. Українське мистецтво другої половини XVII – XVIII ст. – Київ, 1981.
 7. Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIIІ століття. – Київ, 2000.
 8. Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви та Петербурга: покажчик справ. – Запоріжжя, 1996.
 9. Борисенко В. И. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – Київ, 1986.
 10. Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – Київ, 2005.
 11. Великий А. З літопису християнської України. – Рим, 1972 – 1975. – Т. 5-7.
 12. Власовський І. Нарис історії української Православної Церкви. – Київ, 1998. – Т. 2 – 3.
 13. Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа. 1648-1654 гг. – Київ, 1962.
 14. Голобуцький В. О. Економічна історія Української РСР: Дожовтневий період. – Київ, 1971.
 15. Горобець В. Україна в роки реформ Петра І. – Київ, 2000.
 16. Горобець В. М. Політичний устрій українських земель другої половини ХVІІ – ХVІІІ. Гетьманщина, Запоріжжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). – Київ, 2000.
 17. Горобець В.М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50 рр. XVII ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформації регіональних геополітичних процесів // УІЖ. 2005. – №2. – С. 16 – 47.
 18. Горобець А. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654 – 1665. – Київ, 2001.
 19. Грабовецький В. В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI – XIX ст. – Львів, 1966.
 20. Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Київ, 1995 – 1998. – Т. 8 – 10.
 21. Гуржий А. И. Еволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. – Киев, 1986.
 22. Гуржій O.I. Гетьман Іван Скоропадський. – Київ, 1998.
 23. Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна. – Київ, 1999. – Т. 8.
 24. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII –  поч. XVIII ст. – Київ, 1959.
 25. Інкін В. Ф. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у ХVІ – ХVІІІ ст.: Історичні нариси. – Львів, 2004.
 26. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002.
 27. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI – XVIII ст. – Київ, 1966.
 28. Кісь Я. П. Промисловість м. Львова у період феодалізму (ХІІІ – ХІХ ст.). –  Львів, 1968.
 29. Компан О. С. Міста України в другій половині XVII ст. – Київ, 1963.
 30. Крижанівський О. П. Церква в соціально-економічному розвитку Правобережної України: XVIII – першій половині XIX ст. – Київ, 1991.
 31. Крикун М. Г. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV – XVIII ст. – Київ, 1993.
 32. Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині XVII – на початку XVIII ст. – Київ, 2006.
 33. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.
 34. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII ст. – Київ, 1997.
 35. Мицик Ю. А. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. – Дніпропетровськ, 1996.
 36. Нариси з історії дипломатії України / під ред. В.А. Смолія. –  Київ, 2001.
 37. Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII – XVIII ст. Ч. 1: Генеральна рада // Праці комісії для вивчення історії західноруського та українського права. – 1929. – Т.6.
 38. Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII – XVIII ст. Ч. 2: Рада старшин // Праці комісії для вивчення історії західноруського та українського права. – 1930. – Т. 8.
 39. Павленко С. Іван Мазепа. – Київ, 2003.
 40. Панашенко В. В. Полкове управління в Україні (середина XVII – XVIII ст.). – Київ, 1997.
 41. Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII – XVIII ст.). – Київ, 1995.
 42. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII – XVIII ст. Львів, 1967.
 43. Пірко В. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI – XVIII ст. – Донецьк, 2004.
 44. Слабченко М. Судівництво на Україні XVII – XVIII ст. – Харків, 1919.
 45. Смолій В. А., Степанков B.C. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676). –  Київ, 1999. – (Т. 7:Україна крізь віки).
 46. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини. 1669 – 1726 рр. – Київ, 2006.
 47. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. – Дніпропетровськ, 1996. – Кн. 1.
 48. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. – Київ, 1970 (1988).

Матеріали

Інформаційні ресурси:

 1. litopys.org.ua
 2. histoty.org.ua
 3. uht.org.ua
 4. history.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія України XVII -XVIII ст.

Завантажити силабус