Історія господарських занять і матеріальної культури українців

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Глушко М. С.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2професор Глушко М. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна “Історія господарських занять і матеріальної культури українців” є завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 032 історія та археологія для освітньої програми «історія та археологія», яка викладається в IV семестрі в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни “Історія господарських занять і матеріальної культури українців” є ознайомлення аспірантів із шляхами становлення і розвитку різних ділянок традиційної культури та побуту українців (основних і допоміжних видів господарської діяльності, народного транспорту, житла, одягу, їжі) для оволодіння сучасними підходами та інструментами самостійного їх дослідження.

 Результати навчання:
Після завершення цього курсу аспірант буде :

 • знати:
  – основні чинники, які впливали на еволюцію народної культури;
  – найважливіші винаходи автохтонів України у господарській діяльності та матеріальній культурі, їхнє місце і значення у загальноєвропейській традиційній культурі;
  – основні віхи покращення щоденного життя та їх вплив на духовні скарби народу.
 • розуміти зміст понять:
  привласнювальне господарство, відтворювальне господарство, культурогенез, походження, джерела, заняття, ремесло, домашні промисли, матеріальна культура.
 • вміти:
  – критично критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;
  – визначати та аналізувати розвиток традиційно-побутової культури, виявляти архаїзми і пережитки у сфері культури сучасного українського народу. 

Рекомендована література

1. Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Вид. 2, доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 414 с.
2. Етнографія України / За ред. С. А. Макарчука. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
Додаткова література:
1. Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
2. Глушко М. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55–73.
3. Глушко М. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, – 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
4. Глушко М. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358–365.
5. Артюх Л. Ф. Їжа та харчування Київської Русі // Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 65–83.
6. Археология Украинской ССР: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1; 1986. – Т. 2, 3.
7. Древнее жилище народов Восточной Европы. – Москва: Наука, 1975.
8. Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. – Москва: Наука, 1987.
9. Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. – Ленинград: Наука, 1975.
10. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1989. – Вып. 3: Материальная культура.
11. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. – Москва: Международные отношения, 1995. – Т. 1; 1999. – Т. 2; 2004. – Т. 3; 2009. – Т. 4; 2012. – Т. 5.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус