Історія України (051 “Економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Підкова І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія України» є: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків  культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Цілі курсу: Учасники курсу повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

Рекомендована література

Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. Київ,Чернівці,2008.

Бойко О. Історія України. Київ, 1999.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХХХ ст. 2-е видання. Київ, 2000.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ, 1990.

Грушевський М. Історія УкраїниРуси: В 11т., 12 кн.Київ, 1991–1999.

Грушевський М. Новий період історії України. Київ, 1992.

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Київ, 1990.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.

Єкельчик С. Історія України. Становлення модерної нації / авториз. пер. з англ. А. Цимбал Київ: Laurus, 2011. 376 с.: іл.

Історія українського селянства: Нариси в 2 х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2006. Том 1– 2.

Історія України в особах: IXXVIII ст. Київ, 1993.

Історія України в особах: XI XX ст. Київ,1995.

Історія України/ Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. Львів, 1996.

Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія. Київ,1995.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2008.

Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. Львів,1996.

Історія України в особах: IX–XVIII ст. Київ, 1993.

Лановик Б. Д., Лазарович М. В. Історія України. Навчальний посібник. Київ, 2006.

Маґочій П. Р. Історія України / Пер. з англ. Київ, 2007.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.1.-К.,1992.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Вид. 3-тє, перероблене та розширене: Київ: Критика, 2006.

Довідник з історії України / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка; за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. Вид. 2-ге, доопрацьоване і доповнене. Київ: «Генеза», 2001. Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ: Наук. думка, 2008–2013. Історія України: А–Я: енцикл. довід. / упорядкув. та наук. ред.: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич; НАН України, Ін-т історії України. Вид. 3-тє, доопр. і доповн. Київ: Генеза, 2008. УСЕ. Універсальний словник / Гол. ред. М. Попович. Київ: Ірина, 1999. 1568 с. [Cпівавт. Б. Антоняк, Ю. Антоняк, Н. Бічуя, Т. Гошко та ін.].

Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 тт. Т. І: А–К / Вакарчук І. О. (голова), Лозинський М. В. (заст. голови), Шуст Р. М. (заст. голови), Качмар В. М. (відп. секретар). Львів, 2011. Encyklopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 тт. Т. ІІ: Л–Я / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.

Силабус:

Завантажити силабус