Історія права України

Тип: На вибір студента

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Білостоцький С. М.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Іст-21c
Іст-22c
Іст-23c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Історія права України – навчальна дисципліна, що є складовою частиною загальної теорії права  та історії України. Хронологічно охоплює період від ІХ століття до початку 90-х років ХХ ст. Навчальна дисципліна передбачає вивчення історії України з погляду розуміння права та правотворчості  на різних історичних етапах розвитку українського суспільства. Такий підхід дає можливість встановити соціальні цінності, які є незмінними та вартісними впродовж століть, незалежно від зміни політико-державного устрою. Історія права, як навчальна дисципліна, висвітлює правові інститути з урахуванням національних особливостей та європейських «правових революцій» – відродження приватного римського права (ХІІ –ХІІІ ст.); кодифікацій (ХVII – XVIII ст.); конституціоналізму (XVIII – XX ст.).  Вивчення Історії права України має за мету сформувати у майбутніх істориків-гуманітаріїв знання про соціальну сутність, функції та призначення права, головні етапи його розвитку на українських землях з урахуванням державотворчих, соціально значимих політичних, економічних, культурних факторів,  починаючи з часів «примітивного права» до суспільства «верховенства права».

Результати навчання:

знати: основні теорії розуміння права, етапи його розвитку на українських землях, історичні типи права та  причини їх зміни, характерні відмінності між публічним та приватним правом, джерела права в контексті правових концепцій та суспільно-політичних організацій, що функціонували на українських землях у різні історичні періоди. Зміст понять: право; публічна влада; джерела права; історичний тип права; правовий статус особи; галузь права; правова норма;  збірник права; політична система суспільства; об’єктивне та суб’єктивне юридичне право; правовий звичай; правовий акт; правовий договір; правова держава; правосвідомість; правопорушення; правоздатність, дієздатність; кодекс; кодифікація; рецепція; інкорпорація; договірне право; продажа; поток і разграблєніє; віра, дика віра, ведення сліду; конкубінат;  злочин; покарання; вищі органи державної влади, місцеві органи управління; Вальний сейм; сеймики; патримоніальна, абсолютна, станова монархія; магдебурзьке право, хелмінське право, право Гетьманщини, конституція; держава; сім’я; шлюб.

вміти: аналізувати правові норми різних історичних періодів розвитку національної системи права, визначати види джерел права, історичні типи права, надати правову оцінку джерелам права різних історичних типів права, виявити спільне та відмінне в правових документах.Opys_Ist_prawa_18

Рекомендована література

Базова

 1. Бардах Ю., Леснодарський Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 1980.
 2. Вилненский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.
 3. Греков Б.Д. Киевская Русь. М.; Л., 1939.
 4. Гуржій О. Прова в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.). К., 1994.
 5. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. К., 1996.
 6. Історія держави і права України. У 2 т. / За ред. В.Я. Тація та А.Й. Рогогожина. К., 2000.
 7. Історія держави і права Української РСР (1917–1960). К., 1960.
 8. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. Центральна Рада. Гетьманство. Директорія. К., 1997.
 9. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. Львів, 1991.
 10. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. Львів, 2000.
 11. Кульчицький В.С. Австрійська конституція 1849 р. в і крайова конституція для Галичини 1850 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1965.
 12. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Львів, 1965.
 13. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у ХVІІІ ст. Львів. 1958.
 14. Кульчицький В.С. Утворення Української радянської держави. Львів, 1957.
 15. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.) Дрогобич, 1995.
 16. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. К., 2001.
 17. Музиченко П. История государства и права Украины: Учебник. К., 2001.
 18. Музиченко П.П. Історія держави і права України. К., 2000.
 19. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. К., 1995.
 20. Селиванов А.О. Будуємо нову державу. К., 1997.
 21. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.
 22. Тарнов А.П. Історія Конституції Української РСР. К., 1957.
 23. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. Харьков, 1999.
 24. Толочко П.П. Київська Русь. К., 1996.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму