Основи музеології та архівознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Дудяк О. А.Іст-11с, Іст-12с, Іст-13с, Ісо-11с, Ісо-12с, Іст-14с, Ісо-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іст-11с
Іст-12с
Іст-13с
Ісо-11с
Ісо-12с
Іст-14с
Ісо-13с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальний курс “Основи музеології та архівознавства” передбачає ознайомлення студентів з основними етапами становлення музейної та архівної справи в Україні та світі, на основі використання найновіших здобутків музеології та архівознавства навчити студентів вмінь та навиків щодо опрацювання, наукової експертизи, опису, зберігання музейних та архівних фондів, а також використання музейної та архівної інформації.

Результати навчання:

знати:основи музейного та архівного права, головні етапи історії музейної та архівної справи, музейних та архівних установ України, біографічні дані видатних представників української музеології та архівознавства. Зміст понять: Музейний фонд України, музейний предмет, типовий і унікальний музейний предмет, музейна справа, музей, музейна експозиція, архівний документ, документ Національного архівного фонду, Національний архівний фонд, експертиза цінності документів, унікальний документ, архівна справа, діловодство, архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ, державна архівна установа, приватне архівне зібрання, таємний архів, користувач архівними документами, довідковий апарат, номенклатура справ, архівна довідка;

вміти:критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; визначати та класифікувати музейні та архівні фонди, здійснювати експертну критику документа; демонструвати розуміння загальних тенденцій розвитку музейної справи в Україні та світі.

Рекомендована література

Базова:

 1. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навч. посібник / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. К., 2007.
 2. Бондар М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.М. Нариси музейної справи. К., 1959.
 3. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В.Лозинський, О.Лянг, Х.Назаркевич. Львів, 2005.
 4. Власюк Г.М., Зосимович О.Ю., Хададова М.В. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.-метод. посібн. Житомир, 2006.
 5. Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти: Навч.-метод. посіб / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. Кіровоград, 2006.
 6. Горішевський П., Дейнега М., Ковалів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Івано-Франківськ, 2005.
 7. Краткий словарь музейных терминов. Москва, 1974.
 8. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв УРСР) / За ред. С.М.Чайковського. К., 1980.
 9. Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебное пособие для вузов по специальности “История” / Под. ред. К. Левыкина, В. Хербста. Москва, 1988.
 10. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения (Музейные термины). Сб. научн. трудов Центрального музея революции СССР. Москва, 1986.
 11. Музеология как научная дисциплина. Учебно-методическое пособие / Автор-составитель А.В. Майоров. Санкт-Петербург, 2005.
 12. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяьності музеїв: Навч. посібн. / П.Горішевський, М.Ковалів, В.Мельник, С.Оришко. Івано-Франківськ, 2005.
 13. Піддубний І.А. Основи музеєзнавства. Конспект лекцій. Чернівці, 2002.
 14. Российская музейная энциклопедия / Редкол.: В. Л. Янин и др. Москва, 2001. Т. 1-2.
 15. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навч. посібн. К., 2008.
 16. Свєнціцький І. Про музеї та музейництво. Нариси і замітки. Львів, 1920.
 17. Сотникова С. Музеология: Пособие для вузов. Москва, 2004.
 18. Тельчаров А.Д. Основы музейного дела: Учебн. пособ. Москва, 2005.
 19. Шиян Р. Програма курсу „Музеєзнавство”. Львів, 2002.
 20. Шляхтина Л. Основы музейного дела: Теория и практика. Учебное пособие. Москва, 2005.
 21. Шляхтина Л., Фокин С.В. Основы музейного дела: Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2000.
 22. Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории музейного дела. Харьков, 1919.
 23. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. Москва, 2003. 1-е изд.; Москва, 2004. 2-е изд.; Москва, 2006. 3-е изд.
 24. Якубовський В.І. Музеєзнавство. Навчальний посібник-практикум. Кам’янець-Подільський, 2006.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 

 1. litopys.org.ua
 2. http://www.muuseum.ee/et/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/ingliskeelne_kirjand/p_van_mensch_towar/>
 3. http://www.utoronto.ca/mouseia/course2/Museumpdf
 4. http://icom.museum/centre.html