Повернення до людини в новітній європейській історіографії

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030доцент Боднар Г. А.Істм-11c

Опис курсу

Навчальний курс розроблений на основі міждисциплінарного підходу із залученням найновіших історіографічних досліджень і широкої джерельної бази. У курсі представлено теоретичні основи ―історії людини‖ в сучасній західній історіографії, пропонується вивчення підставових праць класиків історико-антропологічного підходу, передбачається, що набуті знання і навички будуть використовуватися студент(к)ами у їхній власній науково-дослідницькій діяльності.

Мета навчального курсу – висвітлити найновіші методологічні течії ―історії людини‖ в західній історіографії з акцентом на міждисциплінарності (міждисциплінарний діалог історії та інших соціальних дисциплін) та ―інструментальному‖ (новизна, межі застосування, співвіднесення з іншими підходами і напрямами) аспектах. Завдання: оволодіння студентами теоретичних основ ―історії людини‖ в сучасній західній історіографії та вивчення підставових праць класиків історико-антропологічного підходу, використання набутих знань і навичок у власній науково-дослідницькій діяльності.

Рекомендована література

Базова:

Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії / Переглян. вид. З лекц. 1926–1928 рр. / Пер. з англ. – Київ, 1996.
Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці нарації. — К., 2012.
Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. / Ева Доманська. [Пер. з польської та англ. В. Склокін; наук.ред. В. Склокін, С. Троян]. К.: Ніка-центр, 2012. Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Переклав з нім. В. Кам’янець. Львів. 2010.
Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. / Пер. с итал. М.Л.Андреева, М.Н.Архангельской. М., 2000. Дартон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории
французской культуры. М., 2002. Дэвис Н. З. Возвращение Мартена Герра: Пер. с анr. / Посдесл. М. А. Барга; Общ. ред. С. Н. Бурина. М., 1990.
Кром М. М. Историческая антропология. СПб., 2000. Ладюри Ле Руа Э. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург, 2001 Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / Пер. із фр. А. Рєпи. Київ, 2014.

Допоміжна:

Арон Р. Вступ до філософії історії: Есе про межі історичної об’єктивності Нове видання переглянуте та анотоване С. Мезюр; Пер. з франц., післямова та примітки О. Йосипенко та С. Йосипенка. – Київ, 2005.
Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки: Монтеск’є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Пер. з франц. Г. Філіпчука. – Київ, 2004.
Гаскелл А. Візуальна історія // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 230–268.
Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история / Пер. С. Л. Козлова. – Москва, 2003.
Гроув Р. Г. Історія довкілля // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 318–343.
Дартон Р. Історія читання // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 194–229.
Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. – Львів, 2000.
Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. – Київ, 2002.
Історія світової політичної думки: навчальний посібник / Уклад. В. В. Морозов; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ, 2008.
Історія української суспільно-політичної думки: навчальний посібник / Уклад. В. В. Морозов; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006.
Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология: Учебник. М., 1998. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають. К.: Ніка-Центр, 2004.
Леві Дж. Про мікроісторію // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 122–148.
Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010.
Портер Р. Переосмислена історія тіла // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 285–317.
Про А. Двенадцать уроков по истории / Пер. Ю. В. Ткаченко. – Москва, 2000.
Прошлое – крупным планом: Современные исследования по микроистории / Под Рикер П. Память, история, забвение Пер. с франц. – Москва, 2004.
Родак П. Письмо, книжка, лектура. Розмови: Лє Гофф, Шартьє, Ебрар, Фабр, Лежен / Передмова К. Пом’яна, переклад О. Герасима. Варшава. 2016.
Саїд Е. В. Орієнталізм / Пер. з англ. – Київ, 2001.
Себайн Д. Історія політичної думки. – Київ, 1997. Скотт Дж. Жіноча історія // Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Хрестоматія / Під. ред. Л. Гентош, О. Кісь. Львів: „Класика‖, 2003. С. 97-110.
Скотт Дж. В. Жіноча історія // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 59–91.
Так Р. Історія політичної думки // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 269–284.
Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка – Львів, 2002.
Шарп Д. Історія знизу // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – Київ, 2004. С. 36–58.
Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ, 2007.
Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навч. посібник. – Київ, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус