Спеціальні історичні дисципліни (заочне навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
314доцент Целуйко О. П.Іст-21з

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Курс призначений для студентів-істориків, котрі повинні оволодіти знаннями з низки основних спеціальних історичних дисциплін, зокрема палеографії, дипломатики, хронології, нумізматики, сфрагістики, геральдики, генеалогії. Головним завданням курсу є освоєння студентами необхідного обсягу фактичного матеріалу з історії та теорії зазначених СІД, вироблення вміння застосовувати отримані знання при роботі із письмовими та речовими джерелами.

 

Результати навчання:

 • знати:

головні теоретичні положення таких спеціальних історичних дисциплін як палеографія, дипломатика, хронологія, нумізматика, сфрагістика, геральдика, генеалогія; предмет та об’єкт тих чи інших СІД, знати історію розвитку СІД в Україні та закордоном, основні праці українських дослідників із зазначених дисциплін, класифікацію СІД; знати матеріали письма, внутрішні та зовнішні ознаки документа, класифікацію документальних матеріалів, системи обрахунку часу в давнину та сучасності, розвиток календарних систем у світі, основні правила укладення гербових зображень та структурні елементи герба, історію українських гербів, характерні риси грошового обігу на українських землях у Х–ХХІ ст., особливості вживання печатних знаків та історію української сфрагістики. Зміст понять: спеціальні історичні дисципліни, палеографія, матеріали письма, дипломатика, акт, формуляр документа, хронологія, історичний час, календар, ера, літочислення, нумізматика, монета, боністика, аверс, реверс, монетна регалія, геральдика, герб, сфрагістика, печатка, булла, пломба, генеалогія, генеалогічні джерела, генеалогічні таблиці та розписи.

вміти:

застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, у тому числі виявляти та опрацьовувати історичні джерела; використовувати методи СІД для визначення джерельної вартості та репрезентативності пам’яток історії; працювати з різними видами джерел, застосовуючи методику СІД; застосовувати критерії визначення автентичності історичного джерела; провадити необхідні хронологічні обчислення, працювати із такими речовими пам’ятками як монети, печатки, герби.

опис СІД заочники 1 курс

Рекомендована література

 1. Рекомендована література

 

 

 1. А се його сребро: збірник праць на пошану чл.-кор. НАН України М.Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя. К., 2002.
 2. Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-западного Причерноморья. К.: Наукова думка, 1989.
 1. Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни. Луцьк, 1997, 2015.
 1. Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. М., 1971.
 2. Брайчевський М. Римська монета на Україні. К., 1959.
 1. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория. К., 1988.
 2. Введение в специальные исторические дисциплины. Москва, 1990.
 3. Леонтьева Т. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, 2000.
 4. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1973.
 5. Специальные исторические дисциплины. К., 1992.
 6. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. К.: Либідь, 2008.
 7. Szymański J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa, 1976, 1983, 2001.
 8. Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. Київ, 1963.
 1. Бережков Г. Хронология русского летописания. Москва, 1963.
 2. Бикерман Э. Хронология древнего мира. Москва, 1976.
 3. Буткевич А.В., Зеликсон М.С. Вечные календари. Москва, 1969, 1984.
 4. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000.
 5. Войтович Л., Целуйко О. Генеалогія. Навч. посібник. Львів, 2008.
 6. Гавриленко В.О. Українська сфрагістика: Питання предмета та його історіографія. Київ, 1977.
 7. Гавриленко В. Шлях до сфрагістики. Київ-Львів, 2014.
 8. Гнатишак М. Державні гроші України 1917–1920 років. Ілюстрований історично-іконографічний нарис. Клівленд, 1974.
 9. Гречило А. Українська міська геральдика. Київ-Львів, 1998.
 10. Гречило А. Українська територіальна геральдика. Львів, 2010.
 11. Гречило А. Утвердження сучасних національно-державних символів України в 1989–1996 роках // Записки НТШ. Т. ССLXVIII. Львів, 2015. С. 7–16.
 12. Ермолаев И. Историческая хронология. Казань, 1980.
 1. Жуковская А. П. Развитие славяно-русской палеографии. Москва,
 2. Журба О.І. Київська Археографічна Комісія 1843-1921. К., 1993.
 3. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. Тернопіль, 1998.
 4. Ілюстрований бібліографічний покажчик з української сфрагістики. К., 2015.
 5. Каменцев Е.И. История вспомогательных исторических дисциплин. Москва, 1979.
 6. Каменцева Е.И. Хронология. Москва, 1967.
 7. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Ленинград, 1928.
 8. Каштанов С.М. Дипломатика как специальная историческая дисциплина // Вопросы истории. № 1.
 9. Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. Москва, 1970.
 10. Каштанов С.М. Предмет, задачи и методы дипломатики // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. Москва, 1969. С. 153-159.
 1. Кісь Я. П. Палеографія. Навчальний посібник. Львів: Вища школа, 1975.
 2. Климишин И. Календарь и хронология. Москва, 1990.
 3. Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. С. 229–259.
 4. Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України в епоху феодалізму. Київ, 1971.
 5. Котляр М.Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні ХІV–ХVІІІ ст. Київ,1981.
 6. Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) Метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. Острог – Львів, 2002. 304 с.
 7. Купчинський О.А. До питання про характеристику формуляра рукописних документів середньовіччя // Архіви України. 1974. № 6.С. 12–20.
 8. Купчинский О.А. О некоторых вопросах датировки средневековых документов на основе их содержания // Советские архивы. 1976. № 3. С. 79-83.
 9. Купчинський О.А. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII – першої половини XIV століть // Записки НТШ. Т.CCXXXI. Львів, 1996.  С. 44–108.
 10. Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: Джерела. Вінниця, 2005.
 1. Люблинская А.Д. Латинская палеография. Москва, 1969.
 1. Панашенко В.В. Палеографія українського скоропису другої половини ХVІІ ст. На матеріалах Лівобережної України. К., 1974.
 2. Ружицький Е. Й. Цифри латинського письма XIV–XVIII ст. ( на матеріалах ЦДІА УРСР у Львові) // Історичні джерела та їх використання. Київ, 1971. Вип. 6.
 3. Селешников С. История календаря и хронология. Москва, 1977.
 4. Сокирко О. Г. Українська кирилична палеографія ХІ–XVIII ст.: навчальний посібник. Київ, 2016.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. litopys.org.ua
 2. histoty.org.ua
 3. uht.org.ua
 4. http://sigillum.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму