Целуйко Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та архівознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandr.tseluyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Генеалогія, історія спеціальних історичних дисциплін.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. До питання про фінансово-економічне життя польської магнатерії середини XVII ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2. – Чернівці, 2000. – С.191-196

 2. Коронний підскарбій Миколай Данилович // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 32-40.

 3. Формування магнатської клієнтели на українських землях (на прикладі родини Даниловичів) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Зб. наук. праць. / Відп. ред. А.Козицький. – Вип. 7. – Львів, 2005. С.58-72.

 4. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2. Генеалогія. Львів, 2008. 118 с. [співавтор: Л.Войтович].
 5. Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка у 1939–2008 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Львів, 2009. – С. 188-198. [0,5 друк. арк.] [співавт. Р.Шуст].

 6. Кульчицькі на Волині: кілька генеалогічних сюжетів / О. Целуйко // Генеалогічні записки: Зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 7. — С. 65-79. — Бібліогр.: 231 назв. — укр.
 7. [Рец. на:] Górzyński Sł. Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne / О. Целуйко // Генеалогічні записки: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 8. — С. 93-95. — укр.
 8. Целуйко О. В. В. Зварич та питання нумізматики в роботі теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві УРСР у м. Львові / Олександр Целуйко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 15. – (1,2 друк. арк.).
 9. Целуйко О. Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР “Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” / Олександр Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 469–517 (3,0 друк. арк.).
 10. Целуйко О.П. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги / О. Целуйко // Археологія і давня історія України. – Вип. 9. – Київ, 2012. – С. 45–50. [0,5 друк. арк.] [співав. Н. Білас, І. Тимець].
 11. Целуйко О. П., Войтович Л. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008.
 12. Целуйко О. П. Кульчицькі на Волині: кілька генеалогічних сюжетів / Олександр Целуйко  // Генеалогічні записки. – Львів, 2009. – № VII (нової серії І). – С. 65–79.
 13. Целуйко О. П. Руський воєводич Станіслав Данилович: портрет молодого магната першої половини XVII ст. / Олександр Целуйко  // Наукові студії: збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники, 2010. – Вип. 2. – С. 60–70.
 14. Целуйко О. П. Гроші України /  Нац. банк України. – Х. : Фоліо ; К. : НБУ, 2011. – 504 с.. [співавтор. Р. Шуст та ін.]
 15. Целуйко О. П. Генеалогічні дослідження в історичному краєзнавстві // Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій / В. Є. Голубко, А. В. Середяк, Р. Я. Генега та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 158–171.
 16. Целуйко О.П. Генеалогія: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів / Целуйко О.П. Умань: РВЦ «Софія», 2011. 190 с. [співавтор. Войтович Л., Кривошея І., Кривошея Ір.]
 17. Целуйко О.П. Генеалогічні зацікавлення галицьких українців у ХІХ ст. (за матеріалами друкованих видань) / О.Целуйко // Генеалогічні записки. Львів, 2013. Вип. XI (нової серії V). С. 71–84.
 18. Целуйко О.П. Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків / О. Целуйко // Генеалогія. Збірка наукових праць. Вип. І. К.: ВД «Простір», 2013. С. 61–69.
 19. Целуйко О.П., Білас Н. М. У пошуках інструментарію. До питання співпраці археології та спеціальних/допоміжних історичних дисциплін у галицькій українській історіографії ХІХ ст. / Білас Н., Целуйко О. //Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск Х. Матеріали X ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22–23 травня 2014 р. Луцьк: ФОП Сікачова В. А., 2014. С. 358-369.
 20. Целуйко О. Українська генеалогія і геральдика у працях Іван-Юліана Шпитковського / Олександр Целуйко // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. XІV (VІІІ). – С. 53–71.
 21.  Целуйко О. До історії діяльності Музею сфрагістики й нумізматики Львівського університету у 1940–1950-х рр. / Целуйко О. П. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. № 15/2. – Запоріжжя, 2015. – С. 25–36.
 22. Целуйко О. [Рец.]: Гавриленко В. Шлях до сфрагістики / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Українське геральдичне товариство; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – Київ; Львів, 2014. – 328 с. / Олександр Целуйко, Роман Шуст // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 553–559.
 23. Целуйко О. Денис Зубрицький і його дослідження в ділянці палеографії / Олександр Целуйко // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 67–87 .
 24. Целуйко О. До історії діяльності Музею сфрагістики й нумізматики Львівського університету у 1940–1950-х рр. / О. П. Целуйко // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Запоріжжя, 2015. – № 15/2. – С. 25–36.
 25. Целуйко О. Українська генеалогія і геральдика у працях Іван-Юліана Шпитковського / Олександр Целуйко // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. XІ – С. 53–71.
 26. До історії створення і діяльности Музею / Кабінету допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 213–250.
 27. Про одну ненаписану дисертацію. Причинок до вивчення історії Галицько-Волинської держави у повоєнну добу / О. П. Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Випуск 52. С. 176–199.
 28. Кафедра історії України у 1944–1949 рр.: від учнів Михайла Грушевського до апологетів Радянського Світу / О. П. Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 607-640.
 29. Целуйко О. Іван-Юлыан Шпитковський та його курс лекцій зі сфрагістики / О. П. Целуйко //Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2019. Число 29-30. С. 101-128.

Біографія

shapeimage_2 (17)

Народився 1972 р. у м. Самборі Львівської області у сім’ї службовців. У 1987 р. закінчив Самбірську середню школу № 2. У 1987-1991 рр. навчався у Самбірському педагогічному училищі, у 1991-1996 рр. – на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

З 1996 р. – завідувач кабінету спеціальних історичних дисциплін цього ж вузу. З 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Рід Даниловичів у кінці XVI – на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження”.

Відповідальний секретар «Генеалогічних записок».

Досліджує історію спеціальних історичних дисциплін, українську генеалогію.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!