Целуйко Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksandr.tseluyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Генеалогія, історія спеціальних історичних дисциплін.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. До питання про фінансово-економічне життя польської магнатерії середини XVII ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Т. 2. – Чернівці, 2000. – С.191-196

 2. Коронний підскарбій Миколай Данилович // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 32-40.

 3. Формування магнатської клієнтели на українських землях (на прикладі родини Даниловичів) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Зб. наук. праць. / Відп. ред. А.Козицький. – Вип. 7. – Львів, 2005. С.58-72.

 4. Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2. Генеалогія. Львів, 2008. 118 с. [співавтор: Л.Войтович].
 5. Допоміжні/спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті імені Івана Франка у 1939–2008 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Львів, 2009. – С. 188-198. [0,5 друк. арк.] [співавт. Р.Шуст].

 6. Кульчицькі на Волині: кілька генеалогічних сюжетів / О. Целуйко // Генеалогічні записки: Зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 7. — С. 65-79. — Бібліогр.: 231 назв. — укр.
 7. [Рец. на:] Górzyński Sł. Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne / О. Целуйко // Генеалогічні записки: Зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 8. — С. 93-95. — укр.
 8. Целуйко О. В. В. Зварич та питання нумізматики в роботі теоретичного семінару з джерелознавства та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному державному історичному архіві УРСР у м. Львові / Олександр Целуйко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 15. – (1,2 друк. арк.).
 9. Целуйко О. Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР “Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” / Олександр Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 469–517 (3,0 друк. арк.).
 10. Целуйко О.П. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги / О. Целуйко // Археологія і давня історія України. – Вип. 9. – Київ, 2012. – С. 45–50. [0,5 друк. арк.] [співав. Н. Білас, І. Тимець].
 11. Целуйко О. П., Войтович Л. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008.
 12. Целуйко О. П. Кульчицькі на Волині: кілька генеалогічних сюжетів / Олександр Целуйко  // Генеалогічні записки. – Львів, 2009. – № VII (нової серії І). – С. 65–79.
 13. Целуйко О. П. Руський воєводич Станіслав Данилович: портрет молодого магната першої половини XVII ст. / Олександр Целуйко  // Наукові студії: збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники, 2010. – Вип. 2. – С. 60–70.
 14. Целуйко О. П. Гроші України /  Нац. банк України. – Х. : Фоліо ; К. : НБУ, 2011. – 504 с.. [співавтор. Р. Шуст та ін.]
 15. Целуйко О. П. Генеалогічні дослідження в історичному краєзнавстві // Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій / В. Є. Голубко, А. В. Середяк, Р. Я. Генега та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 158–171.
 16. Целуйко О.П. Генеалогія: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів / Целуйко О.П. Умань: РВЦ «Софія», 2011. 190 с. [співавтор. Войтович Л., Кривошея І., Кривошея Ір.]
 17. Целуйко О.П. Генеалогічні зацікавлення галицьких українців у ХІХ ст. (за матеріалами друкованих видань) / О.Целуйко // Генеалогічні записки. Львів, 2013. Вип. XI (нової серії V). С. 71–84.
 18. Целуйко О.П. Генеалогія у навчальному процесі студентів-істориків / О. Целуйко // Генеалогія. Збірка наукових праць. Вип. І. К.: ВД «Простір», 2013. С. 61–69.
 19. Целуйко О.П., Білас Н. М. У пошуках інструментарію. До питання співпраці археології та спеціальних/допоміжних історичних дисциплін у галицькій українській історіографії ХІХ ст. / Білас Н., Целуйко О. //Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск Х. Матеріали X ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22–23 травня 2014 р. Луцьк: ФОП Сікачова В. А., 2014. С. 358-369.
 20. Целуйко О. Українська генеалогія і геральдика у працях Іван-Юліана Шпитковського / Олександр Целуйко // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. XІV (VІІІ). – С. 53–71.
 21.  Целуйко О. До історії діяльності Музею сфрагістики й нумізматики Львівського університету у 1940–1950-х рр. / Целуйко О. П. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. № 15/2. – Запоріжжя, 2015. – С. 25–36.
 22. Целуйко О. [Рец.]: Гавриленко В. Шлях до сфрагістики / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Українське геральдичне товариство; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – Київ; Львів, 2014. – 328 с. / Олександр Целуйко, Роман Шуст // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 553–559.
 23. Целуйко О. Денис Зубрицький і його дослідження в ділянці палеографії / Олександр Целуйко // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 67–87 .
 24. Целуйко О. До історії діяльності Музею сфрагістики й нумізматики Львівського університету у 1940–1950-х рр. / О. П. Целуйко // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Запоріжжя, 2015. – № 15/2. – С. 25–36.
 25. Целуйко О. Українська генеалогія і геральдика у працях Іван-Юліана Шпитковського / Олександр Целуйко // Генеалогічні записки. – Львів, 2016. – Вип. XІ – С. 53–71.
 26. До історії створення і діяльности Музею / Кабінету допоміжних історичних дисциплін у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 213–250.
 27. Про одну ненаписану дисертацію. Причинок до вивчення історії Галицько-Волинської держави у повоєнну добу / О. П. Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Випуск 52. С. 176–199.
 28. Кафедра історії України у 1944–1949 рр.: від учнів Михайла Грушевського до апологетів Радянського Світу / О. П. Целуйко // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 607-640.
 29. Целуйко О. Іван-Юлыан Шпитковський та його курс лекцій зі сфрагістики / О. П. Целуйко //Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2019. Число 29-30. С. 101-128.
 30. Целуйко О. Чи була кафедра допоміжних історичних дисциплін (наук) у Львівському університеті у 1939–1941 рр.? // Записки НТШ. Праці Комісії спеціальних історичних дисциплін. – Т. CCLXXI. – Львів, 2019. – C. 792–807.

   

 31. Целуйко О. Іван Крип’якевич і Львівський державний університет імені Івана Франка: історія стосунків // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Спеціальний випуск: до 75-річчя професора Костянтина Кондратюка. – Львів, 2019. – С. 720-734.
 32. Целуйко О. Чужі свої? Аспіранти Івана Крип’якевича у Львівському університеті: спроба просопографічного портрету // Наукові зошити історичного факультету. Ч. 31. Львів, 2020. С. 321–349.
 33. Целуйко О. Викладання палеографії у Львівському університеті у радянський період: причинок до розвитку спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін в Україні у другій половині 1940-х – першій половині 1980- х рр. // Емінак. науковий щоквартальник. № 3 (39) (липень – вересень). К., 2022. С. 157–175.
 34. Целуйко О. П. Питання історичної географії, топоніміки та краєзнавства в роботі Теоретичного семінару з джерелознавства та спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін при ЦДІА України у м. Львові // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 23. Львів, 2020. С. 509–541.
 35. Целуйко О. Нумізматичні досліди Івана Заяця (замітки на маргінесі української нумізматики) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 54. Львів, 2022. С. 297–329.
 36. Целуйко О. До історії львівської нумізматики середини ХХ ст. (замітки на маргінесах листа акад. Івана Крип’якевича до Івана Спаського) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2022. Вип. 36. С. 180–204.

   

   

Біографія

shapeimage_2 (17)

Народився 1972 р. у м. Самборі Львівської області у сім’ї службовців. У 1987 р. закінчив Самбірську середню школу № 2. У 1987-1991 рр. навчався у Самбірському педагогічному училищі, у 1991-1996 рр. – на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

З 1996 р. – завідувач кабінету спеціальних історичних дисциплін цього ж вузу. З 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та архівознавства.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Рід Даниловичів у кінці XVI – на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження”.

Відповідальний секретар «Генеалогічних записок».

Досліджує історію спеціальних історичних дисциплін, українську генеалогію.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!