Соціологія організацій

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кудринська Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

OPYS_Navch_Dyscypl_Soc_Organizac

Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів із соціологією організацій як спеціальною соціологічною теорією та орієнтована на формування у студентів третього курсу спеціальності «Соціологія» цілісного уявлення про соціальну організацію, що передбачає опанування теоретичних знань про сутність соціальної організації, її основні компоненти та взаємозв’язки між ними; про особливості організаційних взаємодій, механізми функціонування та розвитку організації.
Навчальна дисципліна складається з 2-х тематичних блоків: 1) Теоретичні основи соціології організацій. 2) Особистість та організація.
У результаті опанування цієї дисципліни студенти ознайомляться з: базовими соціологічними поняттями та теоріями у контексті соціології організацій; предметним полем цього дискурсу; основними теоретичними напрямками західної соціології організацій; сутністю соціальної організації як системи, її ознаками, рисами, функціями та специфічними особливостями, критеріями типології організацій; особливостями використання технологій ділової комунікації; стратегіями й тактики конфліктної взаємодії, альтернативними підходами до вирішення конфліктів.
Результати навчання:
знати: основні поняття соціології організацій; класичні й сучасні концепції та підходи, що використовуються в соціології організацій; закономірності виникнення, функціонування та розвитку організацій; специфіку соціальної організації як соціальної групи; внутрішнє та зовнішнє середовище організації; методологічні основи дослідження базових організаційних процесів; особливості організаційної поведінки й організаційної культури.
вміти: оперувати ключовими поняттями та термінами в контексті соціології організацій; аналізувати діяльність різних типів соціальних організацій; розпізнавати та діагностувати типові організаційні проблеми, виявляти структурні протиріччя; ефективно розподіляти службові обов’язки та налагоджувати систему комунікації на мікро- та макрорівні організації; володіти методами конструктивного вирішення конфліктів, що виникають у межах організації; використовувати навики фундаментальних соціологічних знань і дослідницьких методик у практиці управління організацією.

Рекомендована література

Базова;
1. Акимова Т.А. Теория организации: учебное пособие для вузов / Т.А. Акимова. М.: Экономика, 2003.
2. Баранников А.Ф. Теория организации: учебник для вузов / А.Ф. Баранников. М.: Проспект, 2004.
3. Брайович А.С. Типы организаций и их структуры // Социс. 1998. № 12. .
4. Клок К., Голдсмит Дж. Конфликты на работе. Искусство преодоления разногласий. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.litres.ru/static/trials/11/22/18/11221884.a4.pdf
5. Кожухар В.М. Основы теории организации / В.М. Кожухар. М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К», 2004.
6. Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение. М.: Наука,1991.
7. Линчевский Э. Э. Контакты и конфликты: общение в работе руководителя. – М.: Экономика, 2000. – 286 с.
8. Мильнер, Б. З. Теория организаций : учеб. пособие / Б. З. Мильнер. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 558 с.
9. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб.: Питер, 2004.
10. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб., 2000.
11. Социология организаций : учебник для бакалавров / С. А. Барков, В. И. Зубков. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 395 с.
12. Фролов С.С. Социология организаций: учебник / С. С. Фролов. М.: Гардарики, 2001.
13. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001.
Допоміжна:
1. Пригожин А.И. Деловая культура: сравнительный анализ // Социс. 1995. № 9.
2. Сейтов А.А. Организационные проблемы перехода к рынку // Социологические исследования. 1993. №2.
3. Щербина В.В. Организационная культура в западной традиции //Социс. 1996. № 7.
4. Щербина В.В. Предмет, статус и проблематика социологии организаций // Социс. 2000. №8.
5. Щербина В.В. Социология организаций // Социс. 1998. № 8.
6. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организации: поведение, структура, процессы. М., 2000.
7. Каз М.С., Бутова М.В. Мир организаций: взгляд Г. Минцберга // ЭКО. 2000. № 4.
8. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 1999.
9. Зигерт В., Лат Л. Руководить без конфликтов. М., 1990.
10. Мартин Д. Манипулирование встречами. – Минск: Амалфея, 2004. – 190 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму