Теоретична етнологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Глушко М. С.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Опис курсу

Дисципліна “Теоретична етнологія” є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності 032 історія та археологія для освітньої програми “історія та археологія”, яка викладається в VI семестрі в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Головна мета вибіркового навчального курсу полягає в ознайомленні студентів з основним об’єктом етнологічного дослідження – з етносом як універсальною історичною категорією. Під час викладу курсу буде зроблено наголос на: типах та внутрішній ієрархії етносу; закономірностях його виникнення і розвитку, основних ознаках та властивостях етнічної спільноти; спільному з іншими спорідненими видами спільнот (етносоціальними, етнолінгвістичними, етноконфесійними тощо) та різниці між ними; етнічних процесах як безперервному історичному явищі.

Рекомендована література

Основна література:

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989.

2. Балушок В. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. – К., 2008.

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983.

4. Нельга О.В. Теорія етносу: Курс лекцій. – К.: ТАНДЕМ, 1997.

5. Етнічність – енциклопедичний довідник / за наук. ред. В. Євтуха. – К.: Фенікс, 2012.

 

Додаткова література:

1. Алексеев В. П. Этногенез. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Винер Б.Е. Этничность: в поисках парадигмы изучения // Этнографическое обозрение. – 1998. –№ 4. – С. 3–26.

3. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях НТШ: дефініції і предметний засяг // Записки НТШ. – Львів, 2010. – Т. 242. – С. 335–363.

4. Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. – К., 2008.

5. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник. – К.: Наук. думка, 2004.

6. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – К., 1997.

7. Капелюшний В. П., Казакевич Г. М., Чернищук М. В. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.) – К., 2013.

8. Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів: – К., 2007.

9. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999.

10. Рыбаков С. Е. Этничность и этнос // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 3. – С. 3–24.

11. Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. – М., 2003.

12. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М.: Наука, 1988. – (Свод этнографических понятий и терминов. – Т. 2).

13. Antropologia kultury. Zagdnenia i wybór tekstów. – Warszawa, 1998. – Cz. 1.