Гілевич Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: ihor.hilevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія української етнологічної науки, історія етнографічного дослідження Полісся та Волині, історико-етнографічне районування України, сімейна та календарна обрядовість українців, біографістика, історія Радехівщини.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Окремі видання та розділи у колективних монографіях:

 1. Гілевич І. Стан і перспективи історико-краєзнавчих досліджень на Радехівщині. – Львів, 2010. – 84 с.
 2. Гілевич І. Я. Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.05 “Етнологія”. – Львів, 2012. – 19 с.
 3. Наукова та педагогічна діяльність Михайла Скорика у 1944–1947 роках // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 302–310.
 4. Гілевич І. Старий цвинтар у м. Радехів: історія та реалії сьогодення: історико-біографічний огляд. – Львів, 2015. – 38 с. (Праці Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича. Т. ІІ).
 5. Гілевич І. Історія Радехівської парафії до 1944 р. // Дзьобан Т. та ін. Радехів. Історія міста: історичний нарис. – Львів: Каменяр, 2016. – С. 141–152.
 6. Гілевич І. Радехівське районне краєзнавче товариство імені Якова Миколаєвича // Дзьобан Т. та ін. Радехів. Історія міста: історичний нарис. – Львів: Каменяр, 2016. – С. 360–363.
 7. Гілевич І. Просвіта на Радехівщині: календар на 2019 рік / автор-упорядник Ігор Гілевич. – Львів, 2018. – 38 с. (Праці Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича. Т. 3).
 8. Гілевич І. Волинь в етнографічних дослідженнях ХІХ – початку ХХІ ст. // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси : монографія / за ред. проф. Р. Б. Сілецького. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 32–106.
 9. Гілевич І. Родильна обрядовість // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси : монографія / за ред. проф. Р. Б. Сілецького. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 195–245.

Розділи в навчальних посібниках:

 1. Гілевич І. Інші корінні етноси та національні меншини // Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 656–706.
 2. Франко О., Гілевич І. Діаспора та зарубіжні українці // Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 136–184.

Статті:

 1. Гілевич І. Баба-повитуха у селянському житті галицької Волині у ХІХ – першій половині ХХ ст. (За матеріалами зі с. Синькова та присілка Діброви Радехівського району) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 247-265.
 2. Гілевич І. Експедиційне дослідження Полісся в повоєнний період (1944 – поч. 1960‑х рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 9. – С. 116-128.
 3. Гілевич І. Мустафа Козакевич – дослідник традиційної архітектури українців Полісся та Волині // Народознавчі зошити. – 2008. – № 3-4. – С. 215-227.
 4. Гілевич І. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 34-53.
 5. Гілевич І. Польові етнографічні дослідження Полісся України науковцями львівського скансену: історія, географія, тематика, результати та подальші перспективи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 16. – С. 221-225.
 6. Гілевич І. Польові дослідження традиційної сімейної обрядовості поліщуків (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 11. – С. 171-187.
 7. Гілевич І. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії” і польові дослідження в Україні (середина 1960‑х – початок 1970‑х рр.) // Народознавчі зошити. – 2011. – № 3. – С. 401-412.
 8. Гілевич І. 150‑літня традиція дослідження народних приказок та прислів’їв мешканців Радехівщини // В селі говорять : збірка приказок та прислів’їв / упорядник В. Прус. – Радехів: Видавничий дім “Радехів”, 2012. – С. 3–7.
 9. Гілевич І. Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958)  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. – С. 245–272.
 10. Гілевич І. Монастир, якого не було: до питання про чернечу обитель оо. василіан у селі Синькові на Радехівщині // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21–22 березня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 246–256.
 11. Гілевич І. Маловідома праця Василя Пастущина про традиційну культуру поліщуків // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї: наук. зб. Вип. 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80‑річчю від дня народження Олекси Ошуркевича (16–17 квітня 2013 р., м. Луцьк). – Луцьк, 2013. – С. 123–128.
 12. Гілевич І. Радехівщина та дивізія “Галичина”: джерелознавчо-історіографічний огляд краєзнавчої літератури другої половини 1980‑х – початку 2000‑х років // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Вип. 6 (Матеріали сьомої краєзнавчої конференції, присвяченої 70‑ій річниці створення української дивізії “Галичина”, 19 квітня 2013 р.). – Броди : Просвіта, 2013. – С. 15–21.
 13. Гілевич І. Іван Дік та дослідження традиційної весільної обрядовості Радехівщини // Міфологія і фольклор. – 2013. – № 2–3. – С. 100–111.
 14. Гілевич І. Я. Польові етнографічні дослідження історико-етнографічного регіону як об’єкт історіографічних студій // Мова і культура: зб. навук. арт. / рэдкал. : В. М. Касцючык ; пад. агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 54–57.
 15. Гілевич І. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945–1980-х рр. // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 38–47.
 16. Гілевич І. Невідомий отець Теодор Кизима (1903–1970) – священик, який вінчав крайового провідника Івана Климіва – “Легенду” // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Вип. 7 (Матеріали восьмої краєзнавчої конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 23 травня 2014 р.). – Броди: Просвіта, 2014. – С. 117–124.
 17. Гілевич І. Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50. – С. 206–243.
 18. Гілевич І. Основні господарські заняття поліщуків у наукових студіях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр.: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Видавець О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 170–173.
 19. Гілевич І. Родовід Юліана Павликовського // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. – Броди, 2015. – Вип. 3: Мат-ли третьої наук.-теоретичн. конф., присвяченої 150-річчю створення гімназії. – С. 71–83.
 20. Гілевич І. З історії дослідження традиційного житлово-господарського будівництва волинян упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – С. 269–273.
 21. Гілевич І. Внесок Людмили Шевченко у підготовку двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 16. – C. 102–120.
 22. Гілевич І. Комплексні Закарпатські експедиції другої половини 1940-х років: завдання, проведення та наукові результати // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород: Карпати, 2015. – С. 319–337.
 23. Гілевич І. Рец. на: Kukiz T. Ziemia Radziechowska i Ludzie Stamtąd / Tadeusz Kukiz. – Wrocław, 2008. – 448 s. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 16. – C. 289–297.
 24. Гілевич І. Фольклорно-етнографічні дослідження Якова Миколаєвича на теренах галицької Волині наприкінці ХІХ ст.  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 123–175.
 25. Гілевич І. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.): історія та наукові результати // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 3 : Дослідження Київського Полісся. – С. 187–196.
 26. Гілевич І. Від Кайзервальду до Шевченківського гаю – ґенеза похідних народних назв Музею народної архітектури та побуту у Львові  // Музей народної архітектури і побуту у Львові – спадщина Митрополита Андрея Шептицького : матеріали наукової конференції з нагоди 150-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького (30–31 жовтня 2015 р. Б.). – Львів: Колесо, 2016. – С. 160–178.
 27. Гілевич І. Міхал Броніслав Сокальський (1858–1929): життєвий шлях та краєзнавча спадщина // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди: Просвіта, 2016. – Зб. 9: Мат-ли Х наук.-краєзнавч. конф. – С. 115–120.
 28. Наукові студії Людмили Шевченко у повоєнний період: поліссєзнавчий аспект // Народознавчі зошити. – 2016. – Вип. 6. – С. 1377–1387.
 29. Гілевич І. Московський період діяльності карпатознавця Івана Симоненка (1943–1949 рр.) // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. – Львів: Простір-М, 2018. – Кн. 3. – С. 354–371.
 30. Гілевич І. Традиційна культура українців галицької Волині у працях Івана Франка  // “Я єсть пролог…”: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2019. – Т. 1. – С. 218–235.
 31. Гілевич І. Постчорнобильські експедиції 1993–2018 років на тлі польових дослідженнях Полісся України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2019. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. – С. 952–966.
 32. Гілевич І. Діяльність “Просвіти” на Радехівщині до 1939 р. // Наша спадщина (м. Львів). 2019. № 2. С. 9–19.
 33. Гілевич І. Церква св. Параскевії зі с. Стоянів у Львівському скансені: до історії перевезення храмів до музеїв під відкритим небом у радянський період // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань : Збірник доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (25–26 вересня 2019 р.). – Львів : Нео Друк, 2019. – С. 29–42.
 34. Гілевич І. Я. “Українці: історико-етнографічна монографія” // Енциклопедія історії України: Україна—Українці. ‒ Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь; НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Наукова думка, 2019. ‒ С. 824–827.
 35. Гілевич І. Явище побутового перейменування дітей у традиційній культурі бойків (на матеріалах із колишнього Старосамбірського району) // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції до 50-ліття експедиції в Тустані (Львів, Урич, 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.) / [відп. за вип. Р. Г. Миська]. Збірник тез. Львів, 2021.С. 88–90.
 36. Гілевич І. Штрихи до біографії Петра Мечника (1885–1953) – педагога, філолога, психолога та етнолога // Народознавчі зошити. 2022. № 4. С. 764–789.
 37. Гілевич І. Дідушицький Володимир Ксаверій Тадеуш // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Київ; Львів; Тернопіль, 2022. Т. 5 (Даш–Жуч). С. 196–201.
 38. Гілевич І. Добрянський Калістрат // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Київ; Львів; Тернопіль, 2022. Т. 5 (Даш–Жуч). С. 248–250.
 39. Гілевич І. Дучимінська Ольга-Олександра // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Київ; Львів; Тернопіль, 2022. Т. 5 (Даш–Жуч). С. 422–426.
 40. Сілецький Р., Гілевич І. Світлої пам’яті Оксани Франко (1930–2021) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2022. Вип. 54. С. 411–424.

Література про вченого:

 1. Дзьобан Т. Про роботу Центру краєзнавчих досліджень Радехівщини // Народна справа (м. Радехів). – 2010. – 23 квітня. – С. 4.
 2. Дмитрівський В. [Прус В.]. Книга про краєзнавчі дослідження на Радехівщині // Народна справа. – 2011. – 21 січня. – № 3.
 3. Матиящук В. Наукові здобутки наших краєзнавців // Народна справа. – 2012. – Від 13 квітня. – С. 4.
 4. Люта І. Родильна обрядовість волинян у публікаціях другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. // Народознавчі зошити. – 2014. – № 2. – С. 320–327.
 5. Рачковський Г. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–2013): географія, тематика, здобутки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 591–622.
 6. Глушко М. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 73–109.
 7. Климко Н. Старий цвинтар у Радехові визнано історико-меморіальним комплексом, що має історичну цінність // Наш Радехів. – 2015. – № 12 (158). – С. 2.
 8. Костюк Г. Вшанування пам’яті Якова Миколаєвича // Народна справа (м. Радехів). – 2015. – № 51 (17231). – Від 18 грудня. – С. 4.
 9. Молодь Радехова бореться за історичну справедливість (відео) (2017)
 10. Молодь з райцентрів Тернопільщини має на кого рівнятися

Біографія

IhorHilevych

Народився 1.02.1986 р. у с. Синьків Радехівського району Львівської області у селянській сім’ї. У 2003 р. зі золотою медаллю закінчив Синьківську ЗОШ І‑ІІІ ст. У 2008 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “етнологія”. У 2008-2009 рр. працював вчителем історії та українознавства Синьківської ЗОШ І‑ІІІ ст. У 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” (керівник – проф. М. С. Глушко).

З 2015 р. – асистент, з 2020 р. – доцент кафедри етнології.
З 2015 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). У 2018–2020 рр. був керівником 4 молодих дослідників із Львівської області, що здобули друге-третє місця на київському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук України (у секціях “Історичне краєзнавство”, “Теологія, релігієзнавство та історія релігії”).
Учасник 10 етнографічних експедицій теренами Бойківщини, Полісся, Покуття, Гуцульщини та Волині, а також понад 50 наукових міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, у тому числі VІІІ та ІХ міжнародних конгресів україністів (Київ, 2013, 2018).

Автор більше 50 наукових праць, енциклопедичних статей у “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (Львів, 2011. Т. І; 2014, Т. ІІ), “Енциклопедія історії України: Україна—Українці” (Київ, 2019. Кн. 2), “Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія” (Львів, 2020; Т. 4, 5) більше 20 публікацій на краєзнавчу тематику на сторінках преси.

 

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Грамота ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2005).
Подяки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за підготовку призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2018, 2019, 2020)
Грамота Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка (2018).
Грамота Львівської обласної малої академії наук учнівської молоді (2018).

Методичні матеріали

01_Vashchenko_Vykhovnyi_ideal_Zapysky_vykhovnyka_1977
02_Ващенко_тіловиховання як засіб виховання волі_2001
03_Петренко_гол.напрямки наук-пед діяльнсоті Ващенка
04_O_Kovalenko_Проблема вихователя та вчителя у творчості Ващенка_2018
Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференії 24–26 березня 2016 р. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 150 с.
Українська етнопедагогіка. Завдання для самостійної роботи на час карантину_2020

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!