Гуцули, бойки, поліщуки: між традицією та сучасністю

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Гілевич І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Курс розроблено на основі найновіших здобутків етнологічної та суміжних дисциплін з метою ознайомлення студентів із регіональним виміром етнокультурної спадщини українського народу, специфікою її побутування на сучасному етапі та туристичним потенціалом. Залучений пласт творів художньої літератури, фото- та кіномистецтва про традиційну культуру українців представлено не лише з позицій історичного джерелознавства, а й використано задля розширення світогляду студентів, формування у них естетичних та гуманістичних орієнтирів.
Дисципліна “Гуцули, бойки, поліщуки: між традицією та сучасністю” належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів третього курсу, та викладається у шостому семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
На основі найновіших здобутків української етнологічної науки та суміжних дисциплін розширити знань студентів про процес формування меж історико-етнографічних районів України, історію їхнього дослідження, загальноукраїнські риси, регіональні особливості та локальну специфіку основних ділянок традиційної культури етнографічних (гуцули, лемки, бойки, поліщуки) та локальних груп (волиняни, подоляни, покутяни, слобожани та ін.) українського народу. Розкрити природні, політичні й міграційно-демографічні чинники, які зумовили появу і розвиток у різних районах відмінних елементів етнокультури. На фоні цього розмаїття простежити інваріантні (незмінні) компоненти традиційної культури, тобто спільні для українців на всій їхній етнічній території. Показати роль елементів традиційної культури у сучасному житті мешканців різних етнографічних районів України, їхній потенціал у розвитку туристичної привабливості України.
Після завершення курсу студент буде:
знати:
– етнографічні та локальні групи українського народу, найважливіші особливості їхньої традиційної культури;
– основні літературні праці, фільми та твори мистецтва, що присвячені традиційній культурі етнографічних та локальних груп українського народу;
розуміти
– зміст понять: етнос, етнографічна група, локальна група, етнографічний район, етнічна група, етнічна ідентичність, національний, національна меншина, ознаки і властивості, свідомість, самосвідомість, самоідентифікація, традиційно-побутова культура;
– тенденції трансформації та нівеляції регіональних особливостей традиційної культури українців упродовж ХІХ – початку ХХІ ст.;
– роль елементів традиційної культури у сучасному житті мешканців різних етнографічних районів України, їхній потенціал у розвитку туристичної привабливості України загалом та її окремих регіонів зокрема;
вміти:
– самостійно давати комплексну характеристику традиційної культури, ареалу розселення та історії дослідження різних етнографічних та локальних груп українського народу;
– застосовувати на практиці у туристичній, освітній, мистецькій, рекламній, торгівельній, розважальній та інших сферах ті знання, що студент отримав під час вивчення курсу;

Hutsuly, boiky, polishchuky_opys kursu

Hutsuly, boiky, polishchuky_2023-2024_II sem_rozpodil-hrup-dlia-praktychnykh-zaniat

Рекомендована література

Основна
Бойківщина: історико-етнографічне дослідження / за ред. Ю.Г.Гошка. К. : Наукова думка, 1983. 304 с.
Гілевич І. Постчорнобильські експедиції 1993–2018 років на тлі польових дослідженнях Полісся України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. С. 952–966. (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/history/article/view/9903).
Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ століть) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2009. Вип. 44. С. 179–214. (http://chtyvo.org.ua/authors/Hlushko_Mykhailo/Etnohrafichne_raionuvannia_Ukrainy_stan_problemy_zavdannia_za_materialamy_naukovykh_doslidzhen_druho.pdf)
Глушко М. Етнографічне районування української Галичини (за матеріалами наукових досліджень ХІХ – початку ХХ ст.) // Галичина: Етнічна історія: тематичний збірник статей. Львів, 2008. С. 46–80. (http://shron1.chtyvo.org.ua/Makarchuk_Stepan/Halychyna_Etnichna_istoriia_Tematychnyi_zbirnyk_statei.pdf)
Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2008. Вип. 43. С. 15–33. (http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/Глушко_1.pdf)
Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. 591 с.
Горленко В. Литвини півночі України – ймовірний уламок нащадків племені літописних сіверян // Пам’ятки України. 2001. № 1–2. С. 85–103.
Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. Львів: ІН НАН України, 2007. 351 с.
Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / відп. ред. Ю. Г. Гошко. К.: Наукова думка, 1987. 471 с.
Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / за ред. С. Павлюка. Харків: Фоліо, 2020. 576 с.
Етнографічні групи українців Карпат. Гуцули / за ред. С. Павлюка. Харків: Фоліо, 2020. 384 с.
Етнографічні групи українців Карпат. Лемки / за ред. С. Павлюка. Харків: Фоліо, 2020. 368 с.
Кирчiв Р. Eтнoграфiчнe райoнування України // Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. C. 185–214.
Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси й статті. Львів : ІН НАН України, 2002. 351 с.
Кирчів Р. Опілля як етнографічно-фольклорний регіон України // Народознавчі Зошити. 2005. № 1–2. С. 50–59.
Кирчів Р. Покуття як історико-етнографічний район України // Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 3–22. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2017_1_3)
Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. К.: Наукова думка, 1978. 174 с.
Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Чернівці, 1999. Т. 1. 378 с.; 2001. Т. 2. 424 с.; 2004. Т. 3. 392 с.
Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногенетичне джерело // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. У 4 х тт. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. С. 473–557.
Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса: КП ОМД, 2012. 191 с.
Лемківщина: історико-етнографічне дослідження у 2 т. / за ред. С. П. Павлюка. Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. Т. 1. 360 с.; 2002. Т. 2. 417 с.
Макарчук С. Історико-етнографічні райони України: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 351 с., 53 іл.
Поділля: Історико-етнографічне дослідження / [відп. ред. А. П. Пономарьов]. К.: ВНКЦ “Доля”, 1994. 499 с.
Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині: монографія. Львів, 2015. 310 с.
Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів: ІН НАНУ, 2017. 851 с.
Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис. Ужгород: Ґражда, 2011. 416 + 16 с. кол. іл.
Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження / відп. ред. В. Борисенко. К. : Родовід, 1997. 383 с.

Додаткова
Кирчів Р. Етнографічне районування України. Етнографія України: навч. посібник / [за ред. С. А. Макарчука]. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Львів, 2004. С. 123–148.
Кирчів Р.Ф. Етнографічне районування України // Українське народознавство: навч. посібник / [за заг. ред. С. П. Павлюка]. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ, 2004. С. 56–70.
Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. 2-е вид. Львів: Апріорі, 2011. 313 с.
Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини. Львів: Сполом, 2015. 227 с.
Гілевич І. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії” і польові дослідження в Україні (середина 1960-х – початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити. 2011. № 3. С. 401–412. (http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/08_Hilevych_ist.-etnogr.-Atlas_2011-1.pdf).
Гілевич І. Внесок Людмили Шевченко у підготовку двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2015. Вип. 16. C. 102–120. (http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/view/28/26).
Гілевич І. Комплексні Закарпатські експедиції другої половини 1940-х років: завдання, проведення та наукові результати // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина: збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. Ужгород: Карпати, 2015. С. 319–337.
Глушко М. “Гуцульщина” Володимира Шухевича – відображення стану української етнографії наприкінці XIX – на початку XX ст. // Шухевич В. Гуцульщина: в 5 ч. / ПередмА. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук (Репринтне видання 1899–1908 рр.). Харків: Видавець О. Савчук, 2018. С. 1205–1216.
Глушко М. “Дід” – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 6. – С. 31–41.
Глушко М. Історико-етнографічна Волинь: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3 х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 111–119.
Глушко М. Надсяння: локалізація і межі етнографічного району України // НТЕ. 2017. № 3. С. 7–15.
Глушко М. Надсяння: локалізація та межі етнографічного району // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. Львів: Простір-М, 2018. Кн. 3. С. 372–383.
Глушко М. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 299–318. (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/history/article/download/556/564)
Глушко М. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) // Народознавчі зошити. 2006. № 3–4. С. 321–327.
Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити. 2016. № 6. С. 1320–1330.
Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. 591 с.
Данилюк А. Скарби народної архітектури Гуцульщини. Львів: Логос, 2000. 135 с., іл.
Данилюк А. Г. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 103 с.: іл.
Данилюк А. Г. Шляхами України : етнографічний нарис. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.
Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність / [відп. ред. В. Ф. Горленко]. К.: Наукова думка, 1986. 271 с.
Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. проф. С.А. Макарчука. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Львів: Світ, 2004. 518 с.
Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 711 с.
Заставний Ф. Д. Географія України: у двох книгах. Львів: Світ, 1994. 470 с.
Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник “Покуття”: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 269 с.
Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття // Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 70–90. (http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_1_9)
Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ–ХХ ст.: історико-етнографічне дослідження. К., 1980.
Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвідносності // Народознавчі Зошити. 2001. № 3. С. 388–393.
Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / [под ред. В. К. Бондарчика]. Минск: Наука и техника, 1987. 376 с.
Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 р.р.). Львів, 2000. 207 с.; іл.
Стельмах Г.Ю. Етнографічне районування України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська етнографія. К.: Вид во АН УРСР, 1958. С. 106–114. (Наукові записки / ІМФЕ АН УРСР ; т. ІV).
Українська етнологія: Навч. посібн. / За ред В.К. Борисенко. К.: Либідь, 2007. 400 с.
Українське народознавство: Навч. посібн. / За ред. С.П. Павлюка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Знання, 2004. 570 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус