Етнографія українців Карпат: господарські заняття, матеріальна культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030професор Глушко М. С.Істм-11c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Використавши найновіші здобутки етнологічної науки та інших галузей знань, розглядаються шляхи формування і розвитку різних ділянок традиційної культури та побуту українців – основних і допоміжних видів господарської діяльності, житла, одягу, їжі. Йдеться про основні наукові концепції стосовно джерел, часу виникнення та етапів розвитку різних об’єктів традиційно-побутової культури, пропонується авторський погляд щодо походження та еволюції окремих об’єктів та явищ традиційної культури, з’ясовуються пережитки у народній культурі українців Карпат.

Результати навчання:

 • знати: основні чинники, які впливали на еволюцію народної культури, найважливіші винаходи автохтонів України у господарській діяльності та матеріальній культурі, їхнє місце і значення у загальноєвропейській традиційній культурі, основні віхи покращення щоденного життя та їх вплив на духовні скарби народу. Зміст основних понять: привласнювальне господарство, відтворювальне господарство, культурогенез, походження, джерела, заняття, ремесло, домашні промисли, матеріальна культура (житлово-господарський комплекс, одяг, іжа).
 • вміти: критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; визначати та аналізувати розвиток традиційно-побутової культури, виявляти архаїзми і пережитки у сфері культури сучасного українського народу. 

 

Опис

Рекомендована література

Базова

 1. Артюх Л. Ф. Їжа та харчування Київської Русі // Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність. – К,: Наук. думка, 1986. – С. 65–83.
 2. Археология Украинской ССР: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1; 1986. – Т. 2, 3.
 3. Баран В. Д. Давні слов’яни. – К., 1998.
 4. Бессонова С. С. О скифских повозках // Древности степной Скифии. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 102–117.
 5. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. – Львів, 2000.
 6. Брей У., Трамм Д. Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990.
 7. Вайнштейн С. И. Историческая этнография в структуре этнографической науки // Советская этнография. – 1967. – № 4. – С. 21–37.
 8. Гладкий М. Організація і форми випасу худоби // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 33–44.
 9. Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини XIX – першої половини XX ст.: Історико-етнологічне дослідження. – Дрогобич: Вимір, 2007.
 10. Глушко М. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358–365.
 11. Глушко М. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999.– Вип. 34.– С. 501–516.
 12. Глушко М. Види упряжі коня як тяглової сили в Україні та їх генетичні витоки // Народознавчі Зошити. – 2002. – № 1–2. – С. 32–40.
 13. Глушко М. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2000.– Вип. 35–36.– С. 399–425.
 14. Глушко М. Водний транспорт поліщуків // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 49–58.
 15. Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 16. Глушко М. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55–73.
 17. Глушко М. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, – 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
 18. Глушко М. Невідомі аспекти тяглових засобів полозного транспорту населення Центрального Полісся // Народознавчі Зошити. – 1996.– № 2. – С. 110–116.
 19. Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999.– Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19–32.
 20. Глушко М. Системи запрягу коня у традиційний транспорт українського селянства XVI–XX ст. // Народознавчі Зошити. – 1998. – № 4. – С. 359–373.
 21. Глушко М. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995.– Т. 230. – С. 190–199.
 22. Глушко М. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 433–455.
 23. Глушко М. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 217–257.
 24. Глушко М. Традиційне рибальство // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996 – С. 17–36.
 25. Глушко М. С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX – поч. XX ст. – К.: Наук. думка, 1993.
 26. Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. – К.: Наук. думка, 1979.
 27. Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П, Могитич І. Р., Федака П. М. Народна архітектура Українських Карпат ХV-ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1987.
 28. Гусев С. А. К вопросу о транспортных средствах трипольской культуры // Российская археология. –1998. – № 1. – С. 15–28.
 29. Древнее жилище народов Восточной Европы. – Москва: Наука, 1975.
 30. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. 242. – С. 453–494.
 31. Зализняк Л. Л. Население Полесья в мезолите. – К.: Наук. думка, 1991.
 32. Історія Української РСР: У 8. Т., 10 кн. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 1. Кн. 1; 1979. – Т. 1. – Кн. 2; 1979. – Т. 2.
 33. Краснов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. – Москва: Наука, 1975.
 34. Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. – Москва: Наука, 1987.
 35. Краснов Ю. А. Древние и средневековые рала Восточной Европы // Советская археология. – 1982. – № 3. – С. 17–31.
 36. Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 191–210.
 37. Кушнір В. Г. Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства (II тис. до н. е.). – Одеса, 1999.
 38. Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини XIX – 30-х рр. XX ст. (Історико-етнографічний нарис). – К.: Наук. думка, 1978.
 39. Матейко К. І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977.
 40. Моздир М. Один із давніх видів поліського рибальства “на посвєт” // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995. – Т. 230. – С.
 41. Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. – К.: Наук. думка, 1991.
 42. Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 87–98.
 43. Радович Р. Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 88–133.
 44. Радович Р. “Хата в хаті”, або житло з дахом на пристінних стовпах // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 705–726.
 45. Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. – Ленинград: Наука, 1975.
 46. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1986. – Вып. 1: Социально-экономические отношения и соционормативная культура.
 47. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1989. – Вып. 3: Материальная культура.
 48. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 1995. – Т. 1; 1999. – Т. 2; 2004. – Т. 3; 2009. – Т. 4; 2012. – Т. 5.
 49. Словник-довідник з археології. – К.: Наук. думка, 1996.
 50. Сілецький Р. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 495–500.
 51. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти) // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 134–183.
 52. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2001.– Т. 242.– С. 230–247.
 53. Український народний одяг XVII – початку ХIХ ст. в акварелях Ю. Глоговського / Авт. та упоряд. Д. П. Крвавича, Г. Г. Стельмащук. – К.: Наук. думка, 1988.
 54. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн. 1, 2.
 55. Тиводар М. Традиційне тваринництво Українських Карпат другої половини ХIХ – першої половини XX ст. (Історико-етнологічне дослідження). – Ужгород, 1994.
 56. Шилов Ю. А. Залишки возів у курганах ямної культури Нижнього Подніпров’я // Археологія. – 1975. – № 17. – С. 53–61.
 57. Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. – Москва: Наука, 1989.
 58. Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства (Культурно-историческая проблема). – Москва: Наука, 1980.
 59. Этнография как источник реконструкции первобытного общества. – Москва: Наука, 1979.
 60. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. – Wrocław, 1993. – T. 1: Rolnictwo i hodowla. – Cz. 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. litopys.org.ua
 2. histoty.org.ua
 3. uht.org.ua
 4. history.com.ua
 5. etnolog.org.ua
 6. ethnology.lviv.ua
 7. lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус