Історико-етнографічне районування України

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Гілевич І. Я.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Дисципліна “Історико-етнографічне районування України” є однією з підставових вибіркових дисциплін зі спеціальності “032 історія та археологія” спеціалізації “етнологія” для освітнього рівня бакалавр, яка викладається в VI семестрі в обсязі чотирьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Головною метою навчального курсу є ознайомлення студентів з регіональними комплексами традиційної культури та побуту українців. При викладанні предмету студенти дізнаються про історію розробки історико-етнографічного районування України та його проблемні моменти на сучасному етапі. На основі найновіших здобутків української етнологічної науки та суміжних дисциплін в межах навчального курсу розглядається процес формування меж історико-етнографічних районів України, історія їхнього дослідження, загальноукраїнські риси, регіональні особливості та локальна специфіка основних ділянок традиційної культури етнографічних (гуцули, лемки, бойки, поліщуки) та локальних груп (волиняни, подоляни, покутяни, слобожани та ін.) українського народу. Розкриваються природні, політичні й міграційно-демографічні чинники, які зумовили появу і розвиток у різних районах відмінних елементів етнокультури. На фоні цього розмаїття простежуються інваріантні (незмінні) компоненти традиційної культури, тобто спільні для українців на всій їхній етнічній території.

Завдання:

  •  ознайомити студентів із методологічними принципами розробки схеми історико-етнографічного районування України та її проблемними моментами;
  •  розглянути специфіку та стан дослідження різних історико-етнографічних районів;
  •  ознайомити студентів з основними регіональними рисами та локальними особливостями господарських занять, матеріальної, духовної та соціонормативної культури мешканців різних історико-етнографічних районів.

 Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– основні поняття та структурні компоненти в системі історико-етнографічного районування України;

– основні етапи розробки проблеми історико-етнографічного районування України, внесок провідних українських та іноземних етнологів ХІХ – початку ХХІ ст.;

розуміти зміст понять:

– етнос, етнографічна група, локальна група, субетнос, історико-етнографічний регіон, етнографічний район, етнічна група, етнічна ідентичність, етнічна ієрархія, національний, національна меншина, ознаки і властивості, свідомість, самосвідомість, самоідентифікація, традиційно-побутова культура.

вміти:

– самостійно давати комплексну характеристику традиційної культури, ареалу розселення та історії дослідження різних етнографічних та локальних груп українського народу. 

Опис

Рекомендована література

Основна
1.Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ століть) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2009. Вип. 44. С. 179–214.
2. Глушко М. Етнографічне районування української Галичини (за матеріалами наукових досліджень ХІХ – початку ХХ ст.) // Галичина: Етнічна історія: тематичний збірник статей. Львів, 2008. С. 46–80.
3. Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (За матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2008. Вип. 43. С. 15–33.
4. Кирчів Р. Етнографічне районування України. Етнографія України: навч. посібник / [за ред. С. А. Макарчука]. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Львів, 2004. С. 123–148.
5. Кирчів Р.Ф. Етнографічне районування України. Українське народознавство : навч. посібник / [за заг. ред. С. П. Павлюка]. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ, 2004. С. 56–70.
6. Макарчук С. Історико-етнографічні райони України: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 351 с., 53 іл.

Додаткова
7. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. 2-е вид. Львів: Апріорі, 2011. 313 с.
8. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження / за ред. Ю.Г.Гошка. К. : Наукова думка, 1983. 304 с.
9. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини. Львів: Сполом, 2015. 227 с.
10. Гілевич І. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії” і польові дослідження в Україні (середина 1960-х – початок 1970-х рр.) // Народознавчі зошити. 2011. № 3. С. 401–412.
11. Гілевич І. Внесок Людмили Шевченко у підготовку двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2015. Вип. 16. C. 102–120.
12. Гілевич І. Комплексні Закарпатські експедиції другої половини 1940-х років: завдання, проведення та наукові результати // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина: збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. Ужгород: Карпати, 2015. С. 319–337.
13. Гілевич І. Постчорнобильські експедиції 1993–2018 років на тлі польових дослідженнях Полісся України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. С. 952–966.
14. Глушко М. “Гуцульщина” Володимира Шухевича – відображення стану української етнографії наприкінці XIX – на початку XX ст. // Шухевич В. Гуцульщина: в 5 ч. / ПередмА. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук (Репринтне видання 1899–1908 рр.). Харків: Видавець О. Савчук, 2018. С. 1205–1216.
15. Глушко М. “Дід” – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 6. – С. 31–41.
16. Глушко М. Історико-етнографічна Волинь: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на шляху творчого поступу”. Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3 х т. – Луцьк, 2007. – Т. 1. – С. 111–119.
17. Глушко М. Надсяння: локалізація і межі етнографічного району України // НТЕ. 2017. № 3. С. 7–15.
18. Глушко М. Надсяння: локалізація та межі етнографічного району // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. Львів: Простір-М, 2018. Кн. 3. С. 372–383.
19. Глушко М. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 299–318.
20. Глушко М. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) // Народознавчі зошити. 2006. № 3–4. С. 321–327.
21. Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити. 2016. № 6. С. 1320–1330.
22. Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. 591 с.
23. Горленко В. Литвини півночі України – ймовірний уламок нащадків племені літописних сіверян // Пам’ятки України. 2001. № 1–2. С. 85–103.
24. Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. Львів: ІН НАН України, 2007. 351 с.
25. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / відп. ред. Ю. Г. Гошко. К.: Наукова думка, 1987. 471 с.
26. Данилюк А. Скарби народної архітектури Гуцульщини. Львів: Логос, 2000. 135 с., іл.
27. Данилюк А. Г. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 103 с.: іл.
28. Данилюк А. Г. Шляхами України : етнографічний нарис. – Львів: Світ, 2003. – 256 с.
29. Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність / [відп. ред. В. Ф. Горленко]. К.: Наукова думка, 1986. 271 с.
30. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. проф. С.А. Макарчука. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Львів: Світ, 2004. 518 с.
31. Заставний Ф. Д. Географія України: у двох книгах. Львів: Світ, 1994. 470 с.
32. Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник “Покуття”: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 269 с.
33. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: нариси й статті. Львів: ІН НАН України, 2002. 351 с.
34. Кирчів Р. Історіографія етнографічного дослідження Покуття // Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 70–90.
35. Кирчів Р. Опілля як етнографічно-фольклорний регіон України // Народознавчі Зошити. 2005. № 1–2. С. 50–59.
36. Кирчів Р. Покуття як історико-етнографічний район України // Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 3–22.
37. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. К.: Наукова думка, 1978. 174 с.
38. Кожолянко Г. Етнографія Буковини. Чернівці, 1999. Т. 1. 378 с.; 2001. Т. 2. 424 с.; 2004. Т. 3. – 392 с.
39. Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ–ХХ ст.: історико-етнографічне дослідження. К., 1980.
40. Кутельмах К. Календарна обрядовість як етногенетичне джерело // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. У 4 х тт. – Львів : ІН НАН України, 2006. – Т. ІІ: Етнологія та мистецтвознавство. – С. 473–557.
41. Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і нижнього Подунав’я (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса: КП ОМД, 2012. 191 с.
42. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження у 2 т. / за ред. С. П. Павлюка. Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. Т. 1. 360 с.; 2002. Т. 2. 417 с.
43. Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання співвідносності // Народознавчі Зошити. 2001. № 3. С. 388–393.
44. Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья / [под ред. В. К. Бондарчика]. Минск: Наука и техника, 1987. 376 с.
45. Поділля: Історико-етнографічне дослідження / [відп. ред. А. П. Пономарьов]. К.: ВНКЦ “Доля”, 1994. 499 с.
46. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині: монографія. – Львів, 2015. – 310 с.
47. Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. – Львів: ІН НАНУ, 2017. 851 с.
48. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 р.р.). Львів, 2000. 207 с.; іл.
49. Стельмах Г.Ю. Етнографічне районування України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська етнографія. К.: Вид во АН УРСР, 1958. С. 106–114. (Наукові записки / ІМФЕ АН УРСР ; т. ІV).
50. Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис. Ужгород: Ґражда, 2011. 416 + 16 с. кол. іл.
51. Українська етнологія: Навч. посібн. / За ред В.К. Борисенко. К.: Либідь, 2007. 400 с.
52. Українське народознавство: Навч. посібн. / За ред. С.П. Павлюка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Знання, 2004. 570 с.
53. Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження / відп. ред. В. Борисенко. К. : Родовід, 1997. 383 с.

Матеріали

Макарчук С. Історико-етнографічні райони України: навч. посібн. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 352 с., 53 іл.

Інформаційні ресурси

1. http://diasporiana.org.ua
2. www.etnolog.org.ua
3. www.nz.ethnology.lviv.ua
4. www.ethnology.lviv.ua
5. www.opishne-museum.gov.ua
6. www.istvolyn.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму