Історія української етнології

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Гілевич І. Я.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Нормативний навчальний курс розроблено на основі використання найновіших здобутків української та світової етнологічної науки. Він знайомить студентів зі шляхами становлення і розвитку української етнологічної науки: школами, періодами, методологічними підходами, представниками, проблематикою, науковими проектами, термінологією, науковою спадщиною провідних українських етнологів ХІХ – початку ХХІ ст. Під час викладу курсу розкриваються особливості формування субдисципліни “історія етнології/культурної антропології” у в північноамериканській, західноєвропейській та українській традиціях. Особлива увага приділена й основним підходам до періодизації історії української етнології (В. Горленко та ін.). Розглянуто передумови, характерні риси та наслідки кожного періоду та етапу в розвитку української етнології на тлі відповідних процесів у світовій науці.

 Результати навчання:

 • знати:

основні періоди та етапи української етнологічної науки з кінця ХVІІІ ст. до наших днів, осередки, специфіку їхньої діяльності, представників та найважливіші праці останніх.

 • вміти:

критично опрацьовувати історіографічну літературу; самостійно розглядати етнологічні праці як пам’ятки історіографії; готувати історіографічні огляди з історії розробки різних проблем із предметного засягу етнологічної науки чи історії вивчення певних ділянок традиційної та сучасної культури українців.

Опис

Рекомендована література

Базова

 1. Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930‑х років / Валентина Борисенко. – К. : Унісерв, 2002. – 92 с. ; іл.
 2. Гілевич І. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії” і польові дослідження в Україні (середина 1960-х – початок 1970-х рр.) / Ігор Гілевич // Народознавчі зошити. – 2011. – № 3. – С. 401–412.
 3. Гілевич І. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся / Ігор Гілевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 43. – С. 34–53.
 4. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ століть) / Михайло Глушко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2009. – Вип. 44. – С. 179–214.
 5. Горленко В. Історія української етнографії (ХІІ – середина ХІХ ст.) / Володимир Горленко, Роман Кирчів. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 400 с. ; іл.
 6. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв’язків / В. Ф. Горленко. – К. : Наукова думка, 1964. – 248 с.
 7. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии конца ХVІІІ – первой половины ХІХ ст. / В. Ф. Горленко. – К.: Наукова думка, 1988. – 213 с.
 8. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини / Р. Ф. Кирчів. – К. : Наукова думка, 1978. – 174 с.
 9. Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. – К.: Наукова думка, 1990. – 339 с.; Львів : ІН НАН України, 2011. – 423 с.
 10. Колесса Ф. Історія української етнографії / Ф. Колесса ; [передм. Г. А. Скрипник]. – К., 2005. – 368 с.
 11. Колесса Ф. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР / Філарет Колесса; [упоряд., підгот. тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило]. – К. : Логос, 2011. – 239 с.
 12. Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / [укладачі С. М. Ляшко, С. П. Залозна]. – К. – Запоряжжяя : Дике Поле, 2001. – 174 с.
 13. Наулко В. И. Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития / В. И. Наулко // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 6. – С. 115–123.
 14. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 р.р.) / Оксана Сапеляк. – Львів, 2000. – 207 с.
 15. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Г. А. Скрипник. – К. : Наукова думка, 1989. – 301 с.

 

Допоміжна

 1. Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. Львів: ІН НАН України, 2000. 187 с.
 2. Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / З. Є. Болтарович. – К. : Наукова думка, 1976. – 139 с.
 3. Вернюк Я. Волинь у фольклористичних дослідженнях ХІХ – поч. ХХ ст. / Вернюк Ярослава. – Рівне : Волинські обереги, 2000. – 148 с.
 4. Гілевич І. Внесок Людмили Шевченко у підготовку двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років) / Ігор Гілевич // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 16. – C. 102–120.
 5. Гілевич І. Комплексні Закарпатські експедиції другої половини 1940-х років: завдання, проведення та наукові результати / Ігор Гілевич // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 319–337.
 6. Гілевич І. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України в 1945–1980-х рр. / Ігор Гілевич // НЗ. – 2014. – № 1. – С. 38–47.
 7. Гілевич І. Постчорнобильські експедиції 1993–2018 років на тлі польових дослідженнях Полісся України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Ігор Гілевич // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. – С. 952–966.
 8. Глушко М. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) / Михайло Глушко // НЗ. – 2006. – № 3–4. – С. 321–327.
 9. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 286 с.
 10. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг / Михайло Глушко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 335-363.
 11. Гошко Ю. Історіографія етнографічного дослідження Лемківщини / Ю. Гошко, М. Мушинка // Лемківщина : Історико-етнографічне дослідження у 2 т. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Т. 1 : Матеріальна культура. – С. 13–21.
 12. Гошко Ю. Г. Деякі підсумки етнографічного дослідження Карпат / Ю. Г. Гошко, Р. Ф. Кирчів // Вісник Академії наук Української РСР. – 1978. – № 8. – С. 80–83.
 13. Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України / З. С. Гудченко. – Київ : Будівельник, 1981. – 118 с.
 14. Гузій Р. Етнографічне вивчення похоронної звичаєвості українців Карпат : основні напрямки та результати досліджень / Роман Гузій // НЗ. – 2003. – № 3–4. – С. 436–445.
 15. Гуслистий К. Українська радянська етнографія (Підсумки та перспективи розвитку) / Кость Гуслистий // НТЕ. – 1967. – № 1. – С. 7–18.
 16. Гуслистий К. Г. Всесоюзна етнографічна нарада 1956 р. і питання розвитку української етнографії / К. Г. Гуслистий // НТЕ. – 1957. – № 1. – С. 67–72.
 17. Гуслистий К. Г. Стан і завдання розвитку етнографічної науки в Українській РСР / К. Г. Гуслистий // НТЕ. – 1958. – № 4. – С. 9–20.
 18. Данилюк А. Г. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку / А. Г. Данилюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – 103 с.
 19. Дашкевич Я. Закарпаття в українській етнографічній науці середини 60‑их – 70‑их рр. ХІХ ст. / Ярослав Дашкевич // НЗ. – 2004. – № 1–2. – С. 1–15.
 20. Довгович В. Зауваження до етнографії як до науки / Василь Довгович; пер. з угор. Наталії Коляджин. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 23 с. (укр., угор. мовами).
 21. Збир І. Оскар Кольберґ і його збірник “Покуття” : монографія / Ірина Збир. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 269 с.
 22. Капелюшний В. П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) / В.П. Капелюшний, Г.М. Казакевич, Н.В. Чернищук. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – 208 с.
 23. Кирчів Р. Від чого залежала доля українського народознавства / Роман Кирчів // НТЕ. – 1991. – № 4. – С. 32–36.
 24. Кирчів Р. Історія української фольклористики / Роман Кирчів. – Львів, 2017. – Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. – 523 с.
 25. Кожолянко Г. Етнологічні дослідження Буковини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Матеріали до української етнології : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 4 (7). – С. 73–83.
 26. Крикун Ю. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х – початку 1930-х років / Юлія Крикун. – К. : Дуліби, 2016. – 200 с.
 27. Куницький О. Перша етнографічна експедиція на Правобережну Україну / Олекса Куницький, Катерина Чубинська // НТЕ. – 1971. – № 6. – С. 66–70.
 28. Лобода Т. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Тетяна Лобода. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 238 с. ; іл.
 29. Макарчук С. Історико-етнографічні райони України : навч. посіб. / Степан Макарчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 351 с., 53 іл.
 30. Макарчук С. А. Етнографічні дослідження побуту робітників України в 50-х – 60‑х рр. ХХ ст. / Степан Макарчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 17–29.
 31. Макарчук С. Етнографічні сюжети в описових творах про намісництва і губернії підросійської України останньої чверти ХVІІІ – першої половини ХІХ століть / Степан Макарчук // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. ССLІХ: Праці Секції етнографії і фольклористики / ред. тому Олег Купчинський. – С. 627–638.
 32. Мойсей А. Традиційна культура населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Антоній Мойсей. – Чернівці : Рута, 2005. – 303 с.
 33. Музиченко С. М. Біля витоків української радянської етнографії (Діяльність Етнографічної комісії ВУАН) / С. М. Музиченко // НТЕ. – 1986. – № 4. – С. 21–27.
 34. Ошуркевич О. Ф. Фольклорно-етнографічна проблематика у діяльності Товариства дослідників Волині (1900–1920 рр.) // Велика Волинь : минуле і сучасне : Матеріали міжнародної наук. краєзнавчої конф. – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994. – С. 34–37.
 35. Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність / Тамара Пацай. – Львів : БОНА, 2013. – 251 с.
 36. Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) / Тамара Пацай // НЗ. – 2012. – № 2. – С. 294–299.
 37. Петров В. Спроби монографічного дослідження села // Етнографічний вісник. – К., 1925. – Кн. 1. – С. 84–89.
 38. Попов П. М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. – К. : Наукова думка, 1968. – 113 с.
 39. Пошивайло О. Музейний ландшафт гончарської України / Олесь Пошивайло // Український керамологічний журнал. – 2003. – № 2–4. – С. 5–24.
 40. Пыпин А. Н. История русской этнографии. – В 4 т. – СПб. : Типогр. М. М. Стасюлевича, 1891. – Т. 3. Малорусская этнография. – 425 с.
 41. Рильський М. Т. Стан і перспективи етнографії на Україні // Вісник АН УРСР. – 1954. – № 7. – С. 22–27.
 42. Скрипник Г. Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України – 85 років / Ганна Скрипник // НТЕ. – 2006. –№ 5. – С. 4–13.
 43. Скуратівський В. Т. Етнографічна діяльність Д. П. Делафліза / В. Т. Скуратівський // НТЕ. – 1981. – № 5. – С. 57–67.
 44. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс : монографія / Ганна Сокіл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 586 с.
 45. Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947) : монографія / Роман Тарнавський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 236 с.
 46. Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка. 2‑е вид. / М. П. Тиводар – Ужгород : Ґражда, 2010. – 283 с.
 47. Толстая С. М. Полесские экспедиции: взгляд через 50 лет / С. М. Толстая // Живая старина. – 2012. – № 4. – С. 19–21.
 48. Толстой Н. И. О задачах этнолингвистического изучения Полесья / Н. И. и С. М. Толстые // Полесский этнолингвистический сборник : материалы и исследования / отв. ред. Н. И. Толстой. – М. : Наука, 1983. – С. 3–20.
 49. Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч / Оксана Франко. – К. : Вид‑во Європейського університету, 2000. – 378 с.
 50. Чередниченко Д. Павло Чубинський / Дмитро Чередниченко. – К. : Видавничий дім “Альтернативи”, 2005. – 374 с.
 51. Шевчук С. І. Фольклорно-етнографічні студії Городоцького музею / С. І. Шевчук // НТЕ. – 1983. – № 6. – С. 60–64.
 52. Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорно-етнографічна діяльність / М. М. Шубравська. – К. : Наукова думка, 1972. – 254 с.
 53. Adam Fisher / pod. red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – 71 s.
 54. Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska / pod. red. Heleny Kapełus i Juliana Krzyżanowskiego. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Wyd-wo PAN, 1970. – 528 s.
 55. Engelking A. Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937. Organizacja. Metody badań. Problematyka. Uczestnicy / Anna Engelking // Ethnografia Polska. – Warszawa, 2001. – Т. XLV. – Zesz. 1–2. – S. 23–45.
 56. Historia etnografii polskiej / Pod. red. Malgorzaty Terleckiej. – Wroclaw, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1973. – 349 s.
 57. Jasiewicz Z. Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918) / Zbigniew Jasiewicz. – Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2011. – 288 s.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://diasporiana.org.ua
 2. etnolog.org.ua
 3. nz.ethnology.lviv.ua
 4. ethnology.lviv.ua
 5. opishne-museum.gov.ua
 6. istvolyn.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус