Українська етнопедагогіка

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Гілевич І. Я.Ісо-11с, Ісо-12с, Ісо-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Ісо-11сГілевич І. Я.
Ісо-12сГілевич І. Я.
Ісо-13сГілевич І. Я.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Нормативний навчальний курс на основі використання найновіших здобутків української та світової етнопедагогічної науки знайомить студентів зі закономірностями розвитку етнопедагогіки, основними поняттями української етнопедагогіки, її походженням та основними етапами становлення, особливостями її розвитку в умовах незалежної України; підкреслено роль курсу в науковій та професійній підготовці майбутніх педагогів відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства. Матеріали курсу сприяють формуванню підходів щодо удосконалення системи психолого-педагогічної підготовки спеціалістів до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Результати навчання:
знати:
закономірності розвитку етнопедагогіки як актуальної педагогічної дисципліни; роль народної педагогіки в подальшому розвитку наукової педагогічної теорії і практики, що є надійним орієнтиром у створенні виховної системи, адекватної потребам українського державотворення та формування високоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей, гідних громадян демократичної європейської держави; перспектив розвитку етнопедагогіки в демократичному суспільстві, як педагогіки національного розвитку, піднесення, відродження та етнічного самовиховання;
вміти:
вивчати, усвідомлювати та використовувати у власній діяльності народний виховний досвід для підвищення рівня духовності майбутніх педагогів, відродження народних багатовікових традицій у системі виховання.
Опис

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова

 1. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – Полтава: Полтав. вісн., 1994. – 191 с.
 2. Гнатенко П.І. Український національний характер. – К.: ДОК К, 1997. – 115 с.
 3. Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навчально-методичний посібник для викладачів історії педагогіки, на допомогу студентам педагогічних ВНЗ під час самостійного вивчення теоретичних основ, підготовки до семінарських і практичних занять / О.П.Демченко. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 323 с.
 4. Етнографія України : навч. посіб. / за ред. проф. С. А. Макарчука. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
 5. Історія педагогіки: курс лекцій. – Київ, 2004. – 171 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html
 6. Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник. – Киів: Центр навчальної літератури, 2003. – 360с.
 7. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 176 с.
 8. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232с.
 9. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка : Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 287с.
 10. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки й становлення: навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.
 11. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К. : Наук. думка, 1974. – 149 с.
 12. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 159 с.
 13. Українська етнопедагогіка : конспект лекцій / уклад. Б. П. Іщенко. – Х. : [б.в.], 1998. – 41 с.
 14. Українська етнопедагогіка: навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с.
 15. Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка. – Київ: Академія, 2007. – 342 с.
 16. Українська етнопедагогіка: історичний контекст : навч. посібник / ред. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005. – 184 с.

Допоміжна

 1. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
 2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с.
 3. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 т. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. 450 с; Т. 2. – 445 с.
 4. Герус Л. Українська народна іграшка. – Львів, 2004. – 263 с.
 5. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вид. “Сталь”, 2006. – 312 с.
 6. Гордійчук О.Є. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : навч.-метод. посіб. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 183 с.
 7. Гриців Т., Батрин В. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. – Чернівці : Народознав.-просвітн. центр “Факел Марії”, 2013. – 263 с.
 8. Доронюк В. Д., Вовк М. В. Українська музична етнопедагогіка. Монографія Івано-– Франківськ, 2009. – 535 с.
 9. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність : посібник. – К. : Академія, 1997. – 181 с.
 10. Етновиховний прості сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика / за ред. проф. Н. В. Лисенко. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 2016 с.
 11. Ігнатенко П.Р., Руденко Ю.Д. Народознавство у школі. – К.: Т-во “Знання”, 1990. – 48 с.
 12. Кіт Г.Г., Тарасенко Г.С. Українська народна педагогіка: курс лекцій. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 301 с.
 13. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 368 с.
 14. Культура і побут населення України. Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.
 15. Левківський М.В. Історія педагогіки. Вид. 2-е, доп. Підручник. – К. : Центр, 2006. – 376 с.
 16. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства: навч.-метод. посіб. – К.: Слово, 2011. – 720 с.
 17. Любар О., Стельмахович М., Федоренко Д. Історія української педагогіки. – К., 1999;
 18. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2001. – 172 с.
 19. Мукан Н., Запотічна М. Ретроспектива розвитку освіти корінних народів Канади у компаративно-педагогічному дискурсі: монографія. – Львів: ВД “Панорама”, 2018. – 141 с.
 20. Ричалка М. О. Духнович педагог і освітній діяч / М. Ричалка. – Братислава, 1959. – 491 с.
 21. Родинна педагогіка: Навчально-метод. посібник / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 216 с.
 22. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 328 с.
 23. Сапеляк О. Запорука здоров’я нації: збірник статей з питань виховання молоді / Оксана Сапеляк. – Львів: ІН НАН України, 2015. – 52 с.
 24. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання : історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти: Навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2004. – 319 с.
 25. Сіркізюк В.В. Основи національного виховання: навч.-метод. посібник. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 301 с.
 26. Скарбниця народної мудрості / Упоряд. Т.М. Панасенко. – Харків: Фоліо, 2004. – 286 с.
 27. Тимофієнко Ю. В., Кузьменко В. В. Українська народна педагогіка і проблеми естетичного виховання шкільної молоді : навч. посіб. – Херсон : [б.в.], 2000. – 64 с.
 28. Українознавство в системі освіти. Навч.посібник. – К.: Міленіум, 2004. – 312с.
 29. Українська родина: наук.-метод. посібник / уклад. Т. І. Люріна [та ін.]. – К., 1998. – 1296 с.
 30. Українське народознавство: Навч. посібник За ред. С.П. Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф. Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.; Київ: Знання, 2006.
 31. Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Структура і функції). – Львів : ІН НАН України, 1999. – 143 с.
 32. Шаян В. Етичні, соцілогічні і педагогічні погляди Григорія Сковороди. – Лондон, 1972. – 22 с.
 33. Щербань П.М. Пам’ятай ім’я своє: Заповіді сімейної педагогіки: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., в яких здійснюється підгот. пед. працівників . – К.: Вища школа, 2006. – 191 с.
 34. Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – 2-е вид. доп. – К.: Таксон, – 237 с.
 35. Як використовувати народознавство в школі: посібник для вчителів, вихователів, студ. пед. навч. закладів / ред. Р. П. Скульський. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2000. – 368 с.
 36. Adnan Tufekčić. Ethnopedagogy as a scientific discipline (хорв.)  = Etnopedagogija kao znanstvena disciplina // Journal for Pedagogical Theory and Practice. – 2009. – Vol. 58 , br. 3 . – Str. 265-279 .
 37. Burger Henry G. “Ethno-Pedagogy”: A Manual in Cultural Sensitivity, with Techniques for Improving Cross-Cultural Teaching by Fitting Ethnic Patterns. Second Edition. – Albuquerque, New Mexico: Southwestern Coop. Educ. Lab., Inc, 1968. – 314.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://diasporiana.org.ua
 2. etnolog.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус