Історія народної культури українців

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130Гілевич І. Я.Істм-21c, Істм-22с

Опис курсу

Мета курсу: Розглянути шляхи становлення і розвитку різних ділянок традиційної культури і побуту українців – основних і допоміжних видів господарської діяльності, житла, одягу та їжі.

Основні завдання курсу:

 • розкрити основні наукові концепції стосовно джерел, часу виникнення та етапів розвитку різних об’єктів традиційно-побутової культури;
 • ознайомити студентів з основними здобутками українських археологів, етнологів та лінгвістів на ниві дослідження народної культури;
 • запропонувати власний погляд щодо походження та еволюції окремих об’єктів та явищ традиційної культури;
 • сконцентрувати увагу на пережитках різного історичного часу, які побутували в різних ділянках народної культури українців Карпат і Прикарпаття у XIX – на початку XX ст.
 • формувати уявлення цілісності та безперервності історичного процесу у сфері народної культури.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен критично аналізувати запропоновані на обговорення праці, присвячені розгляду походження та історичного розвитку різних ділянок традиційної культури, знати основні чинники, які впливали на еволюцію народної культури, найважливіші винаходи автохтонів України загалом і Карпат зокрема у господарській діяльності та матеріальній культурі, їхнє місце і значення у загальноєвропейській традиційній культурі, основні віхи покращення щоденного життя та їх вплив на духовні скарби народу. Найвище буде поціновуватися не безпосереднє відтворення тексту лекції, а самостійне опрацювання відповідної наукової літератури, вміння доказово обстоювати свою позицію.

Зміст понять: привласнювальне господарство, відтворювальне господарство, головні і допоміжні заняття, землеробські знаряддя праці (рало, соха, плуг), доместикація тварин, системи скотарства, домашні ремесла і промисли, тяглова сила, упряж тяглових тварин, сани, колісний транспорт, житло, їжа, одяг, джерела, походження, етапи розвитку, етнічна приналежність.

Місце у структурно-логічній спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Історія народної культури українців: карпатська традиція” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, базовою для вивчення історії та археології

Система контролю знань та умови складання екзамену. Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента упродовж семестру та його рейтингу на заключному тестуванні. Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою балів, отриманих студентами за самостійну творчу домашню роботу і тестування. Це відповідно 50 балів за кожний вид роботи.

Опис

Рекомендована література

Базова:

 

 1. Артюх Л. Ф. Їжа та харчування Київської Русі // Етнографія Києва і Київщини: традиції й сучасність. – К,: Наук. думка, 1986. – С. 65–83.
 2. Археология Украинской ССР: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1; 1986. – Т. 2, 3.
 3. Баран В. Д. Давні слов’яни. – К., 1998.
 4. Бессонова С. С. О скифских повозках // Древности степной Скифии. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 102–117.
 5. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. – Львів, 2000.
 6. Брей У., Трамм Д. Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990.
 7. Вайнштейн С. И. Историческая этнография в структуре этнографической науки // Советская этнография. – 1967. – № 4. – С. 21–37.
 8. Гладкий М. Організація і форми випасу худоби // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 33–44.
 9. Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини XIX – першої половини XX ст.: Історико-етнологічне дослідження. – Дрогобич: Вимір, 2007.
 10. Глушко М. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358–365.
 11. Глушко М. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999.– Вип. 34.– С. 501–516.
 12. Глушко М. Види упряжі коня як тяглової сили в Україні та їх генетичні витоки // Народознавчі Зошити. – 2002. – № 1–2. – С. 32–40.
 13. Глушко М. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2000.– Вип. 35–36.– С. 399–425.
 14. Глушко М. Водний транспорт поліщуків // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 49–58.
 15. Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 16. Глушко М. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55–73.
 17. Глушко М. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, – 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
 18. Глушко М. Невідомі аспекти тяглових засобів полозного транспорту населення Центрального Полісся // Народознавчі Зошити. – 1996.– № 2. – С. 110–116.
 19. Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999.– Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19–32.
 20. Глушко М. Системи запрягу коня у традиційний транспорт українського селянства XVI–XX ст. // Народознавчі Зошити. – 1998. – № 4. – С. 359–373.
 21. Глушко М. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995.– Т. 230. – С. 190–199.
 22. Глушко М. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 433–455.
 23. Глушко М. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 217–257.
 24. Глушко М. Традиційне рибальство // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996 – С. 17–36.
 25. Глушко М. С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX – поч. XX ст. – К.: Наук. думка, 1993.
 26. Глушко М. Традиційне рибальство українців у басейнах верхньої течії Дністра і Пруту // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2020. – Т. LXIII: Економічний збірник. – Т. 3. – С. 93–109.
 27. Глушко М. Традиційний транспорт // Етнографічні групи українців Карпат. Бойки. – Харків: Фоліо, 2020. – С. 194–218.
 28. Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. – К.: Наук. думка, 1979.
 29. Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П, Могитич І. Р., Федака П. М. Народна архітектура Українських Карпат ХV-ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1987.
 30. Гусев С. А. К вопросу о транспортных средствах трипольской культуры // Российская археология. –1998. – № 1. – С. 15–28.
 31. Древнее жилище народов Восточной Европы. – Москва: Наука, 1975.
 32. Заглада Н. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. 242. – С. 453–494.
 33. Зализняк Л. Л. Население Полесья в мезолите. – К.: Наук. думка, 1991.
 34. Історія Української РСР: У 8. Т., 10 кн. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 1. Кн. 1; 1979. – Т. 1. – Кн. 2; 1979. – Т. 2.
 35. Краснов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. – Москва: Наука, 1975.
 36. Краснов Ю. А. Древние и средневековые пахотные орудия Восточной Европы. – Москва: Наука, 1987.
 37. Краснов Ю. А. Древние и средневековые рала Восточной Европы // Советская археология. – 1982. – № 3. – С. 17–31.
 38. Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 191–210.
 39. Кушнір В. Г. Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства (II тис. до н. е.). – Одеса, 1999.
 40. Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половини XIX – 30-х рр. XX ст. (Історико-етнографічний нарис). – К.: Наук. думка, 1978.
 41. Матейко К. І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977.
 42. Моздир М. Один із давніх видів поліського рибальства “на посвєт” // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995. – Т. 230. – С.
 43. Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. – К.: Наук. думка, 1991.
 44. Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 87–98.
 45. Радович Р. Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 88–133.
 46. Радович Р. “Хата в хаті”, або житло з дахом на пристінних стовпах // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 705–726.
 47. Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. – Ленинград: Наука, 1975.
 48. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1986. – Вып. 1: Социально-экономические отношения и соционормативная культура.
 49. Свод этнографических понятий и терминов. – Москва: Наука, 1989. – Вып. 3: Материальная культура.
 50. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 1995. – Т. 1; 1999. – Т. 2; 2004. – Т. 3; 2009. – Т. 4; 2012. – Т. 5.
 51. Словник-довідник з археології. – К.: Наук. думка, 1996.
 52. Сілецький Р. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 495–500.
 53. Сілецький Р. Опалювальні пристрої народного житла Середнього Полісся (конструктивно-функціональний та світоглядний аспекти) // Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2008. – Вип. 43. – С. 134–183.
 54. Сілецький Р. Проблема типології опалювальних пристроїв стародавнього житла в Україні (конструктивно-функціональні особливості печі) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2001.– Т. 242.– С. 230–247.
 55. Український народний одяг XVII – початку ХIХ ст. в акварелях Ю. Глоговського / Авт. та упоряд. Д. П. Крвавича, Г. Г. Стельмащук. – К.: Наук. думка, 1988.
 56. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Кн. 1, 2.
 57. Тиводар М. Традиційне тваринництво Українських Карпат другої половини ХIХ – першої половини XX ст. (Історико-етнологічне дослідження). – Ужгород, 1994.
 58. Шилов Ю. А. Залишки возів у курганах ямної культури Нижнього Подніпров’я // Археологія. – 1975. – № 17. – С. 53–61.
 59. Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. – Москва: Наука, 1989.
 60. Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства (Культурно-историческая проблема). – Москва: Наука, 1980.
 61. Этнография как источник реконструкции первобытного общества. – Москва: Наука, 1979.
 62. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. – Wrocław, 1993. – T. 1: Rolnictwo i hodowla. – Cz. 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000.

Інформаційні ресурси:

www.litopys.org.ua

www.histoty.org.ua

www.uht.org.ua

www.history.com.ua

Матеріали

Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 414 с.
Кольорові ілюстрації до посібника
Тематика творчих робіт

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус