Усна історія: теорія та методологія дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Боднар Г. А.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Антропоцентричні дослідження зміщують акценти з відомих подій і героїв на звичайних і незнаних, але теж учасників / очевидців подій минулого, голосами яких можна засвідчити складність і суперечливість індивідуальних позицій та оцінок, мінливість поведінкових моделей. Розуміння унікальності й самоцінності людського досвіду призвело до потреби інтерв’ювання очевидців подій минулого. Це дало поштовх до розвитку усної історії, яка має тривалу традицію становлення і розвитку за кордоном, але й уже немалу в Україні, ведучи відлік від перших усноісторичних проектів початку 1990-х років.

Метою курсу є навчити студентів проводити самостійні дослідження з використанням методології та методів усної історії.

 Результати навчання:

 • знати:

дослідницькі основи усної історії як різновиду конкретних історико-соціологічних студій;

різновиди інтерв’ю;

послідовність етапів проведення поглибленого інтерв’ю;

процедури первинного опрацювання та зберігання інтерв’ю.

 • вміти:

проводити самостійне поглиблене інтерв’ю;

застосовувати розшифрування, первинне кодування та квалітативний аналіз усного інтерв’ю;

виконувати базовий об’єднаний контент-аналіз інтерв’ю;

працювати у складі творчих міні-груп з метою проведення колективної науково-дослідної роботи.

Рекомендована література

Основна

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ, 2012. Вип. 111.
 2. Грінченко Г.Г. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Для студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, 2008. – 32 с.
 3. Лоскутова М.В. Устная история: Методические рекомендации по проведению исследования. – СПб.: Европейский Дом, 2002.
 4. Лукина М. Технология интервью: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 191 с.
 5. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008.
 6. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003.
 7. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010.
 8. Україна модерна. Випуск 11 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. Київ-Львів, 2007.
 9. Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016.
 10. «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів.: Інститут народознавства НАН України, 2014.
 11. Yow, Valerie Raleigh. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1994.

Додаткова

 1. Белановский С. А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – Москва, 2001.
 2. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. – Москва, 1994. – С. 11–42.
 3. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994.
 4. Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.): монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
 5. Боднар Г. Пам’ять про радянське повсякдення: образ дому в свідомості львів’ян (за матеріалами проекту “Львів у ХХ століття: історія однієї вулиці”) // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 255–303.
 6. Боднар Г. Революція гідності в усних свідченнях львів’ян і жителів Львівської області: події, пережиття, осмислення // Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. – Харків, 2016. С. 7–34.
 7. Боднар Г. “Там було добре і тут є непогано жити”: особливості історичної пам’яті українців, переселених із Польщі // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 2: Депортації 1944–1951. – Львів, 2007. – С. 20–36.
 8. Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2012. – Вип.  – С. 4–6.
 9. Вансина Я. Устная история и устная традиция / Я. Вансина // Хрестоматия по устной истории. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. – С. 66–109.
 10. Вилєгала А. Усна історія «закордоном»: про методологічні проблеми, що виникають у процесі досліджень в іншій країні// «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів, 2014. – С.  42–59.
 11. Гринченко Г. Презентация «голосов»: рассказчик(и) vs исследователь(и) // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 50-56.
 12. Гримич М. Тюнінг, або прості способи підвищення ефективності польових досліджен // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 74-82.
 13. «Прошу вас мене не забувати»: усні історії українських остарбайтерів / гол. ред. Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко та ін. — X.: Право, 2009.
 14. Грінченко Г. (Авто)біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до питання про теорію наративного аналізу // Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип. 11–12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків, 2008. – С. 59–76.
 15. ГрінченкоГ. Колективна (соціальна) пам’ять: критика теорії та методу дослідження // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції Володимира Кравченка. – Харків, 2009. С. 11-24.
 16. ГрінченкоГ. Усна історія: теорія, метод, джерело // Невигадане: Усні історії остарбайтерів / Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Xарків, 2004. – С. 10–32.
 17. Грінченко Г. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних інтерв’ю з колишніми «остарбайтерами» Харківської області) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 6. – Харків; Київ: Критика, 2004. – C. 151-170.
 18. Грінченко Г., Реброва І., Романова І. Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України) // Український історичний журнал (Київ). – 2012. – № 4. – С. 172–187.
 19. Кісь О. Гендерні аспекти практики усноісторичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2014. – С. 11-41.
 20. Кісь О. З відстані двадцяти років: роздуми про конференції з усної історії у 1994 і в 2014 роках. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uamoderna.com/event/z-vidstani-20-rokiv.
 21. Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 171-191.
 22. Кісь О. Усна історія в сучасній Україні: здобутки і виклики часу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2018/01/16/usna-istoriya-v-suchasniy-ukrayini-zdobutki-i-vikliki-chasu.
 23. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна модерна. Число 11. Львів-Київ, 2007. – С. 7-21.
 24. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ, 2003.
 25. Куделя-Свйонтек В. Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій сьогодні // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів, 2014. – С.  60–82.
 26. Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду / Т. Лапан // Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 198–223.
 27. Лебдушка Л., Волошин Ю. Жива історія – метод усної історії в школі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2015/08/oral-history_brochure_ukraine_book-web_21x21cm-1.pdf.
 28. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.5-31.
 29. Лукачук О. «Біль і радість, туга й щастя — отак і живемо з дня на день…»: конструювання образу сучасного українського воїна в громадській думці жителів військового містечка (на прикладі Яворова) // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 146-162.
 30. Лукачук О. Усна історія та гуманітаристика: з досвіду діяльності Української асоціації усної історії// http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/usna-istoriia-ta-gumanitarystyka.html.
 31. Мораес ФеррейраМ. Інституціоналізація та розвиток усної історії: 10 років Міжнародній асоціації усної історії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 25-41.
 32. Навчальні матеріали до запису поглиблених інтерв’ю в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ століття”/ Упорядники Г. Боднар, В. Качмар, О. Лукачук. – Львів, 2018. – 75 с.
 33. Невигадане. Усні історії остарбайтерів/Авт.-упоряд., ред., вступ, ст. Г. Г. Грінченко. — Харків: Видавничий Дім «Райдер», 2004.
 34. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. – Київ, 1999.
 35. Пассерини Л.Рабочие Турина и фашизм // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.231-295.
 36. ПастушенкоТ. Дослідження за методом усної історії в Україні: світовий досвід та вітчизняні перспективи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Рівне, 2010. – Вип. 20.
 37. Пастушенко. Life History та Life Story у біографічному інтерв’ю одного «киянина»: реконструкція смислу життєвого досвіду // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 202-213.
 38. Портелли А. Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф, ритуал, символ // НЗ №40-41 (2-3/2005).
 39. Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.32-51
 40. Принс Г. Усна історія // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2004.
 41. Пушкарева Н. Устная история: гендерный аспект // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 39-49.
 42. Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.322-355.
 43. Розенталь Г. Цілюща дія розповідання історій: до питання про умови розповідання історій у контексті дослідження та терапії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. С. 42-58.
 44. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998.
 45. Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004.
 46. Стоянова Г. Заздрити чи співчувати: наративна інтерпретація жіночої долі у соціальній групі морячок // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 193-202.
 47. Сурева Н. Правила видання джерел з усної історії (проект). – Запоріжжя, 2005.
 48. Сусак В. Жива історія моєї родини: методологічний посібник для виконання старшокласниками науково-дослідного проекту. Львів, 2000.
 49. Томсон А. Легенда об АНЗАКе: исследуя национальную мифологию и пам’ять в Австралии // Хрестоматия по устной истории / Пер, сост, введение общ. ред. М. В. Лоскутовой. – СПб., 2003. – С. 189–202.
 50. ТомсонА. Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 7-24.
 51. Тонкин Э. Повести о нашем прошлом. Социальная реконструкция устной истории // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России: материалы из цикла семинаров «Поддержка региональных инноваций в программах и методах преподавания истории». – М.: Ин-т Всеобщей истории РАН, 1999. – С. 159 – 184.
 52. Фукс-Хайнритц В. Биографический метод / Пер. Е. Ю. Мещеркиной // Биографический метод в социологии: история, методология, практика / Под ред. Е. Ю. Мещеркиной, В.В. Семеновой. Москва: Институт социологии РАН, 1994. С. 11-41
 53. Ханенко-Фрізен Н. У пошуках суб’єкта: усна історія в плюральному світі // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 11-24.
 54. Шелеп Ю. Архівні та усноісторичні джерела до вивчення партійних працівників Радянської України 1970 – початку 1980-х рр.: інформаційний потенціал і досвід інтерпретації // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. С. 203-214.
 55. Wylegała. А Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich “ziem odzyskanych”. – Toruń, 2014.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму