Кондратюк Костянтин Костянтинович

Посада: професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Електронна пошта: kostyantyn.kondratyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

українська історіографія ХІХ-ХХ ст., український національний рух ХІХ-ХХ ст. Науковий доробок складає понад 200 наукових, науково-популярних і навчальних публікацій.

Курси

Публікації

 1. Профспілки України в повоєнний час: деформації, шляхи оновлення // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1992. Вип. 28. С. 90-96.
 2. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. Тернопіль, 1993. 98 с.
 3. Історія України. Від половини ХІХ ст. до 1917 р.: Навчальний посібник. Тернопіль, 1994. 176 с.
 4. Портрети видатних українських митців ХІХ – початку ХХ століть. Львів, 1995. 122 с.
 5. Видатні історики України ХІХ – початку ХХ ст. Історіографічні нариси. Част. І. Львів, 1996. 160 с.
 6. Національна ідея в програмах та діяльності західноукраїнських політичних партій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // ІІІ Міжнародний Конгрес Україністів. 26-29 серпня 1996 р. Історія. Харків, 1996. Ч. І. С. 101-107 (У співавторстві з О. Сухим).
 7. Видатні історики України ХХ століття. Історіографічні нариси. Част. ІІ. Львів, 1998. 74 с. (У співавторстві з П. Біляном).
 8. Видатні львівські архітектори кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Lwow. Miasto, spoleczenstwo, kultura. Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka i H. W. Zalinskiego / Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie. Prace Monograficzne nr 240. Krakow, 1998. T. II. S. 463-471.
 9. Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939 – червень 1941) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1998. Вип. 33. С. 178-185 (У співавторстві з І. Лучаківською).
 10. Видатні вчені природознавці і техніки України ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник. Львів, 1999. 60 с.
 11. Втрати населення Західної України у 1939-1941 рр. // Україна – Польща: важкі питання. Матеріали IV Міжнародного семінару істориків “Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни”. Варшава, 8-10 жовтня 1998 р. Варшава, 1999. Т. 4. С. 160-175.
 12. Театральне життя Львова в перші повоєнні роки (1944-1950) // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів, 1999. Т. 3. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. С. 624-631 (У співавторстві з Р. Попп).
 13. Дослідження історії Української революції 1917 – початку 1918 рр. вченими в еміграції // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35-36. С. 261-273 (У співавторстві з П. Біляном).
 14. Політичні, соціально-економічні та духовні аспекти “радянізації” західних областей України у 1939-1941 рр. // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали наукової конференції. Львів, 23-24 вересня 1999 р. Львів, 2001. С. 21-31.
 15. Мовне питання в українському національному русі другої половини ХІХ ст. (за матеріалами журналу “Правда”) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 2001. Вип. 9. С. 393-402 (У співавторстві з І. Вушко).
 16. Українська історіографія ХІХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 240 с.
 17. Українці і поляки в радянському партизанському русі в роки ІІ світової війни // Polska – Ukraina: trudne pytania. Warszawa, 2002. T. 9. S. 190-204.
 18. Волинська трагедія 1943 року в оцінках українських і польських істориків // У пошуках правди. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки”. Луцьк, 22-23 травня 2003 р. Луцьк, 2003. С. 439-445.
 19. Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ століть у сучасній вітчизняній історіографії // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. С. 154-167 (У співавторстві з В. Мандзяком).
 20. Краєзнавча спадщина Мирона Кордуби // Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku. Rzeszow, 2005. T. 3. S. 409-417.
 21. Велич і трагедія українців у збройній боротьбі з німецьким фашизмом (1941-1945 рр.) // Мандрівець. Тернопіль, 2005. № 3. С. 16-23.
 22. Демографічні втрати України у період Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. Тернопіль, 2006. Вип. 2. С. 209-214.
 23. Громадсько-політична діяльність Івана Франка // Мандрівець. Тернопіль, 2006. № 4. С. 15- 18.
 24. Iwan Krypiakewicz (1886-1967) // Zlota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J. Maternickiego przy wspolpracy L. Zaszkilniaka. Rzeszow, 2007. S. 537-552.
 25. Етносоціальні зміни населення Львова у другій половині 1950 – 1980 рр. // Історія Львова: У 3 т. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2007. Т. 3. С. 360-363 (У співавторстві з Г. Боднар).
 26. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. Київ, 2009. № 3. С. 112–118.
 27. Іван Франко – дослідник історії культури України // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка. Львів, 2010. Т. 2. С. 854–860.
 28. Львів – осередок українського професіонального мистецтва Галичини початку ХХ століття // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Вінниченка, О. Аркуші,М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 2: Культура, освіта, наука, церква. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 245–256.
 29. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи / Костянтин Кондратюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ПАІС, 2013. – Вип 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / За ред. Олексія Сухого. – С. 190–198.
 30. Соціальна історія Львова часів німецької окупації крізь призму матеріалів судочинства: джерелознавчий аспект / К. К. Кондратюк, Т. І. Мартиненко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія Гуманітарні науки. – Львів, 2013. – Вип. 11. – С. 258–268.
 31. Радянський партизанський рух на Волині (1941–1944) / Костянтин Кондратюк // Український народ у Другій світовій війні. До 70-річчя визволення Києва від німецької окупації. – Київ, 2013. – С. 41–54.
 32. Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс / Костянтин Кондратюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 245–261.
 33. Спомини і роздуми історика / Костянтин Кондратюк. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2014. – 156 с.
 34. Соціально-побутові аспекти життя мешканців Львова в умовах радянського режиму (1939–1941) / Костянтин Кондратюк // Львів : місто – суспільство – культура. – Краків, 2014. – Т. 9. – С. 404–412.
 35. Дослідник давньої історії України Михайло Максимович / Костянтин Кондратюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія гуманітарних наук. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 62–68.
 36. Окремі спогади про історичний факультет / Костянтин Кондратюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 378–393.
 37. Час народів. Історія України ХІХ століття / Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М..; за заг. ред. М. М. Мудрого. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Вид-во “Літопис”, 2016. – 408 с.
 38. Галичина та Волинь під німецькою окупацією (1941–1944): соціально-економічний та культурний аспекти / Костянтин Кондратюк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 201–214.
 39. Дмитро Дорошенко – громадсько-політичний діяч, історик / Костянтин Кондратюк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 17–23.
 40. Запровадження радянської судової системи в західних областях України (1939–1941)/ Костянтин Кондратюк // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2015. – Вип.  – Ч. 1. – С. 62–67.
 41. Історичні погляди В.Антоновича / Костянтин Кондратюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип.  – С. 60–68.
 42. Новітня історія України (1945–2020 роки) : навч. посібник / Костянтин Кондратюк, Володимир Качмар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 212 с.
 43. Радянський партизанський рух на Волині / К. Кондратюк. Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. та публіцист. ст. / [голов. ред. та упоряд. М. М. Кучерепа].Луцьк , С. 36-52.
 44. Іван Франко – публіцист / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 21 В. 2012. С.417-423
 45. Козаччина у висвітленні українських істориків другої половини XIX століття. Львів–Люблін, 1996

Біографія

shapeimage_2

 

    Народився 1944 р. у с. Нападівка Ланівецького району Тернопільської обл. у селянській сім’ї. У 1963 р. закінчив Ланівецьку середню школу. Протягом 1964-1968 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. З 1970 по 1974 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії СРСР Львівського університету. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Діяльність профспілок УРСР в 1966-1970 рр.”, у 1991 р. – докторську дисертацію “Профспілки України у перше повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.)”. Трудову діяльність розпочав у 1968 р. вчителем історії середньої школи № 9 м. Тернополя. У 1970-1973 рр. – керівник лекторської групи Тернопільського обкому комсомолу. З січня 1974 р. по даний час – викладач на історичному факультеті Львівського університету. З 1976 р. – доцент кафедри історії СРСР. У 1984-1990 рр. – завідувач кафедри історії СРСР. У 1991-1994 рр. – професор кафедри історії та етнографії України. У 1995-2010 рр. – завідувач кафедри новітньої історії України. У 1978 р. упродовж семестру читав лекційний курс “Історія СРСР” у Велико-Тирновському університеті імені Кирила і Мефодія (Болгарія). У 1985 р. стажувався у Московському університеті. З 1995 р. по даний час – член Вченої ради історичного факультету, з 2004 р. – член Вченої ради Університету. Голова спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій з історичних наук при Львівському університеті імені Івана Франка, член спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. Член редколегій “Вісника Львівського університету. Серія історична”, “Наукових зошитів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”, наукового журналу “Мандрівець”. Підготував 13 кандидатів наук. Науковий консультант двох докторів наук. У 2004 р. здобув почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, у 2006 р. – почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Нагороди

У 2004 р. здобув почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, у 2006 р. – почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!