Шуст Роман Мар’янович

Посада: професор кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-48

Електронна пошта: roman.shust@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Нумізматика, історія монетного карбування та грошового обігу.

 

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Довідник з історії України. В 3-х т. – Київ, 1993-1999 (співавтор).

 2. Нумізматика українських земель. Анотований бібліографічний показник. – Львів, 1998.

 3. Нумізматика. Довідник. – Тернопіль, 1998 (співавтор).

 4. Структура грошового ринку та особливості лічби монет на західноукраїнських землях у XVI ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 32. – Львів, 1997. – С. 23-42.

 5. Львівський монетний двір в середині XVII cт.: функціонування і типологізація продукції // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 66-79.

 6. Нумізматична наука у Львівському університеті (кінець XVIII-середина ХІХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний вісник. Львів: місто-суспільство-культура. – Львів, 1999. – С. 249-258.

 7. Почин українського державного парламентаризму // Український парламентаризм: історія і сучасність. – Київ, 1998. – С. 15-21

 8. Львівський монетний двір у 1656-1663 рр. // Mennicy miendzy Baltykiem a Morzem Czarnym – wspolnota dzіejow. – Suprasl. Warszawa, 1998. – S.143-152.

 9. Bicie monet we Lwowie w drugiej polowie XIV i pierwszej cwierci XV wieku // Moneta i mennictwo w Malopolsce i krajach sasiednich. – Sanok, 2000. – S.16-29.

 10. Львів’яни і Замойська Академія у XVII-XVIII ст. // W kregu akademickiego Zamoscia. – Lublin, 1996. – S. 249-257.

 11. The training of history teachers in Ukraine // The initial and in-service training of history teachers in European countries in democratic transition. – Strasburg, 1997. – P. 10-11.

 12. Італійці у Львові: керівники та персонал львівського монетного двору в 1656-1663 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 35-36. — Львів, 2000. — С. 521-531.

 13. Карбування та розповсюдження фальшивої монети на території Руського воєводства в XV-XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 37. — Част. 1. — Львів, 2002. — С. 95-102.
 14. Шуст Р. Львів нумізматичний: історичні нариси / Роман Шуст // Львівські нумізматичні записки. 2004. № 1. С. 34–39; 2005. № 2. С. 30–39.
 15. Грошовий обіг на Волині у XIV–XVII ст. (за матеріалами монетних скарбів у фондах Державного історико-культурного заповідника міста Острог Рівненської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип.39–40. – С. 529–546. [співавтор О. Позіховський].

 16. Що носили в гаманцях козаки війська Богдана Хмельницького? // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність. Матеріали міжнар. наук.конф. „Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність” 14-15 травня.2004. Львів, 2005. – С.213-221.

 17. Львів нумізматичний: історичні нариси [продовження] // Львівські нумізматичні записки. – 2005. – № 2. – С. 30–39.

 18. Монетний ринок Львова у першій половині XVII ст. // Lwow: miasto-spoleczenstwo-kultura. T. V. Ludzie Lwowa / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne nr 430; ред. К. Карольчак. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S. 273–296.

 19. Слово про Вчителя // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 8. – Львів, 2005. – С. 405–407.

 20. Еволюція монетного господарства Львова в ХVІ ст. //Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССLII. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2006. – С. 68-81.

 21. Нумізматичні пам’ятки середньовічного Львова (монетні знахідки виявлені під час археологічних досліджень у 1992 р.) // Львівські нумізматичні записки. – 2006. – № 3. – С. 43–48. [співавтор Петегирич В.].

 22. Шестигрошовики Яна ІІ Казимира, карбовані у Львові у 1660-1663 роках // Львівські нумізматичні записки. – 2006. – № 3. – С. 19–22. [співавтор А. Крижанівський].

 23. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : навчальний посібник. – Київ : Знання, 2007 . – 371 с. : іл.
 24. Світова історія: ХХ століття: енциклопедичний словник / Інститут історичних досліджень, Львівський національний університет ім. Івана Франка; за редакцією Ігоря Підкови та Романа Шуста. – Львів : Літопис, 2008. – 974 с.
 25. Шуст Р., Качмар В. Михайло Марченко: перший радянський ректор Львівського університету, 1939-1940 / Роман Шуст, Володимир Качмар // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultyra. T. VII. Urzędy, urzednicy, instytucje / Red. K.Karolczak i Ł. Sroka. – Kraków, 2010. – S. 327–344.
 26. Шуст Р.М. Литовская монета на денежном рынке украинских земель ХVІ-ХVІІ вв. / Роман Шуст // Numizmatika. – Vilnius, 2009–2010. – № 10–11. – S. 9–18.
 27. Шуст Р.М. Запровадження австрійської монети у Галичині в останній чверті ХVІІІ ст. / Роман Шуст // Львівські нумізматичні записки. – Львів. 2009–2010. – Ч. 6–7. – С. 42–51.
 28. Шуст Р.М. Гроші України / Роман Шуст, Андрій Крижанівський, Олександр Целуйко [та ін.]. – Харків: «Фоліо», 2012. – 504 с.
 29. Шуст Р., Тарнавський Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Роман Шуст, Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Випуск 49. – С. 11–41.
 30. Шуст Р.М. Допоміжні / спеціальні історичні дисципліни у Львівському університеті: історіографія питання / Роман Шуст, Олександр Целуйко // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (До 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів: ПАІС, 2015. – C. 141–153.
 31. Шуст Р. Монетні скарби Львівського історичного музею (Питання реєстрації і реконструкції їх складу) / Роман Шуст // Записки наукового товариства імені Шевченка. Т. CCLXVIII. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2015. – С. 28–52.

Біографія

1897811_1532040390372712_4902384390372558937_n

Народився 1959 р. у м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області у сім’ї робітників. У 1976 р. закінчив Судововишнянську середню школу. У 1977-1982 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. У 1982-1985 рр. – учитель історії Хоросницької восьмирічної та Судововишнянської середньої школи Мостиського району Львівської області.

У 1985-1988 рр. – в аспірантурі Львівського університету. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Грошове господарство південно-східних воєводств Речі Посполитої (XVI-перша половина XVIІ ст.)” (керівник – проф. Ю. М. Гроссман). З 1988 р. – асистент, з 1991 р. – доцент кафедри історії та етнографії України.

З 1994 р. по 24 лютого 2019 р.- декан історичного факультету Львівського університету, у 1995-2015 рр. – водночас завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін.

У 2010 р. присвоєно вчене звання професора.

З 25 лютого 2019 р.  професор кафедри давньої історії України та архівознавства.

Стажувався у Торонтському (Канада), Центрально-Європейському (Угорщина), Вроцлавському та Варшавському (Польща) університетах.

Член Вченої ради історичного факультету. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради історичного факультету Д 35.051.12.

Член редколегій видань “Вісник історичного факультету. Серія історична”, “Наукові зашити історичного факультету”, “Львівські нумізматичні записки”. Редактор “Львівських нумізматичних записок”.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015 18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!