Вінниченко Олексій Олександрович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleksiy.vinnychenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія українських земель у Центрально-Східній Європі в Пізньому Середньовіччі й Ранньомодерному часі, шляхетський соціум, сейми Речі Посполитої й сеймики українських воєводств, історія повсякдення, ранньомодерний Львів, актове джерелознавство.

Курси

Публікації

Електронні варіанти публікацій на сторінці науковця у  соціальній мережі для співпраці вчених Academia.edu.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. З історії військових з’єднань Речі Посполитої на українських землях у XVIII ст. Регімент ланової піхоти (1729–1755 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1997. Вип. 32. С. 218–225.
 2. Невиданий 26-ий том “Aktów grodzkich i ziemskich” // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1998. Вип. 33. С. 207–217.
 3. З історії комплектування збройних сил Речі Посполитої в кінці XVIII ст. (на прикладі дислокованих в українських землях підрозділів національної кавалерії) // Центральна і Східна Європа в XV – XVIII століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Похилевича / За редакцією Л. Зашкільняка і М. Крикуна. Львів, 1998. С. 224–234.
 4. Позиція шляхти Руського воєводства стосовно соціально-економічного та політичного стану Речі Посполитої в другій чверті XVII ст. (за матеріалами інструкцій вишенського сеймика послам на сейми 1632–1647 років) // Україна модерна / За редакцією В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка, В. Кравченка, М. Крикуна. Львів, 1999. Число 2–3 за 1997–1998 рр. С. 7–36.
 5. Типологія шляхетських сеймиків Речі Посполитої XVI–XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. Львів, 1999. Вип. 2. С. 47–49.
 6. Інститут сеймикового маршалка в Руському і Белзькому воєводствах останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 109–121.
 7. Матеріали сеймику Холмської землі останньої чверти XVI – першої половини XVII століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1999. Т. CCXXXVIII: Праці Історично-філософської секції. С. 415–433.
 8. Сеймики та з’їзди шляхти Львівської, Перемишльської і Сяноцької земель Руського воєводства в останній чверті XVI – першій половині XVII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. Львів, 2000. Вип. 3. С. 41–47.
 9. З історії діяльності депутатських сеймиків Руського воєводства в першій чверті XVII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2001. Вип. 35–36. С. 511–520.
 10. Переписи посполитого рушення шляхти Сяноцької землі в 1617–1629 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 2. С. 13–48.
 11. Інструкція передсеймового сеймику Холмської землі 1593 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2002. Т. CCXLIII: Праці Історично-філософської секції. С. 318–341.
 12. Дослідження проблем середньовічної європейської історії // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і втрати / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. С. 280–295.
 13. Конституції сеймів 1576–1647 років як джерело до історії організації і діяльности сеймиків у Речі Посполитій // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т. II. С. 229–266.
 14. Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів сеймів Речі Посполитої (1633–1647) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39–40. С. 37–68.
 15. Функціонування післясеймових сеймиків у світлі податкових актів сеймів Речі Посполитої (1633–1647) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39–40. С. 37–68.
 16. Євреї на сторінках актових книг гродських судів у 1717 році (З приводу книги: Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa, 1697–1733 / Opracował Henryk Gmiterek; z przedmową Adama Tellera. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiey, 2001 [Judaica Lublinensia. Vol. I]. 497 s.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39–40. С. 690–713.
 17. Чиншова шляхта на Поділлі і Південній Волині у 1740–1770-х роках. I. Кількість і персональний склад (На документальних матеріалах з маєтків Жевуських) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006. Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції. С. 499–563.
 18. Конфлікт політичний чи конфлікт особистий: вишенський депутатський сеймик Руського воєводства 1603 року // Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2007. Вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. С. 111–142.
 19. Львів очима сеймикуючої шляхти Руського воєводства (остання чверть XVI – перша половина XVII ст.) // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць / За редакцією Олени Аркуші й Мар’яна Мудрого. Львів, 2007. Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. С. 122–145.
 20. До історії сільського судочинства: “ругове право” в галицькому селі початку XVIII століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2008. Вип. XI–XII. С. 514–526.
 21. Чиншова шляхта на Поділлі і Південній Волині у 1740–1770-х роках. II. Соціально-економічне становище і спосіб життя (На документальних матеріалах з маєтків Жевуських) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2008. Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 647–684.
 22. Князі і некнязі: Про князівський титул Єловицьких // Український історичний журнал. Київ, 2009. № 5 (488): вересень–жовтень. С. 47–65.
 23. Депутати Коронного трибуналу 1632–1647 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2009. Вип. 44. С. 279–329.
 24. Реєстрація шляхетської торгівлі канцелярією Львівського ґродського уряду (1631–1640) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. Kraków, 2010. T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne nr 560]. S. 33–79.
 25. Пани “релігії грецької” і вишенський сеймик (перша третина XVII ст.) // Наукові записки Українського католицького університету. Львів, 2010. Число II. Серія Історія. Вип. 1. С. 285–298.
 26. Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на полях “Libri chamorum” Валеріана Трепки) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2010. Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Книга 1. С. 164–189.
 27. Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587–1632) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2010. Вип. 45. С. 335–374.
 28. Львівські шевці-передміщани в першій половині XVII століття: ординація “фретового” цеху 1633 року // Львів: місто – суспільство – культура. Львів, 2012. Т. 8. Част. 1: Влада і суспільство [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. С. 199–226.
 29. Історичні студії Миколи Крикуна // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. Львів, 2012. С. 7–22.
 30. Ще раз про зізнання Софії Іванівни зі Заславських Загоровської (причинок до історії землеволодінь брацлавської шляхти XVI–XVII століть) // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. Львів, 2012. С. 151–173.
 31. Infida Pax: московська та шведська політика Речі Посполитої і Владислава IV очима шляхти Руського й Белзького воєводств (за сеймиковими інструкціями послам на сейми 1633–1647 років) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. Київ, 2012. С. 309–321.
 32. Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах [З історії повсякденного життя в Україні. Серія монографічних видань]. Київ, 2012. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Відповідальний редактор В. Горобець. С. 13–40.
 33. Річ Посполита // Енциклопедія історії України: У 10 томах / Редколегія: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 225–238.
 34. Сеймики // Енциклопедія історії України: У 10 томах / Редколегія: В. А. Смолій (голова) та ін. Київ, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 506–507.
 35. Два документи першої половини XVII ст. до історії волинського містечка Соколь // Студії і матеріали з історії Волині. 2012 / Редколегія: В. Собчук (голова). Кременець, 2012. С. 276–290.
 36. “Формальна” згадка в сеймиковій постанові: неврожаї в Белзькому воєводстві у 1631–1632 роках // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2012. Т. CCLXIV: Праці Історично-філософської секції. С. 493–502.
 37. “Ґвалт поневольний”: Дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років // Вiсник Львівського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 435–451.
 38. Повсякденне й надзвичайне в міському житті Львова середини XVII століття очима міських реґентів (на підставі щоденників 1645–1648 років) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta. Kraków, 2014. T. IX: Życie codzienne miasta. S. 34–60.
 39. Rodzice, krewni i powinowaci a pamięć rodowa szlachty województwa ruskiego w XVII wieku (w świetle akt sejmikowych deductionis nobilitatis) // Krakowskie Pismo Kresowe. Kraków, 2014. Rocznik 6: Rodzina na pograniczu kulturowym. S. 27–51.
 40. Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику Подільського воєводства 1738 р. (До питання про замкненість шляхетського стану в Речі Посполитій) // Генеалогічні записки. Львів, 2014. Вип. XII (нової серії VI). С. 49–64.
 41. Холмський сеймик та його документи в перше століття Речі Посполитої (Огляд видання: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668/ Opracowanie Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 [Fontes Lublinenses. V]. – 739 s.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2014. Вип. XVII–XVIII. С. 587–607. 
 42. Зґвалтування, вбивство і пограбування, а також перелюб. Історія кримінального злочину, здійсненого під Львовом у 1645 р. // Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2015. Вип. 11–12. С. 162–181.
 43. Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства в XVII – першій половині XVIII ст.: генеалогічні аспекти / Олексій Вінниченко // Генеалогія : зб. наук. пр. – К., 2016. – Вип. II : Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв’язок із соціальною історією. – С. 103–129.
 44. Суперництво за міський простір Львова в першій третині XVII століття: скарги маґістрату на львівського старосту під час люстрації 1628 року / Олексій Вінниченко // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 2016. – Т. 10 : Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики. – Ч. 1 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2016]. – С. 49–66.
 45. Deputaci Trybunału Koronnego z województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w pierwszej połowie XVII wieku jako działacze sejmikowi // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. Kraków, 2016. Nr 143. Zesz. 2: Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity. S. 295–302.
 46. Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / Упорядкування та вступна стаття Олексія Вінниченка. Львів: Видавництво УКУ, 2017 [Cерія «Київське християнство», т. 3]. 736 с.
 47. Чи Александер Скотницький мав мотиви приїжджати на сеймик? (Соціально-психологічна характеристика галицького шляхтича на підставі його тестамента з 1640 року) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2017. Спецвипуск до 60-річчя професора Олексія Сухого. Збірник наукових праць / За редакцією Ігора Підкови, Романа Тарнавського. С. 178–210.
 48. «Прикладом своїх предків…». Історія парламентаризму на українських землях в 1386–1648 рр.: Польське королівство та Річ Посполита / Віталій Михайловський, Олексій Вінниченко, Ігор Тесленко, Петро Кулаковський; за редакцією Віталія Михайловського. Київ: Темпора, 2018 [Студії з історії парламентаризму на українських землях в XIV–XX ст. Т. I]. 384 с. [Розділ II. Сеймики українських воєводств у 1569–1648 роках. С. 101–179].
 49. Квит холмського депутатського сеймика 1643 року // Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodnej / Rada naukowa: Wiesław Bondyra, Dariusz Kupisz, Jerzy Ternes, Leszek Wierzbicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. S. 237–254.
 50. Матеріали про операції з житловою нерухомістю в актових книгах містечка Сатанова Подільського воєводства першої третини XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2018. Т. CCLXXI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 712–791. [У співавторстві з Миколою Крикуном]
 51. Хто міг приїхати на депутатський сеймик до Галича в 1639 році? (Заповіти двох представників галицької шляхти з 1640 року) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич, 2019. Вип. XXI. С. 419–440.
 52. Заповіт руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (31 травня 1641 р.): обставини укладення і внутрішня структур // Український історичний журнал. Київ, 2020. № 1 (550): січень–лютий. С. 155–171.
 53. Доведення шляхетства на сеймиках Люблінського воєводства в перші десятиліття XVII століття // Соціум. Альманах соціальної історії. Київ, 2020. Вип. 15–16. С. 41–82.
 54. Єловицькі в Коронному трибуналі в 1590–1647 роках: персоналії та хронологія // Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodnej. Kraków; Kijów, 2020. T. 1: Na styku epok. Ziemie południowo-wschodnej Rzeczypospolitej od XVII do początku XX wieku / Redakcja Tomasz Kargol, Witalij Michałowski. S. 9–27.
 55. Regionalne struktury polityczne i samorządowe ziem ukraińskich Rzeczypospolitej w latach 1572–1668. Różne poziomy i wzajemne relacje (zarys ogólny) // Unie międzypaństwowe – parlamentaryzm – samorządność. Studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej obojga narodów / Redakcja naukowa Wacław Uruszczak, Zdzisław Noga, Michał Zwierzykowski, Krzysztof Fokt. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020. S. 429–452.
 56. Люди і простір навколо руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (у світлі останнього заповіту 1641 року) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2021. Т. CCLXXIV: Праці Історично-філософської секції. С. 104–131.
 57. «Столичне місто»: Львів як місце проведення сеймиків і з’їздів у 1648–1651 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2022. Вип. 54. С. 92–107.
 58. Документи Брацлавського воєводства 1607–1648 років з архіву Пісочинських / Упорядники Микола Крикун, Олекса Піддубняк, Олексій Вінниченко. Львів; Вінниця, 2022. LXVIII+1024 с.
 59. Львівський замковий підвоєвода Семен Онуфрійович Содома та його заповіт 1640 року // Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków; Kijów, 2022. T. 3 / Redakcja Tomasz Kargol, Witalij Michałowski. S. 77–107. [У співавторстві з Оксаною Вінниченко]

   

Біографія

shapeimage_2 (13)

Народився 1975 р. у Львові. У 1992–1997 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, у 1997–2000 рр. – в аспірантурі при кафедрі історії слов’янських країн.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію “Шляхетські сеймики Руського і Белзького воєводств Речі Посполитої в останній чверті XVI – першій половині XVII століття” (науковий керівник – професор М. Г. Крикун).

У вересні 2000 р. – серпні 2001 р. працював асистентом кафедри історії слов’янських країн. З вересня 2001 р. працює на кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін (з 2005 р. – кафедра давньої історії України та архівознавства), з 1 грудня 2003 р. на посаді доцента. У 2007–2009 рр. – науковий співробітник (за сумісництвом) відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України.

У 2000–2010 рр. входив до редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія історична”, виконував обов’язки відповідального секретаря (2000–2002 рр.), заступника відповідального редактора (2002–2006 рр.). Брав участь у підготовці вип. 35–36 (2001), вип. 37, част. 1–2 (2002), вип. 38 (2003) та вип. 39–40 (2005); за його редакцією вийшли друком вип. 44 (2009; 496 с.) і вип. 45 (2010; 756 с.).

Стажувався в Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (1999, 2015) та Варшавському університеті (2000, 2011).

Брав участь у міжнародних наукових конференціях (2005–2014 рр.):

 • XXVI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej “Fundatorzy i dzieła” (Poznań, 20–21.11.2005);
 • I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28–30.06.2007);
 • IX Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa “Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura” (Kraków, 27–28.05.2008);
 • X Міжнародна конференція “Львів: місто – суспільство – культура” (Львів, 27–28.05.2010);
 • Українські генеалогічні читання (Київ, 27–29.05.2011);
 • XI Polsko-Ukraińska Konferencja “Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Życie codzienne miasta” (Kraków, 29–30.05.2012);
 • 2 Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski “Polska w Europie Środkowej” (Kraków, 12–15.09.2012);
 • Міжнародна наукова конференція на пошану професора Наталі Яковенко “Ранньомодерна Україна: культура вибору versus вибір культури” (Київ, 18–21.10.2012);
 • Другі Українські генеалогічні читання (Київ, 24–26.05.2013);
 • Міжнародна конференція “Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII ст.” (Київ, 12–13.09.2013);
 • XII Міжнародна конференція “Львів: місто – суспільство – культура”: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / 12th International Conference “Lviv: City – Society – Culture”: Urban Spaces of Lviv / Lwów / Lemberg: Imagination, Experiences, Practices (Львів, 29–31.05.2014).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity” (Kraków, 18–20.11.2015);
 • III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski “Dawna Rzeczpospolita: historia – pamięć – dziedzictwo” (Kraków, 11–14.10.2017);
 • Międzynarodowa konferencja naukowa “Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej” (Kraków, 8–10.11.2017);
 • XIV Українсько-польська наукова конференція «Львів: місто – суспільство – культура»: Львів як «місто столичне» (Львів, 24–25.05.2018);
 • Другий Конгрес Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв / International MAG Convention “The Image of the Self” (Львів, 27–29.06.2018), панель «Публічний бік приватного життя: саморепрезентація родини у писемних джерелах ранньомодерного часу»;
 • XXVIII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk «Wokół unii Polski z Litwą: separatyzm, partykularyzm, swoistość» (Warszawa, 24–25.09.2019);
 • Міжнародна онлайн конференція «Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації» (Львів, 8–11.06.2021; Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Українська асоціація дослідниць жіночої історії за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля), доповідь «“Замість платні позбавив мене дівоцтва…”: ранньомодерні жінки у девіантних і кримінальних практиках повсякдення українських земель Речі Посполитої (на матеріалах кримінальних книг Львова, Кременця і Сатанова кінця XVII – середини XVIII століття)» (11.06.2021, панель 7: «Норми і право: регулювання жіночого»).
 • Міжнародна конференція «Жінка в ранньомодерному соціумі на теренах Речі Посполитої» (Львів, 20–21.10.2022; Український католицький університет, Центр СУА з жіночих студій), доповідь «Жінки у родовій пам’яті шляхти Руського воєводства XVII століття (у світлі сеймикових актів доведення шляхетства)» (21.10.2022).

Автор понад 40 статей та співавтор, упорядник, перекладач і науковий редактор (співредактор) низки інших наукових публікацій.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008 6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!