Юрейко Павло Степанович

Посада: старший лаборант навчально-методичної лабораторії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: pavlo.yureyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історіографія, медієвістика, історична наука у Львівському університеті в ХІХ – першій половині ХХ ст.

Публікації

  1. Життєвий і творчий шлях Станіслава Закшевського // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2009. – Серія “Історія”. – Вип. 23. – С. 203-213.
  2. Медієвістичні студії Станіслава Закшевського // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Дні науки історичного факультету – 2009” (23-24 квітня 2009 р.). – Київ, 2009. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 46-48.
  3. Наукова та педагогічна діяльність Францішека Буяка: медієвістичний аспект // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – “Серія : історія”. – Вип. 2. – С. 321-328.
  4. Освальд Бальцер: медієвістична спадщина // Наукові записки. Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2009. – Серія “Історичні науки”. – Вип. 14. – С. 221-236.
  5. Ян Птасьнік та його медієвістичні студії // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 85-96.
  6. Лаврецький Р., Юрейко П. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 13. – С. 269-279.
  7. Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету міжвоєнного періоду (1918-1939) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2013. – Серія історична. – Випуск 48. – С. 129-151.
  8. Пшемыслав Домбковский (1877-1950): медиевистические студии // Тезисы IX Всероссийской научной конференции «Чтения памяти профессора В. Ф. Семенова» («Семеновские чтения»). Московский педагогический государственный университет. Исторический факультет. – Москва, 2014. – С. 102-107.
  9. Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та закладу допоміжних історичних наук у Львівському університеті в 1919-1939 рр. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія історична. – Львів, 2014. – Випуск 50. – С. 139-157.
  10. Львівська наукова школа суспільно-економічної історії (1921–1939 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2019.– Серія історична. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. – C. 462-477.

Біографія

Копия (2) IMG_3494

Народився 12 липня 1983 р. в смт. Брюховичі Шевченківського району м. Львова. У 2000 р. закінчив загальноосвітню середню школу № 43.

Вищу освіту здобув на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (2000-2005). Спеціальність: історик, викладач історії. У 2006-2007 рр. навчався в магістратурі на історичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка. Спеціальність: магістр історії, історик, викладач історії. Тема магістерської роботи: “Військова справа в Київській Русі”.

У 2008-2011 рр. – аспірантура на кафедрі давньої історії України та архівознавства історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. 26 квітня 2012 р. на спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 захистив дисертацію на тему “Медієвістичні студії у Львівському університеті в міжвоєнний період (1919-1939)” (наук. керівник – д.і.н, проф. Войтович Л. В.). Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

2008-2010 рр. – лаборант кафедри історії слов’янських країн. З 2011 р. по даний час – ст. лаборант навчально-методичної лабораторії історичного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!