Запрошення на Міжнародну наукову конференцію “Польсько-білоруські культурні, літературні та мовні зв’язки”

20.03.2017 | 17:11

Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytut Historii UMCS, Instytut Pedagogiki UMCS, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” oraz GBP w Wisznicach zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Kon­fe­rencji Naukowej „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe”, poświę­conej Bia­łorusi oraz polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym. Zgod­nie z tra­dycją, w konferencji uczestniczą historycy, socjolodzy, religioznawcy, etnografowie, literatu­roznawcy oraz językoznawcy z Polski, Białorusi i innych państw. Uczestnicy kon­ferencji będą ob­ra­dować w trzech sekcjach: I. Sekcja historyczno-kulturowa, II. Sekcja literaturo­znaw­cza, III. Sekcja językoznawcza. Język obrad polski, białoruski, rosyjski, ukraiński, angielski.