Збірник «Феномен Європи: парадигми розвитку та глобальні трансформації»

25.09.2020 | 09:31
Львівський національний університет імені Івана Франка
Історичний факультет
Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Наукове товариство студентів історичного факультету Київського національного університету.
Шановні колеги гуманітарних факультетів! Запрошуємо Вас опублікувати свої статті у збірнику «Феномен Європи: парадигми розвитку та глобальні трансформації»
Дедлайн прийому статтей: 20 грудня 2020 р.
У збірнику плануються матеріали за напрямами:
1. Археологія
2. Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, методологія історії
3. Етнологія та краєзнавчі студії
4. Історія античності, середніх віків, раннього нового часу та сходознавства
5. Давня, нова та новітня історія України
6. Нова та новітня історія країн Європи та Америки
7. Історія міжнародних відносин
8. Історія культури, мистецтва та релігії
9. Просопографічні студії
10. Альтернативна історія
11. Історія права
12. Військова історія
13. Філософські студії
14. Гендерна історія
Матеріали надіслані після вказаної дати, розглядатись не будуть.
Вимоги до тексту:
• Приймаються публікації українською, англійською, російською та польською мовами;
• Матеріали надсилаються авторами на пощту: histlemberg@gmail.com
• Статті мають містити такі елементи: заголовок, ПІБ (повністю), заклад, де навчається або працює автор, ПІБ, науковий ступінь.
• Текстовий формат – Times New Roman;
• Розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання – по ширині;
• Кількість сторінок – до 7;
• • Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, а також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл;
• Список джерел та літератури подається згідно Chicago Style
• Посилання по сторінкові
• Допускаються лише загальноприйняті скорочення;
• До статті повинні додаватись анотації українською (польською) та англійською мовами (до 500 символів з пробілами) та ключові слова (3–5 слів);
Надсилаючи матеріали , автор бере на себе усю відповідальність за інформативність та достовірність поданої інформації, її грамотне оформлення та правильне оформлення цитованих та згадуваних в роботі праць. Усі публікації будуть проходити тест на плагіат: якщо його буде виявлено, робота буде анульована. Організаційний внесок у такому випадку повертається.
Сума організаційного внеску для участі становить: 96 грн для студентів . 8 євро – для іноземців.
З усіх питань звертатись до Меренюк Христини (тел.: 093 499 35 12) та Петрушка Віталія і Євгенія Шатілова
Реквізити: Монобанк 5375 4141 2254 4363
______________________________________________________
Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of History
Scientific Society of Students of the Faculty of History
We are pleased to invite you to participate in scientific paper :
“The Phenomenon of Europe”
Working languages: Ukrainian, English, Russian, Polish.
The program will consist of:
1. Archeology
2. Archival studies, Special Historical Disciplines, Historical methodology
3. Ethnology and Regional Studies
4. Classical and Medieval Periods of History, Modern and Contemporary History and Oriental Studies
5. Modern and Contemporary History of Ukraine
6. Modern and Contemporary History of Europe and America
7. History of International Relations
8. History of Culture, Art and Religion
9. Prosopography Research
10. Alternative History
11. History of Law
12. War History
13. Philosophical Studies
14. Gender History
The deadline: the 20th of December .
Applications and theses sent after the specified date will not be considered. Requirements :
• Use only Ukrainian, Russian, Polish or English;
• Theses should contain the following elements: title, full name, institution where the author is studying or working, name, scientific degree
• Font – Times New Roman;
• Font size- 14, line spacing – 1,5, text should be justified;
• Number of pages – up to 7
• Use non-breaking space (Ctrl+Shift+Space) between names and surnames and in other similar cases;
• The list of sources and the literature is provided according to Chicago Style
• Standard biblical citations
• Only commonly accepted abbreviations are allowed;
• Annotations in Ukrainian (Polish) and English (up to 500 characters with spaces) and keywords (3-5 words) should be added to the article;
By submitting the thesis, the author assumes all responsibility for the informative and reliable information provided. All publications will be checked for plagiarism: if it is discovered, the application will be canceled. In this case the registration fee is returned.
The amount of the registration fee for participation in the conference is: 96 UAH for students 8 euros – for foreigners.
For all questions, please contact Merenyuk Chrystyna (tel . 093 499 35 12) and Petrushko Vitaliji.
Card details: 5375 4141 2254 4363