Звітна конференція викладачів історичного факультету 2015р.

28.01.2015 | 23:18

5141c877e7c04f87d4b816711069f5ae

Звітна конференція викладачів, працівників та аспірантів історичного факультету 4-5 лютого 2015 р.

Програма: Zvitna_konferencija_20141015

СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Керівник секції – проф. Шуст Р. М.

Секретар секції – асист. Тарнавський Р. Б.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 4 лютого, 10.00 год.

 

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1.

 

 1. Наукова робота на історичному факультеті у 2014р. Проф. Шуст Р. М.
 2. Загадка Хольмгарда. Де княжили Святослав Ігорович, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? Проф. Войтович Л. В.
 3. Регіональні особливості історичних та національних ідентичностей в Україні. Доц. Середа В. В.

 

ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ

 

Археологічний музей, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – доц. Онищук Я. І.

Секретар – асп. Филипчук А. М.

 

Перше засідання – 4 лютого, 12.00 год.

 

 1. Нові пам’ятки середнього палеоліту в Галицькому Придністер’ї. Проф. Ситник О. С.
 2. Грекомовна та латиномовна традиція у висвітленні зовнішньої політики Римської імперії. Доц. Бандровський О. Г.
 3. Археологічні роботи на території Королівського замку у 2014 р. Доц. Баукова А. Ю.
 4. Львівський університет та створення першої в УРСР кафедри археології. Доц. Білас Н. М.
 5. Археологічні дослідження на поселенні Броди-І у 2014 р. Доц. Онищук Я. І.
 6. Розвідкові роботи на поселенні Куткір-3 у 2014 р. Доц. Стеблій Н. Я.
 7. Попередні результати робіт на Пліснеському городищі у 2014 р. Доц. Филипчук М. А.
 8. Стародавня історія України в світлі нових археологічних джерел та їх історичних інтерпретацій. Доц. Щодра О. М.
 9. Дослідження городища Модричі І (Тептюж, Сторожня) у 2014 р. Асист. Погоральський Я. В.
 10. Дослідження східної частини Великого городища у Буську (2014 р.) Наук. співроб. Довгань П. М.
 11. До питання хронології та періодизації пам’яток культури Ґава-Голігради у Прикарпатті. Наук. співроб. Завітій Б.І.
 12. Попередні результати розвідкових робіт на території Львівської і Тернопільської областей у 2014 р. Асп. ФилипчукА. М.
 13. Ігор Свєшніков – дослідник поля Берестецької битви 1651 р. Асп. Юхимчук К. І.
 14. До питання про господарську діяльність населення Верхнього Подністер’я в останній чверті І тис. н. е. Асп. Якубовська О. З.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ

 

Аудиторія 323, вул. Університетська, 1.

 

Керівник – доц. Сілецький Р. Б.

Секретар – канд. іст. наук Гілевич І. Я.

 

Перше засідання 4 лютого, 12.00 год.

 

 1. Етнографічна дійсність в романі Уласа Самчука “Волинь”. Проф. Макарчук С. А.
 2. Етнографічна тематика на шпальтах “Діалектологічних студій”. Проф. Глушко М.С.
 3. Етнографічна діяльність Дмитра Яворницького (на основі архівних матеріалів). Проф. Франко О. О.
 4. Традиції пошанування дерев в українців. Доц.Сілецький Р. Б.
 5. Вуж у традиційних уявленнях поліщуків. Доц. Галайчук В. В.
 6. Топографічні карти ХІХ – першої половини ХХст. як джерело до вивчення типів поселень Волині. Доц. Рачковський Г. В.
 7. Фольклорно-етнографічна спадщина Якова Миколаєвича (до 150-літнього ювілею з дня народження народознавця) Канд. іст. наук Гілевич І. Я.
 8. Міжкультурні контакти в умовах міжетнічного конфлікту (40–90-ті роки ХХст.). Канд. іст. наук Данилиха Н. Р.
 9. Громадські традиції волинян у “Працях…” Павла Чубинського. Асист. Тарнавський Р. Б.
 10. Традиції молодіжного дозвілля волинян у період Петрівчаного посту. Асп. Баглай М. В.
 11. Володимир Шухевич – фундатор Національного музею у Львові. Асп. Карпенко А. А.
 12. Хрестини: волинські традиції ім’янаречення та соціалізації дитини. Асп. Люта І. О.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

 

Аудиторія 336, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Войтович Л. В.

Секретар підсекції – асист. Козловський С. О.

 

Перше засідання – лютого, 12.00 год.

 

 1. Суди і підсудність кримінальних справ мешканців Львова у ХVІ–ХVІІІ ст. Доц. Білостоцький С. М.
 2. Батьки, кровна й посвоячена рідня та родова пам’ять шляхти Руського воєводства XVII – першої половини XVIIIст. (у світлі сеймикових актів deductionis nobilitatis). Доц. Вінниченко  О. О.
 3. Фінансово-підприємницька діяльність волинського єврея Маєра Давидовича у першій половині ХVІІ ст. Доц. Заяць А. Є.
 4. Участь мирян в аріанській конроверсії IVст. Доц. Кащук О. Я.
 5. Грецькі впливи на щоденне життя львів’ян у XV–XVIст. Доц. Лильо І. М.
 6. Сучасна англійська та французька військова медієвістика: тематика, напрями, проблеми. Доц. Овсінський Ю. В.
 7. Byzantina Йосафата Скрутеня. Доц. Файда О. В.
 8. Висвітлення церковно-політичної діяльності митрополита Київського, Руського і Литовського Кипріяна у “Соборних діяннях” Східної церкви 1380 та 1389 рр. Доц. Шпик І. Є.
 9. Середньовічні арабські автори про Китай епохи династії Тан. Асист. Козловський С. О.
 10. Маловідомі герої середньовічної казки: руський король і його донька у “Всесвітній хроніці” Йєнса Екінела. Асист. Паршин І. Л.
 11. Київська Русь та Англійське королівство у другій половині ІХ ст.: точки перетину. Асп. Гаврилишин М. Р.
 12. Соціальні взаємодії дрібношляхетського середовища Прикарпаття у XVIIIст. (на прикладі роду Березовських). Асп. Кіцелюк В. В.
 13. Вікінги і християнська Церква в Ірландії: проблеми взаємовідносин. Асп. Лісін Д. С.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Аудиторія 314, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л. О.

Секретар підсекції – асп. Глушик І. М.

 

Перше засідання – лютого, 12.00 год.

 

 1. Історія України у Львівському університеті в 1921–1939 рр. Проф. Зашкільняк Л. О.
 2. Публіцистична спадщина Івана Франка як джерело до вивчення єврейського питання в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Доц. Васьків Н. А.
 3. Реакція українців на події 1939 – грудня 1941 р. (за документами ГДА СБУ України). Доц. Рожик М. Є.
 4. Іван Шпитковський та його курси лекцій з допоміжних історичних дисциплін. Доц. Целуйко О. П.
 5. Дослідження та виклади з палеографії у Львівському університеті (1784–1939). Асист. Ільків Свидницький М. М.
 6. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова. Асп. Барабаш Т. М.
 7. Типологія вписів замкових книг Самбірської економії першої половини XVIIст. Асп. Гарасимчук М. Є.
 8. Територіальне та соціальне походження істориків Львівського історичного середовища в другій половині ХІХ ст. Асп. Глушик І. М.
 9. Грошові відносини у Львівському гетто (1941–1943): за що і скільки платили. Асп. Зілінський В.Т.
 10. Офіційна пропаганда в Речі Посполитій в останній чверті XVIIст. (на матеріалах королівських універсалів до мешканців Руського воєводства). Асп. Ониськів М. І.
 11. Книга протоколів духовного суду Перемишльської єпархії (1661–1668) як історичне джерело. Асп. Циквас О. І.
 12. “Sługa zboru” як джерело до вивчення історії церкви Адвентистів сьомого дня на теренах Волині та Галичини у міжвоєнний період. Асп. Шевчук В. А.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

 

Аудиторія 331, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Голубко В. Є.

Секретар підсекції – доц Масик Р. В.

 

Перше засідання – 4 лютого, 12.00 год.

 

 1. Повсякденне життя львів’ян у перші дні Другої світової війни. Проф. Голубко В. Є.
 2. Самбірське товариство “Ризниця” і його діяльність (1882−1914). Проф. Кріль М. М.
 3. Контроверсія: Михайло Драгоманов та Михайло Павлик проти Тараса Шевченка і позиція Івана Франка. Проф. Якимович Б. З.
 4. Щоденне життя Львова 1944–1953 рр. Доц. Генега Р. Я.
 5. Українське дрібноміщанство Львова у першій половині 1930-х років: чисельність та структура зайнятості. Доц. Дудяк О. А.
 6. Польський селянський рух у Станіславівському воєводстві (1919–1939) Доц. Калиняк Л. Д.
 7. Оборонні споруди Львівщини XIV–XVIст. Доц. Марискевич Т. Г.
 8. Час роботи в торгівлі у рецепції Промислово-торгової палати у Львові. Доц. Масик Р. В.
 9. Становлення військової адміністрації на “східних кресах” Другої Речі Посполитої. Доц. Мрака І. Б.
 10. Читацькі інтереси галицького селянства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Доц. Середяк А. В.
 11. Польські силові структури у ставленні до комуністичних середовищ у міжвоєнній Польщі. Доц. Федик І. І.
 12. Освітньо-культурне та громадське життя у селі Мужиловичі у міжвоєнний період. Асист. Цебенко А. М.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Аудиторія 332, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Сухий О. М.

Секретар підсекції – доц. Боднар Г. А.

 

Перше засідання – 4 лютого, 12.00 год.

 

 1. Сучасні історичні дослідження в Україні: візії і напрями. Проф.Сухий О. М.
 2. Польське цивільне і військове осадництво в Західній Україні (1919–1940 рр.). Проф. Кондратюк К. К.
 3. Польський східногалицький консерватизм та українське питання на зламі ХІХ–ХХ ст. Доц. Аркуша О. Г.
 4. Етнодемографічні процеси в Галичині у другій половині ХХ ст.: статистичний аспект. Доц. Боднар Г. А.
 5. Політика австрійської влади щодо жіночих василіанських монастирів у Галичині (остання чверть ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Доц. Дух О. З.
 6. Університетська спільнота в період Революції Гідності. Доц. Качмар В. М.
 7. Українські друки латиницею як джерело до історії Галичини 1848 року. Доц. Мудрий М. М.
 8. Отаман Володимир Оскілко: між війною і політикою. Доц. Павлишин О. Й.
 9. Народний Рух України і проблема становлення багатопартійності в Українській РСР (1989–1991). Ст.викл. Підкова І. З.
 10. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Асп. Ганусин О. Б.
 11. Політика компромісів митрополита Сильвестра Сембратовича як засіб реалізації української національної ідеї в останній третині ХІХ ст. Асп. Корбяк Д. В.
 12. Особливості консервативної візії митрополита Василя Липківського. Асп. Лехнюк Р. О.
 13. Участь українських ліворадикальних сил в легальних товариствах та спілках у Польщі 1920-х років. Асп. Пиріг М. І.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Аудиторія 334, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Качараба С. П.

Секретар підсекції – асист. Сипко Б. В.

 

Перше засідання – 4 лютого 12.00 год.

 

 1. Становлення Греко-Католицької Церкви в Бразилії (кінець ХІХ– початок ХХ ст.). Проф. Качараба С. П.
 2. Образ “чужого” на сторінках львівського часопису Szczutek”. Доц.Баран З. А.
 3. Сходознавчі студії Анджея Гавронського. Доц. Козицький А. М.
 4. Досвід викладання історії Центральної та Східної Європи: актуальні проблеми. Доц. Лешкович Н. О.
 5. “Литва… це десь поза межами географії і водночас поряд із моїм серцем”: молодь про литовсько-українські взаємини на зламі ХХ–ХХІ ст. Доц. Лукачук О. В.
 6. Британські дипломатичні представництва в Східній Європі у першій половині ХХ ст: структура, склад, коло обов’язків. Доц. Сирота Р. Б.
 7. Національна політика на теренах УРСР в інтерпретації компартії Канади (1960–1970-ті роки). Доц. Сіромський Р. Б.
 8. Формування національної системи підготовки імамів у Франції на зламі ХХ–ХХІ ст. Асист. Сипко Б. В.
 9. Роль Мілана Недіча в історії Югославії періоду Другої світової війни. Асист. Яремко М. В.
 10. Роль митрополита Андрея Шептицького у становленні Греко-Католицької Церкви у США. Асп. Гнідик І. І.
 11. Львівська преса про місію Ж. Бартелемі. Асп. Тичка Г.-М. І.
 12. Реакція Польської Автокефальної Православної Церкви на події в Україні (листопад 2013 р. − лютий 2014 р.). Асп. Хомич М. О.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

 

Ауд. 313, вул. Університетська, 1.

 

Керівник підсекції – проф. Черниш Н. Й.

Секретар – асист. Судин Д. Ю.

 

Перше засідання – лютого, 12.00 год.

 

 1. Соціологічні виміри глобалізації у сучасних умовах: суть дискусії у середовищі українських науковців Проф. Черниш Н. Й.
 2. Соціологічна політика щодо політичної стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні. Проф. Коваліско Н. В.
 3. Вплив волонтерських організацій на формування громадянського суспільства в сучасній Україні. Доц. Бень О. Т.
 4. Нормативна пермісивність у кроснаціональному вимірі. Доц. Демків О. Б.
 5. Принцип ненасилля у розв’язанні конфліктів. Доц. Кудринська А. І.
 6. Збройні сили у “суспільстві заперечення війни”. Доц. Лапан Т. Д.
 7. “Конструйовані” ідентичності як реалія сучасного українського суспільства. Доц. Сусак В. І.
 8. Музей як соціокультурний феномен: основні концептуальні підходи. Асист. Козаченко О. О.
 9. Методи та форми впливу на громадську думку. Асист. Марусяк Т. С.
 10. Специфіка використання дискримінантного аналізу та логістичної регресії при виявленні латентних ідентичностей. Асист. Судин Д. Ю.
 11. Соціальні медіа як каталізатор соціальної мобілізації. Асп. Вахула Б. Я.
 12. Інтернет-практика сучасної української студентської молоді. Асп. Хміль Я. В.

 

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 5 лютого о 13.10 год.

 

Ауд. 313, вул. Університетська, 1.

 

 1. Міф Сталіна у громадській думці сучасної Росії. Доц. Полещук Т. С.

 

Заключна дискусія. Підведення підсумків.

 

 

Декан історичного факультету,

професор                                                                                                   Шуст Р. М.