Дячук Ольга Анатоліївна

Тема дисертаційної роботи: Електронна комерція в сучасному українському суспільстві (соціологічний аналіз)

Науковий керівник: проф. Пачковський Ю. Ф.

Публікації:

 1. Дячук О. А. Індивідуальне благополуччя як об’єкт соціологічних досліджень // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2016.– № 3/4 (31/32). – 75–81.
 2. Дячук О. А. Електронна комерція як соціальний феномен // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. – 2017. – № 11. – С. 3–13.
 3. Дячук О. А., Назаревич В. В. Особливості мотивації наукової діяльності студентів // Актуальні питання психологічної науки: Альманах студентського наукового товариства. – Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 46–47.
 4. Дячук О. А., Назаревич В. В. Результати впровадження тренінгу психологічного розвитку мотивації студентів до науково-дослідної діяльності [Електронний ресурс] // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS2/Nazarevich-Dyachuk.pdf
 5. Дячук О. А. Суб’єктивне благополуччя як об’єкт перспективних соціологічних досліджень в Україні // Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: зб. матеріалів ХVІІІ Всеукр. наук. конф. викл., молодих науковців і студ. (м. Харків, 29 листопада 2016 р.). – Харків: Право, 2016. – С. 73–77.
 6. Дячук О. А. Соціальні детермінанти індивідуального благополуччя // Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: Матеріали VIІ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 листопада 2016 р.). / Укл. А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв. – Київ; Одеса: Айс Принт, 2016. – С. 55–56.
 7. Дячук О. А. Гендерна стратегія у дослідженні індивідуального благополуччя // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24–25 лютого 2017 р.) / за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 19–23.
 8. Кириленко О. М., Дячук О. А. Гендерний моніторинг: зміст, функції, перспективи впровадження в глоболокальному масштабі // Гендерні студії: матеріали доповідей учасників ІV міжвузівського науково-практичного семінару (05 квітня 2017 р., м. Луцьк) / упор. Г. Єрко, Т. Жалко, І. Чемерис. – Луцьк: Волиньполіграф, 2017. – С. 16–17.
 9. Дячук О. А. Благополуччя людей як критерій ефективності соціальної політики // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість», 25–26 трав. 2017 р., (м. Київ). Наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 47–49.
 10. Дячук О. А. Гендерні розриви в індивідуальному благополуччі // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України (м. Харків, 12–13 жовтня 2017 р.). – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – С. 319–321.
 11. Дячук О. А. Електронна комерція і бізнес: виклики та перспективи взаємодії // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16–17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 72–74.
 12. Diachuk O. Global-local approach to the study of gender inequality // Book of Abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology “Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities” (Toronto, Canada, July 15–21, 2018). – P. 266. (Дячук О. Глоболокальний підхід до дослідження гендерної нерівності // Тези доповідей XIX Всесвітнього конгресу Міжнародної соціологічної асоціації «Влада, насильство і справедливість» (Торонто, Канада, 15–21 липня 2018 р.). – С. 266.).
 13. Diachuk O. Felicitous approach to global researches of well-being and social inequality: the search for a universal model of future fair society // Book of Abstracts. XIX ISA World Congress of Sociology “Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities” (Toronto, Canada, July 15–21, 2018). – P. 266. (Дячук О. Феліцітарний підхід в глобальних дослідженнях рівня благополуччя і соціальної нерівності: пошук універсальної моделі майбутнього справедливого суспільства // Тези доповідей XIX Всесвітнього конгресу Міжнародної соціологічної асоціації «Влада, насильство і справедливість» (Торонто, Канада, 15–21 липня 2018 р.). – С. 266.).
 14. Кириленко О. М., Постельжук О. П., Дячук О. А. Глобальний фестиваль ООН зі сталого розвитку як технологія розвитку глоболокальної демократії // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: модернізація суспільства та соціальні технології» (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 17–18 травня 2018 р.). – К., 2018.