Археологія у Львівському університеті (заочна форма навчання)

Тип: На вибір студента

Кафедра: археології та історії стародавніх цивілізацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41Немає
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
414доцент Білас Н. М.Іст-21з

Опис курсу

Мета курсу: використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у студентів знання про головні етапи в історії становлення і розвитку археологічної науки у Львівському університеті. Завданнями курсу є розглянути процес зародження і розвитку археології у Львівському університеті в період з другої половини ХІХ ст. до сьогодення, показати його результати й пов’язаність із загальним розвитком археологічної науки, з’ясувати внесок науковців Львівського університету в археологічну науку. Дослідити навчальну та наукову діяльність структурних підрозділів і окремих викладачів Львівського університету в галузі археології та суміжних з нею дисциплін. Всебічне висвітлення цієї проблеми передбачає детальний огляд доробку конкретних науковців університету, які працювали в галузі археології; діяльність кафедр археологічного профілю. Важливим є також висвітлення реальних наукових контактів місцевих дослідників з ученими інших наукових інституцій краю та з-за кордону.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: тенденції розвитку археологічної науки на різних етапах зазначеного періоду; історію створення археологічних колекцій як у стінах університету, так і за його межами за участю працівників вузу; організацію навчального процесу у галузі археології та суміжних дисциплін на теологічному, філософському (гуманітарному) та історичному факультетах; структуру навчально-наукових підрозділів археологічного профілю; місце і роль археології в системі інших історичних дисциплін, які розвивалися в університеті; вміти: визначати характерні риси та особливості становлення археологічної науки у Львівському університеті; виділити роль кафедр археологічного профілю в організації археологічних досліджень; виявити те нове, що внесли дослідники у вивчення конкретних археологічних пам’яток; розкрити форми наукових контактів працівників Львівського університету з місцевими та зарубіжними вченими.

Рекомендована література

 1. Постаті української археології: науковий збірник. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1998.
 2. Археологічні дослідження Львівського університету – Вип. 8. – 2005.
 3. Білас Н. Археологи Львівського університету та їхня участь у краєзнавчо-музейній роботі галицьких українців в 20-30-х роках ХХ ст. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 5. – 2002. – С. 156–172.
 4. Білас Н. І. І. Шараневич та його внесок у розвиток археологічної науки // Археологія. – Київ, 2002. – № 3. – С. 152–156.
 5. Білас Н. Пошуки праслов’янських старожитностей вченими Львівського університету протягом другої половини ХІХ – в першій третині ХХ ст. // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Львівський університет імені Івана Франка, 2001. – С. 277–280.
 6. Білас Н. Розвиток археології у Львівському університеті у міжвоєнний період (1919–1939) // Археологія. – Київ, 2002. – № 2. – С. 151–156.
 7. Білас Н. Кафедра доісторичної археології зі спеціальним оглядом праісторії польських земель: напрямки наукових досліджень // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 7. – Львів, 2004. – С. 72–86.
 8. Білас Н. Етнокультурні процеси на землях Прикарпаття у дослідженнях учених Львівського університету (до 1939 р.) // Вісник Інституту археології. – Вип. 1. – ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 86–94.
 9. Білас Н. Викладання біблійної археології у Львівському університеті // Вісник Інституту археології. – Вип. 2. – ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 80-87.
 10. Білас Н. Слово про Ювіляра // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 10. – Львів, 2007. – С. 11-13.
 11. Білас Н. Організація навчального процесу на кафедрі праісторії Львівського університету у 1921-1939 рр. // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип. 12. – Львів, 2009. – С. 204-225.
 12. Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга / Упорядники О. Вінниченко і О. Целуйко. Відповідальний за випуск Р. Шуст. – Львів, 2000. – XVIII + 293 с.
 13. Історія Львівського університету / Відповідальний редактор В. П. Чугайов. – Львів: Видавництво при Львівському державному університеті Видавничого об’єднання “Вища школа”, 1986. – 148 с., іл.
 14. Куріло О. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати. –Київ: Стилос, 2002. – 264 с.
 15. Курінний П. Історія археологічних знань про Україну. – Полтава, 1994. – 140c.
 16. Лаврецький Р. Реформування структури навчально-наукових підрозділів відділення “Історія” філософського факультету Львівського університету в 1918–1921 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – Вип. 3. – С. 111–117.
 17. Пастернак Я. Археологія України. Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами. – Торонто, 1961. – 785c.
 18. Педич В. Роль історичного семінару М. Грушевського у формуванні Львівської історичної школи // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 49-51.
 19. Тельвак В. Проблеми становлення української історіографії у працях Михайла Грушевського // Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 25 – 35.
 20. Филипчук М. Іван Старчук – мистецтвознавець, дослідник античної і слов’янської археології // Записки НТШ. – Львів, 1993. – Т. 225. – С.97-103.
 21. Bulanda E. Projekt statutu Państwowego Instytutu Archeologicznego. – Warszawa, 1920.
 22. Finkel L., Starzyfski S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1-2. – Lwów: Nakładem Senatu akademickiego c. k. Uniwersytetu Lwowskiego, 1894. – Cz. 1. – 16, 351 s.; Cz. 2. – 443 s.
 23. Gębarowicz M. Archeologia historyczna // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1937. – R. 51. – Z. 1-2. – S. 412-424.
 24. Małachowski A. Jan Czekanowski 1882-1965 // Portrety uczonych polskich / Wybur A. Biernackiego. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. – S. 153-157.