Дидактика історії

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мудрий М. М.Ісо-31с, Ісо-32с, , , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Ісо-31с
Ісо-32с

Опис курсу

Дидактика історії є історичною субдисципліною, яка займається розробкою питань змісту, організації і методів викладання історії відповідно до вікових особливостей учнів, а також відповідно до освітніх і виховних цілей, які стоять перед даним суспільством; вивчає процес проникнення історичної інформації до суспільної свідомості; аналізує взаємовпливи між історичною наукою і сучасним суспільством.

Рекомендована література

Баханов К. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України: Посібн. для вчителя. К., 1996.

Баханов К. Організація практики студентів педагогічних університетів з методики навчання історії: Навч. посібник для студентів істор. фак-тів. Бердянськ, 2007.

Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти. Донецьк, 2005.

Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. Запоріжжя, 2000.

Вінниченко О., Мудрий М., Пастушенко Р., Сирота Р. Концепція та структура єдиного курсу історії в 12-річній середній школі: «Львівська ініціатива». Пропедевтичний курс «Історія та основи знань про суспільство» (5–6 класи). Інформаційно-осмислювальний (елементарний) курс (7­–9 класи). Тематичні навчальні цілі (проект програми) / Всеукраїнський науковий семінар «Загальна історична освіта в Україні: на шляху до нової моделі» (м. Львів, 22 травня 2004 р.). Львів, 2004.

Войтенко О., Комаров Ю., Костюк І. Я, ти, він, вона…: Посібн. для вчителів з антидискримінац. освіти. Львів, 2009.

Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / Пер. з пол.; за ред. Б. Кубіс; наук. ред. О. Сокирко. К., 2007.

Історична освіта: європейський та український досвід. Викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / Пер. з нім. К., 2010.

Історія для громадянина: Метод. посібник для вчителів середніх загальноосвіт. навч. закладів / В. Горбатенко, П. Вербицька, А. Ковтонюк, Л. Середяк, Г. Фрейман. Львів, 2003.

Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 роках: Навч. посібник з історії України та всесвіт. історії. 10 кл. / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський, С. Білоножко, О. Зайцев. К., 2004; Сучасні підходи до історичної освіти. Метод. додаток до навч. посібника «Історія епохи очима людини. Україна та Європа в 1900–1939 рр.» / Уклад. І. Костюк, П. Кендзьор. Львів, 2009.

Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів, 2016.

Концепція та програми викладання історії України в школі (проекти): Матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / Упоряд. та ред. Н. Яковенко, Л. Ведмідь; систематиз. перебігу дискусій над програмами Л. Ведмідь. К., 2009.

Курилів В. Методика викладання історії: Навч. посібник. Львів; Торонто, 2003.

Левітас Ф., Салата О. Методика викладання історії: Практикум для вчителя. Харків, 2007. (Б-ка журн. «Історія та правознавство»).

Мисан В. Сучасний урок історії: традиція і новаторство: Навч.-метод. посібник. Рівне, 2008.

Мудрий М., Пастушенко Р. Ще раз про єдиний курс історії у школі // Педагогічна думка (Львів). 2008. № 4. С. 76–89.

Онищук В. О. Типи, структура і методика уроку в школі. К., 1973.

Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. Львів, 2000.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. О. Пометун. К., 2004.

Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі: Навч.-метод. вид. К., 2005.

Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні: Матеріали ІІІ Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України (Київ, 18 жовтня 2008 року) / Зведення та упоряд. пропозицій Н. Яковенко. К., 2009.

Терно С. Методика розвитку критичного мислення школярів у процесі навчання історії. Запоріжжя, 2012.

Терно С. Проблемні задачі з історії для старшокласників: Дидактичний посібн. для учнів 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. Вид. 2-ге, доопрац. та допов. Запоріжжя, 2008.

Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. Запоріжжя, 2011.

Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника. К., 2016.

Україна модерна (К.). 2012. Ч. 19: Як (не) писати підручники з історії.

Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії): Зб. наук. ст. / Відповід. ред. М. Телус, Ю. Шаповал. К., 2000.

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / Пер. с фр. Москва, 1992.

Фрайре П. Вчителі як працівники культури. Листи до тих, хто насмілився вчити / Пер. з англ. С. Савченка. Харків, 2003.

Функції і структура методів навчання / В. Онищук, Л. Тимчишин, І. Федоренко та ін.; за ред. В. Онищука. К., 1979.

Шкільна історична освіта України: зміст, проблеми, пошуки / Упоряд. О. Удод. Xарків, 2010.

Шкільна історія очима істориків-науковців: Матеріали Робочої наради з моніторинґу шкільних підручників історії України / Упоряд. Н. Яковенко. К., 2008.

Електронні ресурси Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба»: http://www.novadoba.org.ua/

Публікації в науково-методичних журналах: «Історія в школі» (К.), «Історія в школах України» (К.); «Історія та правознавство» (К.), «Історія і суспільствознавство в школах України» (К.); «Доба: науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти» (Львів).

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус