Мудрий Мар'ян Михайлович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Електронна пошта: marian.mudryi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Українсько-польські відносини, національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст., дидактика історії.

Курси

Публікації

ВИБРАНІ ПРАЦІ

Автореферат дисертації:

 • Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 роках: політичний аспект. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук, спеціальність 07.00.01 – Історія України / Міністерство освіти України; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 26 с.

Посібники, розділи в колективних монографіях:

 1. Час народів. Історія України ХІХ століття: Навчальний посібник / Олена Аркуша, Костянтин Кондратюк, Мар’ян Мудрий, Олексій Сухий; за заг. ред. М. Мудрого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка; [Вид-во «Літопис»], 2016. – 408 с.
 2. Dylematy narodowościowe w Sejmie Krajowym galicyjskim (na przykładzie posłów formacji gente Rutheni natione Poloni) / Marian Mudryj // Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek / red. J. Moklak. – Kraków, 2006. – S. 59–94.
 3. Активізація суспільно-політичного життя [у Львові] у 60–70-х роках ХІХ ст. / Мар’ян Мудрий // Історія Львова. У трьох томах / редкол. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007. – Т. 2. – С. 222–237.
 4. Rozdział VII: Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i Ukraiński [Tajny] Uniwersytet (1921–1925) / Marian Mudryj // Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / A. Redzik, R. Duda, M. Mudryj, Ł. T. Sroka, W. Wojtkiewicz-Rok, J. Wołczański, A. K. Wróblewski; całość zredagował, wstępęm i zakończeniem opatrzył A. Redzik. – Kraków, 2015. – S. 887–911.

Наукові статті та повідомлення:

 1. Місцеве самоврядування Галичини в контексті українсько-польських взаємин (друга половина ХІХ століття) / Мар’ян Мудрий // Україна в минулому (Київ, Львів). – 1996. – Вип. ІХ. – С. 77–102.
 2. Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80-х рр. ХІХ ст. / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1997. – Вип. 32. – С. 99–109.
 3. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 1997. – Вип. 3–4. – С. 58–117.
 4. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1998. – Вип. 33. – С. 91–101.
 5. Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років ХІХ ст. / Мар’ян Мудрий // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 вересня 1996 року / Упоряд., заг. ред. текстів, допоміжні покажч. М. М. Трегуб, відп. ред. О. О. Дзьобан. – Львів, 1999. – С. 52–64.
 6. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд / Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 231–268.
 7. Спроба українсько-польського порозуміння в Галичині в 1861 р. / Мар’ян Мудрий // Наукові зошити історичного факультету [Львівського державного університету імені Івана Франка]. – 1999. – Вип. 2. – С. 79–82.
 8. Українська історіографія про революцію 1848–1849 років у Галичині / Мар’ян Мудрий // Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów / red. W. Wic. – Kraków, 1999. – S. 196–205.
 9. Українські народні віча у Львові 1880 і 1883 років (місто на шляху до масової політики) / Мар’ян Мудрий // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наук. праць. – Львів, 1999. – Т. 3 / ред. М. Мудрий. – С. 333–347.
 10. Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35–36. – С. 571–604.
 11. Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 2000. – Вип. 7. – С. 166–190.
 12. Матеріали відділу рукописів бібліотеки імені Оссолінських у Вроцлаві як джерело до історії українсько-польських стосунків у Галичині в другій половині ХІХ ст. / Мар’ян Мудрий // Наукові зошити історичного факультету [Львівського національного університету імені Івана Франка]. – 2000. – Вип. 3. – С. 73–81.
 13. Ідейні витоки ЗУНР: національні та політичні орієнтації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ ст. / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 96–110.
 14. Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 2001. – Вип. 9. – С. 254–280.
 15. З історії спорудження будинку Галицького крайового сейму у Львові / Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий // Наукові зошити історичного факультету [Львівського національного університету імені Івана Франка]. – 2001. – Вип. 4. – С. 133–144.
 16. Від Австрії до Польщі: проблема українського університету у Львові в першій чверті ХХ ст. / Мар’ян Мудрий // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 2002. – T. IV / red. K. Karolczak. – S. 291–309.
 17. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Част. 1. – С. 465–500.
 18. Угода між галицькими народовцями та русофілами 1882 року / Мар’ян Мудрий // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 2002. – Т. CCXLIІІ: Праці Історично-філософської секції. – С. 653–685.
 19. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 115–147.
 20. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині / Мар’ян Мудрий // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. І. – С. 421–440.
 21. Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини ХІХ – початку ХХ століття / Мар’ян Мудрий // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка / упоряд. О. Сухий. – Львів, 2004. – С. 160–177.
 22. Юліан Лаврівський (1821–1873): портрет галицького полонофіла / Мар’ян Мудрий // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – T. V: Ludzie Lwowa / red. K. Karolczak. – Kraków, 2005. – S. 37–65.
 23. Ідея польсько-української унії та «русини польської нації» в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2005. – Вип. 39–40. – С. 83–148.
 24. «Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття / Мар’ян Мудрий // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 2006. – Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 708–762.
 25. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни» / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 2006–2007. – Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 461–474.
 26. Руський Собор 1848 року: організація та члени / Мар’ян Мудрий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів). – 2008. – Вип. 16. – С. 107–126.
 27. Gente Rutheni в польській Центральній Раді Народовій 1848 року / Мар’ян Мудрий // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 2008. – Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. – С. 244–281.
 28. Formacja gente Rutheni, natione Poloni w XIX-wiecznej Galicji a pojęcie ojczyzny / Marian Mudryj // Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności / red. A. Nowak, A. A. Zięba. – Kraków, 2009. – S. 285–298.
 29. Посада заступника маршалка Галицького крайового сейму (1861–1918) / Мар’ян Мудрий // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 2010. – T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje / red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka. – С. 111–129.
 30. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2009. – Вип. 44. – С. 75–106.
 31. Poszukiwania tożsamości narodowej i pojęcie ojczyzny w dziewiętnastowiecznej Galicji (na przykładzie «gente Rutheni, natione Poloni») / Marian Mudryj // «Duża i mała ojczyzna» w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / red. B. Burda, M. Szymczak. – Zielona Góra, 2010. – S. 29–42.
 32. Ewolucja stosunków polsko-ukraińskich w Galicji w drugiej połowie XIX wieku w świetle badań współczesnych historyków ukraińskich / Marian Mudryj // Widziane z zewnątrz. – Warszawa, 2011. – T. II / red. M. Baczkowski, T. Gąsowski, A. Nowak i in. – S. 101–114.
 33. Die Ukraine. Ein geschichtlicher Überblick / Marjan Mudryj // Ukraine. Städte – Regionen – Spuren. Architektur im Ringturm XXVIII / Hrsg. A. Stiller. – Salzburg; Wien, 2012. – S. 8–25.
 34. В обіймах політики: Український таємний університет у Львові, 1921–1925 / Мар’ян Мудрий // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 2: Культура, освіта, наука, церква / ред. О. Аркуша, О. Вінниченко, М. Мудрий. – С. 387–400.
 35. Powstanie styczniowe a środowisko gente Rutheni, natione Poloni w Galicji / Marian Mudryj // Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć / red. T. Kargol. – Kraków, 2013. – S. 67–78.
 36. XIX-wieczna arystokracja polska w Galicji Wschodniej wobec ruskich (ukraińskich) aspiracji narodowych / Ołena Arkusza, Marian Mudryj // Krakowskie Pismo Kresowe (Kraków). – Rocz. 4 (2012). – S. 145–171.
 37. «Высказати ясно и Полякамъ и Европе»: Європа в уявленнях галицьких українців ХІХ – початку ХХ століття / Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий // Nowa Ukraina: Zeszyty historyczno-politologiczne (Kraków–Przemyśl). – 2012. – Zesz. 12. – S. 15–41.
 38. «Jesteśmy rozdwojonymi członkami jednego ciała»: до питання про відносини між Головною руською радою і Руським собором 1848 року / Мар’ян Мудрий // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 2013. – Т. CCLXV: Праці Історично-філософської секції. – С. 54–80.
 39. Січневе повстання та середовище «русинів польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині / Мар’ян Мудрий // Galicja a powstanie styczniowe / red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak. – Warszawa; Rzeszów, 2013. – S. 135–146.
 40. Тема польсько-російського суперництва за Україну/Русь у працях українських істориків і публіцистів ХІХ століття / Мар’ян Мудрий // Historia – mentalność – tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku / red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak. – Gdańsk, 2013. – S. 196–206.
 41. Похорони та могили: з історії творення у Львові українського національного простору в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Мар’ян Мудрий // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – T. IX: Życie codzienne miasta / red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka. – Kraków, 2014. – С. 144–156.
 42. Руський собор 1848 року: історіографічний та джерелознавчий огляд / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 8. – С. 193–206.
 43. Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини / Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50. – С. 19–41.
 44. Вихідці з Лемківщини у Львові 1848 року (на прикладі осіб gente Rutheni, natione Poloni) / Мар’ян Мудрий // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – T. V / red. B. Halczak, S. Dudra, R. Drozd i in. – S. 245–263.
 45. Між поясненням, виправданням і осудом: образ «русинів польської нації» в галицькій публіцистиці з передодня Першої світової війни / Мар’ян Мудрий // Історичні та культурологічні студії (Львів). – 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 89–105
 46. Nieznana rewolucja: wydarzenia 1846 roku w Galicji w historiografii ukraińskiej / Marian Mudryj // Rok 1846 w Krakowie i Galicji – odniesienia, interpretacje, pamięć / red. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert. – Kraków, 2016. – S. 261–274.
 47. Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji / Marian Mudryj // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – 2017. – T. 144. – Zesz. 2: Kształty galicyjskich tożsamości / red. A. Świątek. – S. 255–275.

Енциклопедично-довідкові праці:

 1. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. / видав. рада: Вакарчук І. О. (гол.), Лозинський М. В. (заст. гол.), Шуст Р. М. (заст. гол.), Качмар В. М. (відп. секр.) та ін. – Львів, 2011. – Т. І: А–К. – Статті: Балабай Павло Павлович (с. 171), Вокрой (Wokroj) Францішек Людвік (с. 302, співавт. Р. Тарнавський), Добрянський Іван Антонович (с. 450); 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – Статті: Львів: місто – суспільство – культура (Lwów: miastospołeczeństwokultura) (с. 66), Новітньої історії України кафедра (с. 203, співавт. К. Кондратюк, О. Сухий), Середа Остап Володимирович (с. 419), Смолька (Smolka) Станіслав (с. 447–448, співавт. Л. Зашкільняк).
 2. Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. – Warszawa; Kraków, 2004. – T. XLIII/1. – Zesz. 176. – Стаття: Stebelski (Uhr-Stebelski) Piotr (1857–1923) (s. 38–40); 2005. – T. XLIII/2. – Zesz. 177. – Стаття: Stefanowicz Aleksandr (1847–1933) (s. 195–197); 2014. – T. XLIX/3. – Zesz. 202. – Стаття: Szwedzycki Jakub (1816 lub 1817–1886) (s. 472–474).
 3. Довідник з історії України / Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка; Видавництво «Генеза»; за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста. Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ, 2001. – Статті: Австрорусинство (с. 8–9), Барвінський Володимир Григорович (с. 51), Галичина (с. 147–149), Карл І (с. 286–287), Лаврівський Юліан Григорович (с. 390), «Нова ера» (с. 517–518, співавт. О. Аркуша).
 4. Енциклопедія історії України: у 10 т. / Інститут історії України НАН України; редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2003. – Т. 1: А–В. – Статті: Барвінський Володимир Григорович (с. 189), Віче (2) (с. 584); К., 2005. – Т. 3: Е–Й. – Стаття: Земялковський Флоріан (с. 353); К., 2009. – Т. 6: Ла–Мі. – Стаття: Лаврівський Юліан Григорович (с. 13); К., 2012. – Т. 9: Прил–С. – Статті: «Сіон Руський» (с. 582–583, співавт. І. М. Антоняк), Смолька Францішек (с. 675), Ступницький Іван-Сатурнін (с. 875).
 5. Енциклопедія Львова / Видавництво «Літопис». – Львів, 2007. – Т. 1 / ред. А. Козицький, І. Підкова. – Статті: Австрорусинство (с. 30–31), Барвінський Володимир (с. 177–178), Галицьке намісництво (с. 471–472), Головна Руська Рада (с. 536–537), Горошкевич Юліан (с. 563), Ґолуховський Аґенор (с. 629–631); 2008. – Т. 2 / ред. А. Козицький. – Статті: Дідицький Богдан (с. 81–82), Добжанський Ян (с. 107–108), Добрянський Іван (с. 112–113), Залеський Філіп Кшиштоф (с. 363–364), Зем’ялковський Флоріан (с. 456–457); 2010. – Т. 3 / ред. А. Козицький. – Статті: Качала Стефан (с. 165–166), Костецький Платон (с. 549–550); 2012. – Т. 4 / ред. А. Козицький. – Статті: Лаврівський Юліан (с. 12–13), Мерунович Теофіл (с. 603–604), «Мир» («Миръ») (с. 616–617), Москвофільство (с. 740–742).
 6. Енциклопедія сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – К., 2006. – Т. 5 (Вод–Гн). – Статті: Галицьке намісництво (с. 329), Галичина (с. 338–341, співавт. О. Аркуша).
 7. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / ред. О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. – Львів [на титулі: Київ–Львів–Тернопіль], 2012. – Т. 1: А–Бібл. – Статті: Австрія (с. 67–76, співавт. О. Аркуша), Балей Степан (с. 392–395), Барвінський Володимир (с. 435–440); 2014. – Т. 2: Бібл–Вес. – Статті: Бучинський Мелітон (с. 449–454), Валуєвський циркуляр 1863 (с. 472–474), Вергановський Володимир (с. 589–591).

Публікації з дидактики історії:

 1. Образ поляка (Польщі) та німця (Німеччини) в сучасних українських підручниках з історії / Мар’ян Мудрий // Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu XXI wieku. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 13–18 września 1999 r. na Uniwersytecie Lwowskim / red. W. Bonusiak. – Rzeszów, 2000. – S. 139–144.
 2. Ідея слов’янської взаємності у шкільному курсі історії: дидактичний аспект (на прикладі сучасних українських підручників) / Мар’ян Мудрий // Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich. Materiały konferencji naukowej nt. podręczników szkolnych i akademickich w Polsce i na Ukrainie, odbytej 18–19 września 2000 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie / red. W. Bonusiaka. – Rzeszów, 2001. – S. 28–36.
 3. Кордони реальні й уявні: львівські школярі та студенти про поляків і Польщу / Зоя Баран, Мар’ян Мудрий // Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak. – Zielona Góra, 2002. – S. 147–163.
 4. Концепція та структура єдиного курсу історії в 12-річній середній школі: «Львівська ініціатива». Пропедевтичний курс «Історія та основи знань про суспільство» (5–6 класи). Інформаційно-осмислювальний (елементарний) курс (7–9 класи). Тематичні навчальні цілі (проект програми) / Всеукраїнський науковий семінар «Загальна історична освіта в Україні: на шляху до нової моделі» (м. Львів, 22 травня 2004 р.) / Олексій Вінниченко, Мар’ян Мудрий, Роман Пастушенко, Роман Сирота. – Львів, 2004. – 212 с.
 5. Тема «колоніального статусу» України у підручниках з історії / Мар’ян Мудрий // Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з моніторинґу шкільних підручників історії України / упоряд. та ред. Н. Яковенко. – К., 2008. – С. 90–106.
 6. Ще раз про єдиний курс історії у школі / Мар’ян Мудрий, Роман Пастушенко // Педагогічна думка (Львів). – 2008. – № 4. – С. 76–89.
 7. [участь у розробці:] Пропозиції до концепції історичної освіти в Україні: Матеріали ІІІ Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України (Київ, 18 жовтня 2008 року) / зведення та упоряд. пропозицій Н. Яковенко, розшифр. стенограми і систематиз. відгуків Л. Ведмідь. – К., 2009. – 28 с.
 8. [участь у розробці:] Концепція та програми викладання історії України в школі (проекти): Матеріали IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. та ред. Н. Яковенко, Л. Ведмідь; систематиз. перебігу дискусій над програмами Л. Ведмідь. – К., 2009. – 126 с.
 9. Ідея толерантності та історична освіта / Мар’ян Мудрий // Доба: науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти (Львів). – 2011. – № 1 (32). – С. 16–18.
 10. Життя за підручниками? / Мар’ян Мудрий // Україна модерна (Київ). – 2012. – Ч. 19: Як (не) писати підручники з історії. – С. 19–26.
 11. До дискусії про програму ЗНО з історії України 2013 року / Мудрий Мар’ян // Педагогічна думка (Львів). – 2013. – № 1. – С. 24–26.
 12. У пошуках виховних орієнтирів (тези для дискусії) / Ірина Костюк, Мар’ян Мудрий // Педагогічна думка (Львів). – 2013. – № 3. – С. 10–11.
 13. Obraz dziewiętnastowiecznej Polski (Polaków) we współczesnej ukraińskiej szkolnej dydaktyce historycznej / Marian Mudry // Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego / red. W. Łazuga, S. Paczos. – Poznań, 2015. – S. 277–288.

 Рецензії та огляди:

 1. [рец.:] Ірина Орлевич. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII – 60-і рр. ХІХ ст.) / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львівський музей історії релігії. Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії «Логос», 2000. 186 с. / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Част. 2. – С. 237–240.
 2. [рец.:] Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867–1868) / Opracowanie i wstęp Zbigniew Fras i Stanisław Pijaj. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2001. 222 s. / Олена Аркуша, Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 754–759.
 3. [рец.:] Włodzimierz Osadczy. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Europejskie Koleguim Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2007. 792 s. / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2010. – Вип. 45. – С. 699–707.
 4. [огляд:] Львівська міська рада в 1870–1914 рр. [відгук на: Sroka Ł. T. Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. – 560 s.] / Мар’ян Мудрий // Львівська газета. – 2014. – № 6 (760). – 20 лютого. – С. 16.
 5. [рец.:] Навіщо досліджувати «русинів польської нації»? Рецензія на книгу: Adam Świątek. Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. – 512 s.: il. / Мар’ян Мудрий // Історичні та культурологічні студії (Львів). – 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 440–443.
 6. [рец.:] Adam Świątek, Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji. Kraków 2014, Księgarnia Akademicka, 2014, ss. 512, il., Studia Galicyjskie, t. 3 / Marian Mudryj // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). – 2016. – Nr 4. – S. 857–861.

 Переклади, наукові коментарі:

 1. [пер. з рос.:] Матвєєв Г., Федевич К. Акція навернення українського населення Волині до католицтва в 1937–1939 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1998. – Вип. 33. – С. 169–177.
 2. [пер. з рос. і чес.:] Вацулік Я. Чеське населення Волині в роки Першої світової і громадянської війн (1914–1920): національна меншина в конфлікті // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 273–292.
 3. [пер. з пол.:] Arma Cosacica. Поезія з нагоди польсько-козацької війни 1648–1649. Резюме // Arma Cosacica. Poezja okolicznościowa o wojnie polsko-kozackiej 1648–1649 / Oprac. P. Borek. – Kraków, 2005. – S. 307–308.
 4. [пер. з пол.:] Від Пилявців до Умані. Старопольські студії. Резюме // Borek P. Od Piławiec do Humania. – Kraków, 2005. – S. 331–333.
 5. [наук. комент.:] Грушевський М. Д-р Остап Терлецький. Некрологічна замітка // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Львів, 2005. – Т. 7: Серія Історичні студії та розвідки (1900–1906) / упоряд. М. Капраль. – С. 691–693.
 6. [наук. комент.:] Грушевський М. До некролога Остапа Терлецького // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Львів, 2005. – Т. 7: Серія Історичні студії та розвідки (1900–1906) / упоряд. М. Капраль. – С. 693–694.
 7. [наук. комент.:] Грушевський М. З починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагменти // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Львів, 2009. – Т. 9: Серія Історичні студії та розвідки (1917–1923) / упоряд. М. Капраль, А. Фелонюк, за участю В. Шульги. – С. 435–462.
 8. [співупоряд., авт. прим. і комент.:] Олесницький Є. Сторінки з мого життя. – Львів, 2011. – 432 с. (від упорядників: с. 5–14, прим. і комент.: с. 323–378).
 9. [пер. з пол.:] Станіслав Стажинський (1853–1935) і розвиток науки конституційного (політичного) права у Польщі // Redzik A. Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego. – Warszawa; Kraków, 2012. – S. 322–333.
 10. [пер. з пол.:] Міська рада у Львові в період галицької автономії 1870–1914. Студія про владну еліту // Sroka Ł. T. Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870–1914. Studium o elicie władzy. – Kraków, 2012. – S. 361–370.
 11. [наук. комент.:] Грушевський М. Драгоманов в політичнім і національнім розвитку українства // Грушевський М. Твори: У 50 томах. – Львів, 2013. – Т. 4. – Кн. ІІ: Серія «Суспільно-політичні твори» (листопад 1918 р. — жовтень 1926 р.) / упоряд., авт. передм. С. Панькова. – С. 420–426.
 12. [пер. з пол.:] Вадовіце 1772–1914. Приклад галицького міста // Meus K. Wadowice 1772–1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego. – Kraków, 2013. – S. 489–495.
 13. [наук. ред.:] Вендланд А. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848–1915 / Анна Вероніка Вендланд / пер. з нім. Х. Назаркевич. – Львів, 2015. – 688 с. (Від наукового редактора: с. 13–17).
 14.  Наукове редагування та упорядкування:
 15. [відп. секр. редкол.:] Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1997. – Вип. 32. – 257 с.
 16. [відп. секр. редкол.:] Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1998. – Вип. 33. – 320 с.
 17. [упоряд. статей укр. мовою:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 1998. – T. II / red. K. Karolczak i H. W. Żaliński. – 588 s.
 18. [заст. гол. ред.:] Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – 576 с.
 19. [відп. ред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наук. праць. – Львів, 1999. – Т. 3. – 640 с.
 20. [відп. ред:] Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35–36. – 720 с.
 21. [упоряд. статей укр. мовою:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 2002. – T. IV / red. K. Karolczak. – 428 s.
 22. [відп. ред:] Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Част. 1–2. – 556, 356 с.
 23. [співред:] Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наук. праць. – Львів, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – 660 с.
 24. [упоряд. статей укр. мовою:] Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – Kraków, 2010. – T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa / red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka. – 558 s.
 25. [співред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 1: Влада і суспільство. – 476 с.; Част. 2: Культура, освіта, наука, церква. – 432 с.
 26. [упоряд. статей укр. мовою:] Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa. – T. IX: Życie codzienne miasta / red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka. – Kraków, 2014. – 492 s.

Науково-популярні статті, публіцистика (у т.ч. інтернет-публікації):

 1. Historie Lwowa czyli miasto w cieniu granic / Marian Mudryj // Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej (Warszawa). – 2006. – Nr 9–10: Wrzesień–październik. – S. 166–174.
 2. Національне виховання, або матерія без руху [05.10.2009] // http://www.zaxid.net/article/49696/
 3. Історичний егоїзм [21.01.2010] // http://www.zaxid.net/article/57309/
 4. Ідея толерантності та історична освіта [24.01.2011] // http://zaxid.net
 5. Про глибину історичної пам’яті [07.04.2011] // http://zaxid.net
 6. Про освіту та її критиків [29.08.2011] // http://zaxid.net
 7. Європа по-українськи: зі світу уявлень галицьких русинів ХІХ століття [06.10.2011] // http://zaxid.net
 8. Ще раз про «європейськість» підавстрійської Галичини [04.11.2011] // http://zaxid.net
 9. Про нестачу і надлишок історичної пам’яті [15.12.2011] // http://zaxid.net
 10. Осучаснення навздогін [3.02.2012] // http://zaxid.net
 11. Життя після смерті [5.04.2012] // http://zaxid.net
 12. Порозуміння у тіні конфлікту [28.06.2012] // http://zaxid.net
 13. Непотопельна провінційність [17.08.2012] // http://zaxid.net
 14. Українське суспільство ХІХ століття: традиційні зв’язки і новочасні виклики [4.10.2012] // http://zaxid.net
 15. Внутрішнє поневолення [24.01.2013] // http://zaxid.net
 16. Циркуляр [31.07.2013] // http://zaxid.net
 17. Зрада [5.09.2013] // http://zaxid.net
 18. Горизонти історії [7.11.2013] // http://zaxid.net
 19. Навмисне шаленство. Польське Січневе повстання 1863–1864 років вплинуло на український національний рух / Мар’ян Мудрий // Український тиждень (Київ). – 2013. – № 5 (273). – 1–7 лютого. – С. 48–51.

Біографія

Народився 1970 р. в с. Красів Миколаївського району Львівської області. У 1987 р. закінчив середню школу № 49 м. Львова, у 1992 р. – історичний факультет, а в 1995 р. – аспірантуру Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1995 р. – асистент, з 1998 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України Львівського університету. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 роках: політичний аспект» (наук. керівник – проф. К. К. Кондратюк). У 1996–1999 рр. – заступник декана історичного факультету цього університету з навчально-виховної роботи, у 1999–2000 рр. – з навчально-методичної роботи (вдруге – з 2016 р. по березень 2019 р.), у 2000–2001 рр. – з наукової роботи. У 2000–2002 рр. – відповідальний редактор «Вісника Львівського університету. Серія історична» (вип. 35–37). У 2001–2004 рр. – докторант Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1998 р. співкоординатор українсько-польського дослідницького і видавничого проекту «Львів: місто – суспільство – культура», упорядник і редактор ряду однойменних збірників наукових праць з історії Львова (1999, 2007, 2012). Учасник проекту з моніторингу шкільних підручників з історії України «Концепція історичної освіти» під егідою Українського інституту національної пам’яті (2007–2009). Співкоординатор соціально-культурного проекту «Інформаційна база даних “Міські голови Львова”» (2014). З 2017 р. учасник проекту «Нова українська школа». Учасник енциклопедичних проектів: «Енциклопедія історії України», «Енциклопедія історії Львова», «Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія», «Polski Słownik Biograficzny» та ін. Автор індивідуальних наукових проектів, які були підтримані Американською радою наукових товариств (ACLS), Фондом ім. Стефана Баторія (Варшава), Фондом підтримки науки «Каса ім. Юзефа Мяновського» (Варшава), Фондом королеви Ядвіґи (Краків), Музеєм історії Польщі (Варшава). Стажувався в польських наукових та освітніх осередках – Національному закладі ім. Оссолінських (Оссолінеум) у Вроцлаві (1995), Педагогічній академії (тепер університет) у Кракові (1999, 2002–03), Яґеллонському університеті в Кракові (2004, 2007), Вроцлавському університеті (2017). Учасник Конґресів закордонних дослідників історії Польщі (2007, 2012). Член редколегій видань «Res Gestae. Czasopismo historyczne» (Краків), «Nowa Ukraina» (Краків–Перемишль), «Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny» (Вадовіце). Автор бл. 100 наукових публікацій, учасник бл. 50 міжнародних наукових конференцій. Розробник навчальних курсів з історії України кінця XVIII – початку ХХ ст. та дидактики історії.

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!