Етнічна структура українського суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Рачковський Г. В.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Асп-2доцент Рачковський Г. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна «Етнічна структура українського суспільства» є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності «032 історія та археологія», спеціалізації «етнологія» для освітньої програми аспірантури, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Етнічна структура українського суспільства» є ознайомлення аспірантів із завданнями формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків для дослідження етнічної структури українського соціуму в його історичному розвитку; аналізу історії та сучасного стану головних національних меншин (росіян, білорусів, угорців, румунів, молдаван поляків та ін.) та корінних етносів (кримських татар) на території України; понятійного окреслення таких етнічних спільнот, як караїми та гагаузи; трактування даних переписів населення українських земель кінця ХІХ – початку ХХІ ст. для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення. Розглянути широкий спектр методів дослідження етнічних процесів, де аналізуватимуться також методи дослідження таких явищ, як етнічні стереотипи, образ “чужого”, етносоціальна дистанція, конструювання та деконструювання етнічної/національної ідентичності.

 Результати навчання:
Після завершення цього курсу аспірант буде :

  • знати:
   – зміст та термінологічне окреслення понять “етнічна меншина”, “національна меншина”, “етнічна група”, “корінний народ”, “титульний народ”;
   – основні етапи етнічної історії етнічних меншин на українській території, етногенез кримськотатарського народу;
   – чинники зростання/зменшення етнічних спільнот на території України впродовж ХХ – початку ХХІ ст.;
   – основні етапи культурного розвитку етнічних меншин та корінних етносів України.
  • вміти:
   – виявляти та аналізувати основні джерела для дослідження змін етнічної структури українського суспільства;
   – окреслити поле дискусій навколо дефініції термінів “етнос”, “нація”, “народ”, “раса” та дефініювати такі етносоціологічні категорії як “етнічна група”, “етнографічна група”, “етнічна меншина”;
   – аналізувати фактичний матеріал під кутом зору етногенезу та націогенезу, робити самостійні висновки на основі опрацьованої літератури;
   – володіти необхідною теоретичною та методологічною основою для критичного осмислення, використання та триангулювання методів, що використовуються в етносоціологічних дослідженнях.
    

Рекомендована література

Основна література:

 1. Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. К., 2003. 300 с.
 2. Брас П. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності. Націоналізм. Антологія. К., 2000. С.462-468.
 3. Євтух В. Національні меншини між державною етнополітикою та самовизначенням. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998, №2. С.93-104.
 4. Гатчінсон Д., Сміт Е. Що таке етнічність. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 468-477.
 5. Еріксен Т. Етнічність, раса, клас і нація. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 458-462.
 6. Секемрергорн Р. Етнічність і меншини. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 455-458.
 7. Barth F. Ethnic groups and boundaries. In Ethnicity. Hutchinson J., Smith A. Oxford – New York, 1996. P.75-82.

Додаткова література:

 • Ethnic minorities and ethnic majority. Sociological Studies of Ethnic Relations in Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.
 • Schopflin G. Nationalism and ethnicity in Europe, East and West. Nationalism and nationalities in the new Europe. Ed. by. Kupchan K. Ithaca – London: Cornell University Press, 1995. 37-65.
 • Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – Київ : Критика, 2015
 • Сміт Ентоні Д. Культурні основи націй: Ієрархія, заповіт і республіка. Київ: Темпора, 2010. – 312 с.
 • Антонович М. Співвідношення понять “народ” і “нація” у національному та міжнародному праві // Україна в сучасному світі. Київ, 2003. С. 56-64.
 • Бочковський О.-І. Вступ до націології // Генеза: філософія, історія, політологія. – Київ: Видавництво Генеза. 1995, с. 112–127; 1996, с. 81–107.
 • Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки // Україна в минулому.- К.; Львів, 1996.- Вип. 9.- С. 177-185.
 • Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – Київ : Критика, 2015.
 • Ребет Л. Теорія нації. – Львів. 1997.

Матеріали

інтернет-джерела:

 1. www.history.com.ua
 2. www.histoty.org.ua
 3. www.litopys.org.ua
 4. www.nationalismproject.org – Ресурсний центр з вивчення націоналізму
 5. www.uht.org.ua
 6. Етнічний довідник. http://www.socd.univ.kiev.ua/publicat/soc/index.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус