Рачковський Григорій В'ячеславович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: hryhorij.rachkovskyj@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Традиційна матеріальна та духовна культура українців, сільські поселення історико-етнографічної Волині.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Законодавче регулювання сільського будівництва в Галичині за часів Австрійської монархії // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 76-78.
 2. Розвиток поселень на Волині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С. 543-548.
 3. Типи дворів уздовж колишнього австрійсько-російського кордону територією історичної Волині (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність: наук. зб. Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 342-352.
 4. Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя : автореф. дис. […] канд. іст. наук : спец. 07.00.05 – “етнологія”. – Львів, 2003. – 17 с.
 5. Історичний розвиток соціально-економічних типів поселень галицько-волинського історико-політичного пограниччя // Етнічна культура українців. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 133-163.
 6. Малодвірні сільські поселення Середнього Полісся (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3-4. – С. 364-369.
 7. Малодвірні сільські поселення Середнього Полісся в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Овруцького повіту Волинської губернії) // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. – Черкаси, 2007. С. 187-191.
 8. Поселення Середнього Полісся (середина ХІХ – середина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 57-87.
 9. Розвиток мережі сільських поселень Середнього Полісся у кінці ХІХ – середині ХХ ст. // Український селянин: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 194-197.
 10. Експедиційні здобутки студентів кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка / Григорій Рачковський // Матеріали до української етнології: щорічник: зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 9 (12). – С. 272–275.
 11. Формування та розвиток мережі сільських поселень північної частини Волинської губернії у кінці ХІХ – першій чверті ХХ ст. (за матеріалами Овруцького та Житомирського повітів) // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 9-10 листопада 2012 року: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 100-103.
 12. Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–20013): географія, тематика, здобутки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 591–622.
 13. Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 670–680/ (співавтор: Назар Васьків).
 14. Соціяльний зміст малодвірних поселень на території південних повітів Волинської губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Львів, 2015. – Вип. 16. – C. 121–130.
 15. Польові етнографічні експедиції: досвід кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка // Матеріали Дніпровської сесії ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” : у 4-х частинах Частина ІІ. – Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2014. – С. 133-137.
 16. Розвиток сільських поселень північно-східної частини Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // “Сучасні соціально-гуманітарні дискурси”. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.): у 5-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2015. – Ч. І. – С. 169-172.
 17. Поселення Острозького повіту (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 275–302.
 18. Форми сільських поселень південно-західної Волині в середині ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2019. Вип. 19–20. C. 140–150.
 19. Сільські поселення північних повітів Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові студії: зб. наук праць / КЗ ЛОР “Історико-краєзнавчий музей”, Інститут археології Жешівського університету. Винники; Жешів, Львів: Апріорі. 2017. С. 279-286.
 20. Списки поселень Волинської губернії другої половини XIX – початку XX століття як джерело до вивчення сільських поселень // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. – С. 815-829.
 21. Сільські поселення північних повітів Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми збереження та популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань: Збірник доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ТзОВ “Нео Друк”, 2019. С. 222-229.
 22. Ліквідація хуторів у північних районах Львівської області в другій половині ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2022. Вип. 23. С. 493-508. (Index Copernicus).
 23. Рачковський Г. Поселення Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – С. 107-142.

Література про вченого:

 1. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 2. Тарнавський Р. Рачковський Григорій В’ячеславович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 357–358.

Біографія

shapeimage_2 (24)

Народився 1971 р. у м. Радивилів. У 1996 р. закінчив історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, у 1996-2000 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі етнології. З 2000 р. – асистент, а з 2004 р. – доцент кафедри етнології.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя” (керівник – проф. С.А. Макарчук). Організатор, керівник та учасник близько двадцяти етнографічних експедицій на терени Волині, Надсяння, Опілля та Бойківщини. Автор більше 40 наукових праць.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008 2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2014).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!