“Свій”, “чужий”, “інший” у світоглядних уявленнях європейців

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Рачковський Г. В.Ісс-21c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Ісс-21cдоцент Рачковський Г. В.

Опис курсу

Курс “Свій“, “чужий” та “інший” у світоглядних уявленнях європейців” є нормативною дисципліною передбаченим навчальною програмою для здобуття кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності “054 Соціологія”. Вона викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Головною метою пропонованого навчального курсу є ознайомлення студентів історичного факультету студентів з основними теоретичними інтерпретаціями етнічних стереотипів. Це зумовлено, крім суто наукового інтересу, практичними потребами життя. Як відомо, етнічні сформовані багажем історичного досвіду міжетнічних стосунків між представниками різних етносів, що так чи інакше позначається і на сучасних взаєминах між етнічними спільнотами. Одержані знання повинні сприяти подоланню тих із них, що стоять на перешкоді толерантних стосунків між народами. Найрельєфніше окресленими і усталеними є етнічні стереотипи про ті етноси, з якими доводилось контактувати не лише у минулому, але і в сьогоденні. Розглянути
широкий спектр методів дослідження етнонаціональних процесів, де аналізуватимуться методи дослідження таких явищ, як етнічні стереотипи, образ “чужого”, етносоціальна дистанція.
Опис курсу

Рекомендована література

Середа В. Етносоціологія: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 160 с.
Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового пізнання.- Київ, 2010.

Кцоева Г.У. Методы исследования этнических стереотипов // Социальная психология и общественная практика. Под ред.
Шорохова Е.В., Левковича В.П. Москва, 1985. С.225-231.
Кцоева Г.У. Опыт эмпирического исследования этнических стереотипов // Психологический журнал. 1986. Т.7 (2). С.41-50.
Середа В. Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів // Вісник львівського університету. Вип.35-36, Львів, 2000, С.387-399.
Соціологія : підручник / Ю. Ф. Пачковський, Н. В. Коваліско, І. В. Городняк та ін. ; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. Ф. Пачковського. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 418 с
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. Київ: МАУП, 2002.
West В.A. Segments of Self and Other: the Magyar Hungarian Case // National Identities. 2000. Vol.2. №1. P.49-64.

Матеріали

План семінарських занять

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус