Культурна антропологія (032 Історія та археологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: археології та історії стародавніх цивілізацій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Білас Н. М.Іст-11с, Іст-12с, Іст-13с, Іст-14с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Іст-11сдоцент Баукова А. Ю.
Іст-12сдоцент Рачковський Г. В.
Іст-13сСтеблій Н. Я.
Іст-14сШиманський М. М.

Опис курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними характеристиками і загальними принципами вивчення первісної історії людства через призму культурної антропології. Завданнями курсу є визначення об’єкта дослідження як комплексного історичного универсуму, що відбиває розмаїття і закономірності конкретно-історичного процесу первісної історії. Перед нормативним курсом ставиться завдання дати студентам узагальнену картину розвитку первісної людини, способу її життя, соціальних структур, духовного життя. На цій підставі створюються умови для розкриття шляхів формування ранніх етапів цивілізації, закону нерівномірності розвитку і темпів цивілізаційного процесу у різних народів.

На лекційних та семінарських заняттях студенти дізнаються про основні зміни, що відбулися в способі життя і господарстві впродовж становлення фізичного типу самої людини і людського суспільства; навчаться відрізнити різні епохи переходу від тваринного предка (проконсул, дріопітек) до вищих форм фізичної організації гомінід і антропоїдів; зрозуміють суть і логіку еволюційного процесу поступового переходу на вищі щаблі становлення первісної людиноподібної істоти, як під впливом природного оточення, так і всередині популяції гомінід. Студенти дізнаються про головні відмінності поміж епохою австралопітека, хабіліса, еректуса, неандертальця і сапієнс; причинами переходу до відтворюючих форм господарства, появою прогресивних форм господарства, приватної власності, а також причинами занепаду первіснообщинного ладу.

Рекомендована література

 1. Авдусин Д.А. Археология СССР: Учебное пособие. – М., 1977.
 2. Авдусин Д.А. Основы археологии М.: Высшая школа, 1989.
 3. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР: Учебное пособие. – М., 1980.
 4. Адрианов Б. В. Земледелие наших предков. – М.: Наука, 1978.
 5. Алексеев В.П. География человеческих рас. – М., 1974.
 6. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. –  М.: Наука, 1989.
 7. Алексеев В.П. От животных к человеку. – М., 1969.
 8. Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас: палеолит. – М., 1978.
 9. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984.
 10. Алексеев В.П. Человек: Эволюция и таксономия: некоторые теоретические вопросы. – М.1985.
 11. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества.- М.: Высшая школа, 1990.
 12. Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в поколениях человека. – М., 1986.
 13. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. – М., 1977.
 14. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – М.: Мысль, 1988.
 15. Анимисов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М.-Л.: Наука, 1966.
 16. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М.: Наука, 1989.
 17. Археология Зарубежной Азии. – М., 1986.
 18. Археология и естественные науки. – М., 1965.
 19. Археология и методы исторических реконструкций. – К., 1985.
 20. Археология СССР: Мезолит. – М., 1989.
 21. Археология СССР: Неолит. – М., 1991.
 22. Археология СССР: Палеолит. – М., 1984.
 23. Археология Старого и Нового Света. – М., 1982.
 24. Археология Украинской ССР. Т. 1. Первобытная археология. К.: Наукова думка. 1986.
 25. Безуглий А.М., Співачевський І.Г. Шкільний геологічний словник-довідник. – Київ: Вид-во “Рад. школа”, 1976.
 26. Березанська С. С. Про роль металургії у суспільному житті в епоху міді та бронзи // Археологія. – 1971. – №. 2.
 27. Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. – К.: Наукова думка, 1981.
 28. Бибиков С.Н. Некоторые аспекты палеоэкономического моделирования палеолита // Советская археология. – 1969, № 4.
 29. Биологический энциклопедический словарь / Гл.ред. М.С.Гиляров. – 2-е изд., испр. – М., Сов. энцикл., 1989.
 30. Биосфера: эволюция, пространство, время. Биогеографические очерки: Пер. с англ. / Ред. и предисл. Ю.И.Чернова. – М., Прогресс, 1988.
 31. Біологічний словник / За ред. К.М.Ситника, О.П.Топачевського. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Голов. ред. УРЕ, 1986.
 32. Борисковский Л.И. Древнейшее прошлое человечества . – Л.: Наука, 1979.
 33. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь.- М.: Прогресс,1990.
 34. Бунак В.В. Род Нomo, его возникновение и последующая эволюция. – М., 1980.
 35. Бунятян К. П. Про періодизацію  первісного суспільства // Археологія.- 1989.
 36. Бунятян К. П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії.- К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 1998.
 37. Бунятян К.П. Розвиток форм власності у первісному суспільстві // Археологія. – 1992, №3.
 38. Бутинов Н.А. Община, cемья, род // Советская этнография. – 1968, № 2.
 39. Быков Б.А. Экологический словарь. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1988.
 40. Винокур І.С., Телегин Д.Я. Археологія України: навч. посібник. – К., 1993.
 41. Возникновение и развитие земледелия. – М.: Наука, 1967.
 42. Войткевич Г.В. Геологическая хронология Земли. – М.: Наука, 1984.
 43. Генінг В. Ф. Соціальні формації первісності // Археологія. – 1989. – Т. 4.
 44. Генінг В. Ф. Три ступені розвитку продуктивних сил первіснообщинної формації // Археологія. – 1989. – Т. 3.
 45. Генінг В.Ф.Проблеми формаційної структури первісності // Археологія. 1989. № 2.
 46. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины.  – М.: Сов. энцикл., 1988.
 47. Геологический словарь. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Недра. Т.1, 1978. – 486с. Т.2, 1978.
 48. Герасимов М.М.  Люди  каменного века.- М.: Наука, 1964.
 49. Гладких М.І., Станко В.Н. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України) // Археологія. – 1996, № 3.
 50. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, Поллі, 1997.
 51. Давня історія України в трьох томах. Т. 1. Первісне суспільство. – К.: Наукова думка, 1997.
 52. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – М.: Просвещение, 1987.
 1. Джохансон Д., Иди М. Люси: истоки рода человеческого. – М., 1984.
 1. Довідник з біології / За ред. К.М.Ситника. – Київ: Наук. думка, 1998.
 2. Долуханов П.М. География каменного века. – М.: Наука, 1979.
 3. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Прага, 1980.
 4. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави. – К.: Политвидав, 1984.
 5. Ефименко П.П. Первобытное общество. – К..1953 (изд. 3)
 6. Залізняк Л.Л. Найдавніше минуле України. – К.:  Наукова думка, 1997.
 7. Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология.- М., 1964
 8. Ископаемые гоминиды и происхождение человека. – М., 1966.
 9. Исследование социально-исторических проблем в археологии. – К.: Наукова думка, 1987.
 10. История Европы: Т.1. Древняя Европа. – М., 1978.
 11. Истрин В. Возникновение и развитие письма. – М.: Наука,1965.
 12. Кабо В. Р. Первобытная доземледельческая община. – М.: Наука, 1986.
 13. Клюшников М.М., Онищенко О.М. Історична геологія. – Київ: Вид. об’єднання. «Вища школа», 1975.
 14. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 592с.
 15. Косвен М.О. Очерки по истории первобытной культуры. – М., 1957
 16. Коуэн Р. История жизни. – Киев: Наук. думка, 1982.
 17. Крапивный А.П., Радкевич В.Л., Тихонова Н.И. Краткий зоологический словарь. – Минск: Вышейш. шк., 1982.
 18. Лапо А.В. Следы былых биосфер. М.: Знание, 1987.
 19. Ларичев В.Е. Сад Эдема. – М., 1980.
 20. Линбланд Ян Человек – ты, я и первозданный. – М., 1991.
 21. Мараушвили Л.И. Палеогеографический словарь. – М.: Мысль, 1985.
 22. Мартынов А.И. Археология: Учебник. – М., 1996.
 23. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. – М.-Л., 1964.
 24. Матюшин Г.Н. Археологический словарь. – М., 1996.
 25. Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эри. – М.: Просвещение, 1986.
 26. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. Общая палеонтология. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
 27. Монгайт А.Л. Археология Западной Европи. Т. 1. Каменний век. – М.: Наука, 1973.
 28. Монгайт А.Л. Археология Западной Европи. Т. 2. Бронзовий и железний век. – М.: Наука, 1974.
 29. Мороз С.А.  Історія біосфери Землі: У 2-х кн. Кн. 2: Геолого-палеонтологічний життєпис. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во “Заповіт”, 1996.
 30. Павленко Ю.В. Теоретично-методологічні основи вивчення ранньокласових суспільств за археологічними даними // Археологія. – 1989, № 1.
 31. Палеонтологический словарь. //  Под ред. Г.А.Безносовой и Ф.А.Журавлевой. – М.: Наука, 1965.
 32. Палеонтологія, палеоекологія, еволюційна теорія, стратиграфія: Словник-довідник / За ред. В.П.Макридіна та І.С.Барскова. – Харків: Вид-во “Око”, 1995. –
 33. Разложение родового строя и формирование классового общества. – М.: Наука, 1968.
 34. Ранов В.А. Древнейшие страницы истории человечества. – М.: Просвещение, 1988.
 35. Реймерс Н.Ф. Азбука природи. – М.: Знание. 1980.
 36. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. – М.,: Просвещение, 1988.
 37. Рогинский Я.Л. Проблема прародины человека современного типа // Наука и человечество. – М.: Наука, 1964.
 38. Румянцев А.М. Первобытный способ производства. – М., 1987.
 39. Сайко Э. В., Терехова Н. Н. Становление керамического и металлообрабатываю-щего производства // Становление производства в эпоху энеолита и бронзы. – М.: Наука, 1981.
 40. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. – М.: Наука, 1988.
 41. Словник-довідник з археології /Редактор, укладач та керівник авторського колективу Н.О.Гаврилюк. – К., 1996.
 42. Сминтина О.В. Давня історія України. Ч. 1. Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини. – Одеса: Гермес, 1999.
 43. Смирнов С.В. Про пізнавальні можливості археологічної періодизації у побудові історичних реконструкцій //  Археологія. 1989. № 1.
 44. Смирнов С.В. Спеціалізація знарядь як фактор антропогенезу // Археологія, 1998, №1.
 45. Справочник по систематике ископаемых организмов. – М.:Наука, 1984. – 225с.
 46. Станко В.Н., Гладких М.І., Сегеда С.П. Історія первісного суспільства. – К.: Либідь, 1999.
 47. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат,1989.
 48. Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы антропологии и экологии человека. – Минск, 1997. – 328с.
 49. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. – М.: Наука, 1980.
 50. Хазанов А.М. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение классового общества // Первобытное общество. – М.: Наука, 1975.
 1. Харитонов В.М. Лекции по антропогенезу и археологии палеолита – М., 1987.
 1. Хрисанова Е.Н. Эволюционная морфология скелета человека. – М., 1978.
 2. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. – М.: Наука, 1985.
 3. Черных Б. И. Металл. Человек. Время. – М.: Наука, 1972.
 4. Чмихов М.О. Давня культура. – К., 1994.
 5. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.
 6. Шовкопляс І.Г. Основи археології: навч. посібник. – К., 1977.