Роми (цигани): історія та культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764доцент Рачковський Г. В.
748доцент Рачковський Г. В.Ісо-41с, Ісо-42с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Головною метою пропонованого навчального курсу є ознайомлення студентів з етногенезом, традиційною культурою та побутом ромів. Належна увага буде приділена типам класифікації ромських груп населення Європи в цілому та України зокрема. В процесі викладання дисципліни буде розглянуто основні галузі традиційної культури ромів: традиційні господарські заняття, матеріальну та духовну культуру.

Виклад курсу також спрямований на підкреслення етнічної специфіки та характерних рис традиційної культури ромів  України, на виявлення у ній загального та унікального у загальноєвропейському контексті

 Результати навчання:

 • знати: основні етапи етногенезу ромів, основні етапи появи та розселення ромів на території України, класифікацію основних груп ромів, форми існування ромського етносу, характерні риси матеріальної та духовної культури ромської етнічної меншини, традиційні господарські заняття (основні та допоміжні);
 • вміти: критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; застосовувати понятійний апарат, володіти способами етнографічного опису і класифікації, застосовувати етнографічні дані в міждисциплінарних дослідженнях.

Опис

Рекомендована література

Базова

 

 1. Баранніков О.П. Українські цигани. – Київ: Вид. Всеукр. Ак. наук. – 1931.
 2. Баранников А.П. Об изучении цыган СССР. – М., 1929.
 3. Баранников А.П. Цыганы СССР: Краткий историко-этнографический очерк. – Москва: Нацмениздат, 1931. – 52 с.
 4. Бєліков О.В. Цигани України наприкінці ХХ ст.: проблеми та шляхи їх вирішення // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 4. – С. 69-79
 5. Данілкін О. Культура циган України: минуле і сучасність. – К., 2001. – 77 с..
 6. Ємець Г.С., Дяченко Б. І. Циганське населення Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 1993.
 7. Зіневич Н. До проблеми вивчення циганського етносу (історіографічний огляд) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.4. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1999. – С. 297-320.
 8. Зіневич Н. Історіографія циганського етносу в Україні: проблеми і перспективи // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – Вип. 7, історія. – К., 2000. – С. 77-84.
 9. Зіневич Н. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан // Український історичний журнал. 2001. – № 1. – С. 40-52.
 10. Козицький А.М. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки). – Львів : Літопис, 2012. – 816 с.
 11. Кроу Д.М. Історія циган Східної Європи та Росії. – К.: Мегатайп, 2003. – 376 с.
 12. Фрейзер А. Цигани / Ангус Фрейзер. – Київ, 2003. – 358 с.
 13. Ficowski J. Cyganie na polskich drogach. – Wa., 1965.
 14. Kenrick D., Duxon G. The Destiny of Europe’s Gypsies. – Sussex; London, 1972.
 15. Mróz Lech Cyganie. – Wa., 1971.

Допоміжна

 1. Адам А. Білий камінь з чорної катівні: Голокост ромів Закарпаття / А. Адам, Ю. Зейкан, Є. Навроцька. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. – 146 с.
 2. Навроцька. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2006. – 146 с.
 3. Бамбула В. Циганська доля – що вiтер в полi. Нерiднi дiти свiту / Володимир Бамбула. – Переяслав-Хм. : СПД «Карпук С.В.», 2005. – 192 с.
 4. Баранніков О.П. Українські та південно-російські циганські діалекти. – Л., 1933.
 5. Бартош А., Чеховський І. Цигани на дорогах Карпат // Бартош А. Цигани – rroma. Виставка експозиції Музею історії та культури циган (Тарнов, Польща). – Чернівці, 2001. – С.13–22.
 6. Бессонов Н. Об использовании терминов «Пораймос» и «Холокост» в значении «геноцид циган» // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2007. – № 2. – С. 71–82.
 7. Бессонов Н. Нарративные источники как один из информационных ресурсов цыгановедения // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – К., 2008. – Т. 15. – С. 73–94.
 8. Бессонов Н. Цыгане СССР в оккупации. Стратегии выживания // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. – 2009. – № 2 (6). – С. 17–52.
 9. Бессонов Н. Геноцид цыган в Черниговской области Украины // Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація. Матеріали науково‐ практичної конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.). – К.: Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. – С. 27–45.
 10. Беликов А.В., Масальский В.И. Проблема этногенеза украинских цыган (сервов) // Изучение истории Украины в ВУЗАХ. Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции. – Донецк, 1995. – С. 73-74
 11. Берг Л. С. Бессарабия. Страна – люди – хозяйство. – Петроград, 1918. – 126 с.,
 12. Бєліков О.В. Вивчення циган України у дореволюційній та радянській вітчизняній історіографії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 3. – С. 71-78
 13. Бєліков О.В. Вірування ромів України як історико-релігієзнавче джерело // Історія релігій в Україні. Матеріали ІХ міжнародної конференції: У 2 кн. – Львів: Логос, 1999. – Кн. 1. – С. 36-39
 14. Бєліков О.В. Давньорелегійні елементи у музичному фольклорі циган // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції: У 2-х кн. – Львів: Логос, 2002. – Кн. 2. – С. 3-9
 15. Бєліков О.В. До проблеми взаємовідносин українських циган і козацтва у XVI – XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 3. – С. 64-72
 16. Бєліков О.В. З історії циганського населення Донбасу // Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 7 / Голов. ред. З.Г.Лихолобова. – Донецьк, 1999. – С. 261-268
 17. Бєліков О.В. Народні вірування та забобони в релігійному світогляді українських циган // Історія релігій в Україні. Матеріали ХІ міжнародної конференції: У 2 кн. –Львів: Логос, 2001. – Кн. 1. – С. 15-17
 18. Бєліков О.В. Обряди “переходу”: смерть – народження у ромів/циган України // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ-ї міжнародної наукової конференції: У 3-х кн. – Львів: Логос, 2003. – Кн 1. – С. 27-31
 19. Бєліков О.В. Релігійні вірування українських циган // Історія релігій в Україні. Матеріали VIII міжнародного круглого столу 11-13 травня 1998 року. – Львів: Логос. – С. 20-21
 20. Бєліков О.В. Цигани України під час Другої світової війни // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 4. – С. 64-73
 21. Бєліков О.В. Цигани України. Історія та постановка проблеми // Сходознавство. – 1999. – № 7-8. – С. 191-198
 22. Бєліков О.В. Циганське населення південного регіону України та особливості його стану у ХVІІІ – ХІХ ст. // Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Ч. ІІ. – Одеса, 1996. – С. 71-72
 23. Бєліков О.В., Бєлікова Н.Ю., Туренко О.С. Стан релігійності населення і перспективи розвитку міжконфесійних та етнокультурних відносин в Україні (за даними соціологічного дослідження Донецького державного інституту штучного інтелекту. Травень 2000 року) // Українське релігієзнавство. – 2001. – № 17. – С. 62-74
 24. Бєліков О.В., Масальський В.І. Освіта циганського населення України: історичний екскурс та сучасність // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. – № 1. – С. 122-129
 25. Боньковська С. Мандрівні ковалі // Східний світ. – № 2’1995,1’1996. – С.138–145.
 26. Вентцель А.П. Цыганский язык. – М., 1964.
 27. Вентцель А.П. Этническая группа цыган // Природа. – 1971. – № 1.
 28. Владыкин В. Цыгане // Вопросы истории. – 1969. – № 1. – С. 204-210.
 29. Герман А. В. Цыгане вчера и сегодня. – М.: Учпедгиз, 1931. – 101 с.
 30. Данилович И. Историческое и этнографическое исследование о цыганах // Северный архив. – 1826. – Т. ХІХ, № 1. – С.64-79; № 2. – С.180-195; № 3. – С. 276-290; № 4. – С. 184-203; № 5. – С.73-86; № 6. – С.184-208.
 31. Данілкін О. Природа взаємовідносин циганського і нециганського населення України // Матеріали до української етнології. Зб. наук. праць. – Вип. 2(5). – К., 2002. – С. 70–73.
 32. Данілкін О. Циганська кочівля і міграція в Україні: історія, вплив на формування кастовості, типологія // Олексій Данілкін // Народознавчі зошити. – 2000. – №1. – С.65-72.
 33. Деметер Н.Г. Этнонимия цыган Европейской части СССР // Этническая ономастика. – М., 1984. – С. 26-35.
 34. Зан М. Проблеми етнокультурного розвитку ромів Закарпаття (1989–2001 рр.) / Михайло Зан // Ромологія: історія і сучасність: Матеріали Міжнародних наукових читань / упрорядкування Є.М. Навроцька. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2013. – С. 10–23.
 35. Зан М. Ромські студії як засіб гармонізації міжетнічних відносин на Закарпатті Михайло Зан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 1 (18). Матеріали міжнародної наукової конференції «Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у XX – на початку XXI століття». – Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – С. 133–136
 36. Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в ХІХ в. – Кишинев: Штиинца, 1979. – 287;
 37. Зіневич Н. До питання історії українських циган (серви і влахи) // Література і культура Лівобережної України. – 2001. – С. 46–49.
 38. Зіневич Н. Родильна обрядовість циган України // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 3. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 30-32.
 39. Зіневич Н. Специфіка етнічного розвитку циган України // Народознавчі Зошити. № 3. 2001. С. 601-607.
 40. Зіневич Н. Традиційне житло циган України // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 93-102.
 41. Зіневич Н. Українсько-циганські міжетнічні взаємини // Матеріали до української етнології. Зб. наук. праць. – Вип. 2 (5). – К., 2002. – С. 84-88.
 42. Зіневич Н. Цигани в Україні: формування і сучасний стан // Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / О.Б. Беренштейн, Н.О. Зіневич, В.Т. Зінич та ін.; За ред. В.І. Наулка. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – С. 404-424.
 43. Зіневич Н. Циганознавчі студії академіка О.П. Баранникова // Міжнародний Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”. Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. Доповіді і повідомлення. / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Від. ред.: Л. Винар, Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2001. – Т.3. – С. 352-353.
 44. Іванеско М.І. Цигани України. У пошуках кращої долі. Історичний нарис // Відродження. – 1993. – № 12 (грудень). – С.66-69
 45. Каманин И. Цыганские короли в Польше в XVII – XVIII вв. // Сб. статей и материалов по истории Юго–Западной России, издаваемый киевской Комиссией для разбора древних актов. Вып.2. – К., 1916. – С.109–128.
 46. Когалничан М. Очерк истории, нравов и языка цыган // Северная пчела. – 1838. – № 75.
 47. Колокова М.О. Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях / М.О. Колокова, С.В. Щербань. – Х. : ХІСД, 2012. – 48 с.
 48. Крыжановская И. Из истории крепостных цыган Бессарабии в первой половине ХІХ века // Труды центрального государственного архива МССР. – Кишинев, 1962. – Т. 1. – С. 186-245 с.
 49. Малик Л.П. Цигани Закарпаття: проблеми, шляхи вирішення. – Ужгород, 1991.
 50. Мільчарчик Є. Люди — то не-люди, тобто про циган в народних переказах та прислів’ях // Народознавчі Зошити. – № 3-4. – 2005.
 51. Мруз Л. Вступ до проблематики // Народознавчі Зошити. – 2005. – № 3-4.
 52. Мруз Л. 600-літня історія циган в Галичині // Народознавчі Зошити. – № 3-4. – 2005.
 53. Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К.: Наукова думка, 1965. – 135 с.
 54. Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність: Наук. зб. – Житомир: Волинь, 1998.
 55. Плохинский М. Иноземцы в Старой Малороссии. – Ч.1.: Греки, цыгане, грузины. – М., 1905. – 235 с.
 56. Плохинский М. Цыгане старой Малороссии (по архивным документам) // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 4, – С. 95–117.
 57. Рачковський. Г. Цигани в українській паремії // Народознавчі Зошити. – № 3-4. – 2005.
 58. Санаров В.И. Проблемы историко-этнографического изучения цыган. // Сов. Этнография. – 1971. – № 3. – С. 59-67.
 59. Санаров В.И. Элементы древних верований в религии цыган // Сов. Этнография. – 1968. – № 1. – С. 32-45.
 60. Сергиевский М.В., Баранников А.П. Цыганско-русский словарь. – М., 1938.
 61. Филоненко В.И. Крымские цыгане // Записки коллегии востоковедов при азиатском музее АН СССР. – Л., 1930.
 62. Черенков Л.Н. Некоторые проблемы этнографического изучения цыган в СССР // Малые и дисперсные этнические группы в европейской части СССР: География расселения и культурные традиции [Сб. ст.] / АН СССР, Моск. фил. Геогр. о-ва СССР. – М.: МФГО, 1985. – С. 5-15.
 63. Ficowski J. Cyganie na polskich drogach. – Wa., 1965.
 64. Ficowski J. Cyganie Polscy: Szkice historyczno-obyczajowe. – Wa., 1953.
 65. Horvathowa E. Cigani pred prichodom do Europy // Slovensky narodopis. – R. IX, Bratislava, 1961
 66. Kenrick D., Duxon G. The Destiny of Europe’s Gypsies. – Sussex; London, 1972.
 67. Mróz Lech Cyganie. – Wa., 1971.
 68. Mróz Lech, Mirga Andrzej Cyganie. Odmienność i nietolerancja. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1994.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 

 1. http://romagenocide.com.ua/ – сайт Українського центру вивчення історії Голокосту.
 2. http://rozvitok.org/ – сайт благодійного фонду «Розвиток» (м. Мукачево, Україна).
 3. http://chirikli.com.ua/ – сайт Міжнародного благодійного фонду «Чіріклі» (Пташка) (м. Київ, Україна).
 4. http://www.romea.cz – сайт ромського інформаційного ресурсу у Чехії «ROMEA».
 5. http://romove.radio.cz/en/ – сайт ромського інформаційного ресурсу «Роми в Чехії»
 6. http://www.romanothan.ro/ – інформаційний ромський ресурс «ROMANOTHAN» (Ромська земля) (Румунія).
 7. http://www.sintiundroma.de/ – сайт Сінті та Рома Німеччини (м. Гейдельберг).
 8. http://www.dosta.org/ – сайт міжнародної ініціативи «DOSTA» (Досить) Ради Європи щодо ромів.
 9. http://internationalromaniunion.org/ – сайт організації IRU (Internarnational Romani Unoin).
 10. http://www.ertf.org/ – сайт європейської організації Форум Європейський ромів та мандрівників (European Roma and Travellers Forum – ERTF).
 11. http://www.gypsyloresociety.org/ – сайт «THE GYPSY LORE SOCIETY» (м. Ліверпуль, Велика Британія).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Роми_4 курс_2020-2021

Завантажити силабус

Силабус: Роми_2021-2022_для 014

Завантажити силабус

Силабус: Роми_2021-2022_для 032

Завантажити силабус