Націогенез українців

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Рачковський Г. В.Ісом-11с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Головна мета курсу полягає у розгляді націотворчих процесів в Україні та становлення української нації як вищої форми існування етносу. При викладанні курсу враховано побутування парадигм у трактуванні сутності й походження націй – конструктивізму, етніцизму, модернізму, примордіалізму чи перенніалізму. У сучасній науковій літературі спрощений підхід конструктивізму критикуються, долається його скептицизм стосовно суспільних функцій нації, що трактуються переважно в негативному контексті, стверджується не лише життєздатність (а отже й історична перспективність) націй, а й їхня „природність” у тому розумінні, що властива їм солідарність відповідає і людській природі, і потребам суспільного розвитку. В межах навчального курсу буде розглянуто типи націй, суть методів і критеріїв типологізації націй, теорії походження нації, основні етапи формування нації в Україні. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних вчених з проблем націогенезу, до розвитку логічного мислення, самостійних висновків на основі опрацьованої літератури. Будуть заохочуватися наукові дискусії та обговорення проблемних питань, вміння переконливо та аргументовано обстоювати свою позицію.

 Результати навчання:

 • знати:

етимологію дефініції “нація”, основні типології нації, теорії походження нації, етапи націогенезу українців, фази національного відродження, чинники націотворення;

 • вміти:

критично опрацьовувати праці українських та зарубіжних учених з проблем націогенезу, аналізувати фактичний матеріал під кутом зору націогенезу, робити самостійні висновки на основі опрацьованої літератури.

Опис

Рекомендована література

Базова

 1. Альтер П. Націоналізм: проблема визначення. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 211-215.
 2. Брас П. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності. Націоналізм. Антологія. К., 2000. С.462-68.
 3. Брас П. Змагання еліт і становлення націй. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 477-485.
 4. Гатчінсон Д., Сміт Е. Що таке етнічність. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 468-477.
 5. Еріксен Т. Етнічність, раса, клас і нація. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 458-462.
 6. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Київ, 1999. С.41-54.
 7. Рудницька Т. Етнос і нація: спроба понятійно-термінологічного розмежування. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998, №3. С.17-30
 8. Секемрергорн Р. Етнічність і меншини. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 455-458.
 9. Симонс-Симонолевич К. Поняття нації: спроба теоретичного пояснення. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 538-545.
 10. Вулф К. Етнічний націоналізм: аналіз та захист. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 491-499.
 11. Гатчінсон Дж. Культурний і політичний націоналізм. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 654-663.
 12. Кон Г. Західний і східний націоналізм. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 629-634
 13. Мекрайдіс Р. Етнонаціоналізм. Націоналізм. Антологія. Київ: Смолоскип, 2000. С. 485-487
 14. Пламенац Дж. Два типи націоналізму. Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. С. 634-649
 15. 15.   Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми “історичних” та “неісторичних” націй. Історичні есе. Т.1. Київ, 1999. С. 28-47.

 

Допоміжна

 1. Ethnic minorities and ethnic majority. Sociological Studies of Ethnic Relations in Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.
 2. Theory and experience. Cambridge – Mass, 1975. Pp. 53-84.
 3. Glazer N., Moynihan D. Introduction. In Theory and Experience. Cambridge, Massachusetts, 1975. P. 1-28.
 4. Kłoskowska, A. Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Spoleczeństwo, T. XXXVI, 1992, №.1. S. 131-143.
 5. Oommen T.K. Situating ethnicity conceptually. Ethnicities, 2001, V.1б №1. Pp. 13-23.
 6. Parsons T. Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity. In Theory and Experience. Cambridge, Massachusetts, 1975. Pp.53-84.
 7. Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. –Cambridge University Press, 2006.
 8. Schopflin G. Nationalism and ethnicity in Europe, East and West. Nationalism and nationalities in the new Europe. Ed. by. Kupchan K. Ithaca – London: Cornell University Press, 1995. 37-65.
 9. Smith A. Theories of Nationalism. New York: Holmes & Meier Publishers, 1983.
 10. Антонович М. Співвідношення понять “народ” і “нація” у національному та міжнародному праві // Україна в сучасному світі. Київ, 2003. С. 56-64.
 11. Бочковський О.-І. Вступ до націології // Генеза: філософія, історія, політологія. – Київ: Видавництво Генеза, 1995. С. 112–127.
 12. Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки // Україна в минулому.- Київ; Львів, 1996. Вип. 9. С. 177-185.
 13. Євтух В. Національні меншини між державною етнополітикою та самовизначенням. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998, №2. С.93-104.
 14. Колодій А. Проблеми націй і націоналізму в сучасній західній науковій літературі // Народознавчі зошити. № 2. С. 199-211.
 15. Коротеева В. Теории национализма в зарубежных социальных науках Москва: РГГУ, 1999
 16. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2 т. Київ, 1994.
 17. Миллер А. Национализм как теоретическая проблема (ориентация в новой исследовательской парадигме). Полис, 1995, №6. С.55-60.
 18. Мотиль О.. Реконцептуалізація націй // Критика. 2000. Ч. 10 (жовтень). С. 4-12;
 19. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – Київ : Критика, 2015.
 20. Ребет Л. Теорія нації. – Львів. 1997.
 21. Ребет Л. Формування української нації. – Мюнхен, 1951.
 22. Ренан Е. Що таке нація? Націоналізм. Антологія. Київ: Смолоскип, C.107-120.
 23. Садохин А.П. Этносоциология. Москва, 2001. С.78-80.
 24. Сміт Ентоні Д. Культурні основи націй: Ієрархія, заповіт і республіка. Київ: Темпора, 2010. 312 с.
 25. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. Київ: Основи, 1994. 223 с.
 26. Шпорлюк Роман. Імперія та нації. – Київ: Дух і Літера, 2000. 354 с.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. history.com.ua
 2. histoty.org.ua
 3. litopys.org.ua
 4. nationalismproject.org – Ресурсний центр з вивчення націоналізму
 5. uht.org.ua
 6. Етнічний довідник. http://www.socd.univ.kiev.ua/publicat/soc/index.html

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус