Етнологія слов’янських народів

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839професор Сілецький Р. Б.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни: в рамках пропонованої навчальної дисципліни розглядатимуться слов’янські народи. Увага буде приділена етнічній історії та традиційно-побутовій культурі слов’янських етносів, зокрема – господарським заняттям, матеріальній культурі, сімейному та громадському побуту, сімейним звичаям та обрядам, традиційним календарно-побутовим святам, звичаям та обрядам, світоглядним уявленням, віруванням, народним знанням тощо.

 Результати навчання:

знати: основні етнодиференціюючі риси традиційно-побутової культури слов’янських народів, орієнтуватися в історико-етнографічному районуванні слов’янських народів, володіти знаннями про основні етапи їх етнічної історії, опанувати народознавчу термінологію. Зміст понять: традиційні основні і допоміжні господарські заняття, ремеслі і промисли, народна матеріальна культура (поселення, двір, житло, транспорт, одяг, харчування), духовна культура (календарно-побутова обрядовість, сімейні звичаї та обряди, оказіональні звичаї та обряди), світоглядні уявлення та  вірування, сім’я та сімейний побут, традиційний громадський побут, народні знання.

вміти: критично опрацьовувати рекомендовані джерела й літературу, фактологічний матеріал; диференціювати слов’янські етноси відповідно до існуючої лінгвістичної класифікації народів світу, розрізняти історико-етнографічні райони слов’янських країн, етнографічні та локальні групи слов’янських народів, національні меншини; визначати загальноетнічні риси та локальні особливості народної культури слов’янських етносів, фактори, які зумовили їх формування. 
Опис

Рекомендована література

 1. Белорусы. Москва, 1998. (Народы и культура).
 2. Болгары: Очерк традиционной культуры. София, 1984.
 3. Брак у народов Центральной Юго-Восточной Европы. Москва, 1982.
 4. Бромлей Ю.В., Кашуба М.С. Брак и семья у народов Югославии. Москва, 1982.
 5. Ганцкая О.А. Польская семья: Опыт этнографического изучения. Москва, 1986.
 6. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Москва, 1991.
 7. Календарные обычаи и праздники в странах зарубежной Европы (конец ХІХ – начало ХХ в.): Зимние праздники. Москва, 1973.
 8. Календарные обычаи и праздники в странах зарубежной Европы (конец ХІХ – начало ХХ в.): Весенние праздники. Москва, 1977.
 9. Календарные обычаи и праздники в странах зарубежной Европы (конец ХІХ – начало ХХ в.): Летне-осенние праздники. Москва, 1978.
 10. Лужицькі серби: Посібник з народознавства. Львів; Будишин, 1997.
 11. Народы зарубежной Европы. Т. 1 // Народы мира: Этнографическиеочерки. Москва, 1964.
 12. Народы европейской части СССР. Т. 1 // Народы мира: Этнографические очерки. Москва, 1964. Т. 1.
 13. Народы мира: Историко-этнографический справочник. Москва, 1983.
 14. Русские. Москва, 1998. (Народы и культура).
 15. Семиряга М.И. Лужичане. Москва; Ленинград, 1955.
 16. Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. Москва, 1968.
 17. Токарев С.А. Исторические основы быта и культуры. Москва, 1958.
 18. Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры. Москва, 1987.

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Сілецький Р. Навчальна програма з курсу “Етнологія слов’ян” для студентів історичних факультетів (спеціальність “Етнологія”). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 23 с.
 2. Тиводар М. Етнологія: Навч. посібн. – Львів: Світ, 2004. – 623 с.

Інформаційні ресурси

 1. litopys.org.ua
 2. histoty.org.ua
 3. uht.org.ua
 4. history.com.ua
 5. etnolog.org.ua
 6. ethnology.lviv.ua
 7. lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму