Етнологія України (014)

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Сілецький Р. Б.Ісо-21c, Ісо-22c, Ісо-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Ісо-21cпрофесор Сілецький Р. Б.
Ісо-22cпрофесор Глушко М. С.
Ісо-23сРоманів М. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни: В рамках навчальної дисципліни буде розглянуто основні віхи історії етнологічної науки в Україні та її стан і завдання на сучасному етапі. Студенти-історики ознайомляться з проблемою етногенезу українського народу, розселенням українців у світі (в т.ч. зарубіжними українцями та українською діаспорою), етнічною структурою населення України (в т.ч.національними меншинами), етнографічною структурою українського етносу (історико-етнографічним  районуванням України). Належна увага приділятиметься традиційним господарським заняттям українського народу: основним (землеробству, тваринництву) та допоміжним (мисливству, рибальству, бджільництву, збиральництву), промислам та ремеслам. Важливе місце в структурі навчальної дисципліни відводиться вивченню традиційно-побутової культури українців,зокрема, матеріальної (народного житлово-господарського будівництва (поселення, двір, житло, господарські будівлі), народного одягу, харчування, шляхів сполучення і транспортних засобів), духовної (звичаїв, обрядів, вірувань), громадського й сімейного побуту, народних знань.

 Результати навчання:

 • знати: основні галузі традиційно-побутової культури українського народу, орієнтуватися в історико-етнографічному районуванні України, володіти знаннями про зарубіжних українців та українську діаспору, опанувати народознавчу термінологію. Зміст понять: традиційні основні і допоміжні господарські заняття, ремеслі і промисли, народна матеріальна культура (поселення, двір, житло, транспорт, одяг, харчування), духовна культура (календарно-побутова обрядовість, сімейні звичаї та обряди, оказіональні звичаї та обряди), світоглядні уявлення та вірування, сім’я та сімейний побут, традиційний громадський побут, народні знання.
 • вміти: критично опрацьовувати рекомендовані джерела й літературу, фактологічний матеріал; диференціювати український етнос відповідно до існуючого історико-етнографічного районування України, розрізняти історико-етнографічні регіони України, етнографічні райони, етнографічні та локальні групи українського народу, національні меншини; визначати загальноетнічні риси та локальні особливості народної культури українців, фактори, які зумовили їх формування.

Опис

Рекомендована література

Базова 

 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладнемистецтво: Навч. посібник. – Львів, 1992.
 2. Борисенко В. Нариси з історіїукраїнськоїетнології 1920 – 1930-х років. – Київ, 2002.
 3. Борисенко В. Традиції і життєдіяльністьетносу на матеріалахсвятково-обрядовоїкультуриукраїнців: Навчальнийпосібник. – Київ, 2000.
 4. ЕтнографіяУкраїни: Навч. посібник / За ред. проф. С. А. Макарчука. – Львів, 2004.
 5. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів, 2008.
 6. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник. – Львів, 2014.
 7. Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – Київ, 2007.
 8. Макарчук С. А. Етнічна історія України: Навчальний посібник. – Київ, 2008.

9.Українське народознавство: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. С. П. Павлюка. – Київ, 2004.

 1. Макарчук С. А. Український етнос. Виникнення та історичний розвиток. – Київ, 1992.
 2. Наулко В. І., Артюх Л. Ф., Горленко В. Ф. та ін. Культура і побут населення України: Навч. посібник. – Київ, 1991.
 3. Пономарьов А., Артюх Л., Бетехтіна Т. та ін. Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. – Київ, 1993.

 

Допоміжна

 

 1. Арсенич П. І., Базак М. І., Болтарович З. Є. та ін. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1987.
 2. Артюх Л. Ф., Балушок В. Г., Болтарович З. Є. та ін. Поділля: Історико-етнографічнедослідження. – Київ, 1994.
 3. Артюх Л. Ф., Гаврилюк Н. К., Горленко В. Ф. та ін. ЕтнографіяКиєва і Київщини. Традиції і сучасність. – Київ, 1986.
 4. Болтарович З. Українська народна медицина. Історія і практика. – Київ, 1994.
 5. Болтарович З. Є., Будзан А. Ф., Гарасимчук Р. П. та ін. Бойківщина: Історико-етнографічнедослідження. – Київ, 1983.
 6. Бондарчик В. К., Боцонь Л. А., Минько Л. И. и др. Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Минск, 1987.
 7. Бондарчик В. К., Браим И. Н., Бураковская Н., И. и др. Полесье. Материальная культура. – Киев, 1988.
 8. Борисенко В., Вишневська Г., Гаврилюк Ю. та ін. Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічнедослідження. – Київ, 1997
 9. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992.
 10. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – Київ, 1995.
 11. Воропай О. Звичаїнашого народу. Етнографічнийнарис. У 2-х томах. Репринтне вид. – Київ, 1991. – Т. 1-2.
 12. Галайчук В. Українська міфологія. Харків, 2016.
 13. Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут: етнолінгвістичні скарби. Львів, 2017.
 14. Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії. – Київ, 1984.
 15. Горленко В. Ф. Становления украинской этнографии конца XVIII-первой половины ХІХ в. – Киев, 1988.
 16. Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етнонаціональна структура українськогосуспільства: Довідник. – Київ, 2004.
 17. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія. Київ, 1992.
 18. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 2-х кн. – Київ, 1994.
 19. Лемківщина: Історико-етнографічнедослідження. У 2-х т. – Львів, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура; 2002. – Т. 2: Духовна культура.
 20. Тиводар М. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічне дослідження. Ужгород, 2011.
 21. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах / за наук. редд.і.н. А. Пономарьова. Опішне, 1999.
 22. Чубинський П. Мудрість віків: (Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського): У 2 кн. Київ, 1995.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://diasporiana.org.ua
 2. www.etnolog.org.ua
 3. https://nz.lviv.ua/
 4. ethnology.lviv.ua
 5. opishne-museum.gov.ua
 6. istvolyn.info

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус