Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (ЗАОЧНЕ 014)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Сипко Б. В.Ісо-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
64Ісо-31здоцент Сипко Б. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою пропонованої нормативної навчальної дисципліни є розглянути в контексті концепції Оксиденту основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси ХІХ – початку ХХ ст., а також ознайомити студентів із новітніми теоріями, поширеними у сучасній західній історіографії. Впродовж семестру студенти вивчають предмет у макро- та мікро- проекціях. У першому випадку аналізуються соціально-економічні, ідейно-політичні та культурні зміни Заходу, які відбувалися впродовж ХІХ – початку ХХ ст. та дозволили людству вступити у Новітній період історії. У другому випадку процеси деталізуються шляхом порівняння історичного розвитку різних держав Заходу. Окрім “традиційних” для нормативних курсів Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, імперії Габсбургів та США, аналізуються також Скандинавські країни, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Особливістю курсу є те, що Оксидент не розглядається відірвано від ойкумени – значну увагу на семінарських заняттях приділено порівнянню колоніальної політики країн Заходу.

 

Результати навчання:

 • Знати:

– перебіг основних подій політичного процесу, його діячів;

– соціально-економічні зміни, що відбулися в країнах Західної Європи та Північної Америки;

– загальні тенденції розвитку регіону в умовах конкретної історичної епохи;

– зміст понять: західна цивілізація, промислова революція, фрітредерство, протекціонізм, індустріалізація, ідеологія, лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, політичні партії, пронунсіаменто, колоніальна імперія, метрополія, поселенські колонії, виробничі колонії, пенітенціарні колонії, революція, конституційна монархія, республіка, карбонарії, Ріссорджіменто, неогвельфизм, Альбертинський статут, «король-єпископ», «триколірний король», «Ліберальна імперія», «Республіка без республіканців», карлісти, христиноси, сецесійна війна.

 • Вміти:

– критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;

– визначати й аналізувати соціально-економічне, політичне становище та культурний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст;

– працювати з історичними джерелами нового періоду.

Рекомендована література

Основна:

 1. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс [пер. з англ. П. Таращука]. – Київ : Основи, 2006. ‒ 1464 с.
 2. Ілюстрована історія Канади. 25-е ювілейне видання / за ред. Крейга Брауна. – Львів: Літопис, 2019. – 644 с.
 3. Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ХІХ – початок ХХ століть): навч. посібник / за ред. Б. В. Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 456 с.
 4. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людської спільноти. – К.: Ніка-Центр, 2020. – 960 с.
 5. Тіндалл Дж. Історія Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
 6. Osterhammel J. The transformation of the world: a global history of the nineteenth century. – Princeton: Princeton University Press, 2014. – 1185 p.

Джерела

 1. :Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології).
 2. Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології).
 3. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2006. – 684 с. – (Політичні ідеології).
 4. Les Constitutions de la France depuis 1789. – Paris : Garnier Flammarion, 1979. – 510 p.
 5. Wiek XIX w źródłach. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2001. – 496 s.
 6. Words that Made American History. Colonial Times to the 1870’s /Edit. By Richard N. Current, John A. Garraty. – Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1965. – 606 p.

Додаткова:

 1. Варварцев М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. – К.: Університетське видавництво Пульсари, 2005. – 304 с.
 2. Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф [пер. з англ. І. Пошивайла]. ‒ К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. ‒ 535 с.
 3. Єрмоленко В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ –ХХ століть. – К.: Дух і Літера, 2020. – 480 с.
 4. Історія Норвегії / К. Гелле, Р. Даніельсон, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі [пер. з норв. Н. Іваничук]. ‒ Львів : Літопис, 2001. ‒ 336 с.
 5. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. — К.: Либідь, 1999. – 352 с.
 6. Маккормак Дж. Історія Ірландії / Джон Маккормак [пер. з англ. А. Олійник]. ‒ К.: Юніверс, 2006. ‒ 296 с.
 7. Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія: географія, історія, культура. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.
 8. Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – Вип. 75: Перша світова війна 1914‒2014. Що далі? – 2014.
 9. Сабадаш Ю. Гуманістичні виміри епохи Рисорджименто: політика // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. –2011. – Вип. 45 (№
  3). – С. 387–392.
 10. Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – 976 с.
 11. Сіромський Р. “До Різдва все завершиться…ˮ: коротка історія Першої світової війни (1914–1918). – Львів: Тріада плюс, 2018. – 80 с.
 12. Срібняк І. Італія / Italia: короткий нарис історії. Навч. посібник. – К. : Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2011. – 205 с.
 13. Срібняк І. П’ємонт в італійському національно-визвольному русі. – К., 2001.
 14. Сухий О. Історія Бельгії / Олексій Сухий. ‒ Львів : ЛА “Піраміда”, 2005. ‒ 260 с.
 15. Тейлор А. Габсбурзька монархія. 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Тейлор [пер. з англ. А. Портнов, С.Савченко].– Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с.
 16. Тищик Б. Італія: історія державності і права (V – початок ХХІ ст.): навч. посібник / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2015. – 376 с.
 17. Ферґюсон Н. Імперія. Як Британія вплинула на сучасний світ [пер. з англ. К. Диса]. – К.: Наш формат, 2020. – 424 с.
 18. Цьольнер Е. Історія Австрії / Еріх Цьольнер [пер. з нім. А. Онишко та ін.]. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с.
 19. Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті / Вольфганг Шивельбуш [пер. з нім. О. Юдін]. ‒ К. : НікаЦентр, 2014. ‒ 216 с. ‒ (Серія “Ідеї та Історії”; Вип. : 10).
 20. Шивельбуш В. Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів / Вольфганг Шивельбуш [пер. з нім. Ю. Прохаська]. ‒ К. : Ніка-Центр; Львів: Видавництво Анетти Антоненко 2016. ‒ 256 с.
 21. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм . Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. – Київ: Основи, 1998. – 480 с.
 22. Юссіла О. Від Великого Князівства до сучасної держави: Політична історія Фінляндії від 1809 р. [пер. з фін. М. Гаутала, В. Пилипенка] / О. Юссіла, С. Гентіля, Ю. Неваківі. – К. : Універсв, 2002. – 407 с.
 23. American History. Volume 1: Pre-Colonial through Reconstruction / Ed. Robert James Maddox. – Guilford: The Dunkish Publishing Group, 1995. – 246 p.
 24. Atlas des Amériques // L’Histoire. – 2012. – № 376.
 25. Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration / Marie-Claude BlancChaléard. – Paris: Éditions la Découverte, 2007. – 128 p.
 26. Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 / Thomas Benjamin, editor in chief. – Thomson Gale, 2007. – 1248 p.
 27. Furet F. Revolutionary France 1770–1880. – Malden: Blackwell, 2000. – 630 p.
 28. Kizwalter T. Historia powszechna. Wiek XIX. – Warszawa: Wydawnictwo “TRIO”, 2007. – 492 p.
 29. Miquel P. Histoire de la France de Vercingétorix à Charles de Gaulle / Pierre Miquel. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1976. – 632 p.
 30. Posner S. Autonomia Irlandyi. Home rule / Stanislaw Posner. – WarszawaLwów: Nakładem księgarni E. Wende i Ska, 1914. – 160 s.
 31. Shirer W. The Collapse of the Third Republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940. – New York: Simon and Schester, 1969. – 1084 p.
 32. Sociétés coloniales du côté des femmes // L’Histoire. – 2012. – № 371. – Р.37–67

Матеріали

http://gallica.bnf.fr/ ‒ Сайт Національної бібліотеки Франції із повнотекстовими електронними версіями джерел і літератури;

https://openlibrary.org/ ‒ портал англомовних наукових видань;

http://www.persee.fr/ ‒ Портал французьких наукових гуманітарних періодичних видань;

http://www.revues.org/ ‒ Портал найновіших французьких наукових періодичних видань;

http://www.historians.in.ua ‒ Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні та світі;

http://www.ceu.hu ‒ Сайт Центральноєвропейського університету;

http://www.h-net.org/ ‒ Портал гуманітарних і соціальних наук;

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ ‒ Історичні джерела на сайті історичного факультету МДУ.