Сипко Богдана Володимирівна

Посада: доцент кафедри світової історії модерного часу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-36, (032) 239-41-03

Електронна пошта: bogdana.sypko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія Франції, мусульманські спільноти країн Західної Європи, етнорелігійні та расові проблеми ХХ ст., арготичні процеси сучасної французької мови (верлан).

Курси

Публікації

Найважливіші праці

Монографії

 1. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995–2007 рр.) монографія. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с., 8 с. іл.

Статті, надруковані у фахових наукових виданнях:

 1. Викладацький склад історичного факультету Львівського університету в 1940 р. крізь призму службових характеристик // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за ред. Р. Сіромського. – С. 457–468.
 2. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995–2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2012. – № 10 (235) / за ред. О. Банада. – С. 106–112.
 3. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа. – М. : Ин-т Европы РАН, 2013. – Вып. 3 / под ред. Н. Шмелева. – С. 88–100.
 4. Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995–2007 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2012. – Вип. 19 / за ред. В. Трофимовича. – С. 433–446.
 5. От “забытых историей” до субъектов общественных отношений: проблема харки в годы президентской каденции Жака Ширака // Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013. – № 3 (36). – S. 229–239.
 6. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 рр. // Вісник Львівського університету. Серія Історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / за ред. Р. Сіромського. – С. 228–242.
 7. “Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”,2013. – Вип. 20 / за ред. В. Трофимовича. – С. 245–251.
 8. Соціальні аттитюди французів щодо мусульман у професійно-трудовій сфері (1995–2007 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Історія. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30 / за ред. Т. Біленко. – С. 181–197.
 9. Французька історіографія про мусульманську спільноту П’ятої Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2014. – Вип. 25 / за ред. В. Шеретюка. – С. 296–299.
 10. Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2015. – Вип. 26 / за ред. В. Шеретюка. – С. 174–177.
 11. Наслідки Алжирської війни для Корсики “чорноногі” та корсизм // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Історичні науки. – Луцьк Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. – Вип. 7. – С. 105–110.
 12. Етно-соціальні проблеми французьких передмість на зламі ХХ – ХХІ ст. // Wspołczesne wyzwania bezpieczeństwa Europejskiego. – Kraków Wydawnictwo Attyka, 2016. – S. 203–217.
 13. Ісламська релігійна освіта та приватні мусульманські школи на зламі ХХ – ХХІ ст.: австрійсько-французькі контрасти// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2018–2019. – Вип.19–20. –С. 81–97.
 14. Мусульманська спільнота в освітньому просторі Квебеку (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.)  //Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск На пошану професора Романа Шуста за ред. І. Підкови. – Львів, 2019. – С. 690–705.
 15. Міжрелігійний діалог французьких іудеїв і мусульман на початку ХХІ ст. інституційний рівень Народознавчі зошити. – 2018. – № 4(142). – С. 832–843.
 16. Взаємини Протестантської федерації Франції та Французької ради ісламу // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Реформація як суспільне явище: український вимір” (Львів, 3‒4 жовтня 2017 року), за редакцією Руслана Сіромського та Богдани Сипко. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 238‒248.
 17. Рішення Суду справедливості ЄС від 14 березня 2017 р.: французький вимір // Аль-Калям. – 2018. – № 7. – С. 175–188.
 18.  Політичне життя французьких мусульман: від участі у виборах до урядових посад (1995–2007 рр.)
 19. Шарль де Ґолль перед викликом Алжирської війни (за матеріалами стеноґрам офіційних виступів) // Проблеми історії війн і військового мистецтва. Вип. 2. / За ред. Л.В.Войтовича. (Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2019). – С. 199‒212.
 20. Sypko B. Muslim community in the educational space of Swiss Confederation at the turn of the XX-th – XXI-th centuries // Східноєвропейський історичний вісник. 2020. Вип. 14. С. 165-174.
 21. Мусульмани в урядах Франсуа Фійона // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. ‒ 2020. – № 2(30) / за ред. О. Тригуба. – С. 209–219.
 22. Міністри-мусульмани у французьких урядах (2012‒2017) // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. ‒ 2021. – № 2(34) / за ред. О. Тригуба. – С. 238–255.
 23. Історичний контекст прийняття програмних документів мусульманської спільноти Франції // Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 395‒403.
 24. Сипко Б. Політика інституціоналізації лаїцизму у Французькій Республіці на початку ХХІ ст. // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. ‒ 2022. – № 1 (37) / за ред. О. Тригуба. – С. 120–134.
 25. Сипко Б. Становлення афганської спільноти Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. // Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 202‒217.Статті, надруковані в інших наукових виданнях:
 26. З історії перекладів змісту Корану французькою мовою // Аль-Калям. – 2014. – № 3. – С. 55–60.
 27. Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі // Ісламська цивілізація: історія та сучасність. Роботи учасників IV та V всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упор. та наук. ред. М. Кирюшко. – К. : Ансар Фаудейшн, 2013. – С. 151–168.
 28. Реакція основних ісламських федерацій Франції на паризькі теракти січня 2015 р. // Аль-Калям. – 2015. – № 5. – С. 16–26.
 29. “Європа європейська” у візії Шарля де Голля (за матеріалами фонограм офіційних виступів) // Європейські історичні студії. – 2015. – № 2. – С. 103–117.
 30. Між “білою плямою” та “чорною сторінкою” в історії дискусії про 17 жовтня 1961 р. у Парижі // Аль-Калям. – 2017. – № 6. – С. 136–151.
 31. Ісламська релігійна освіта в державних школах Бельгійського королівства (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск до 75-річчя професора Костянтина Кондратюка / за ред. І. Підкови. С. 614–622.
 32. Сипко Б. Суверенізація України крізь призму протоколів засідань Національної Асамблеї Франції // Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160). С. 775‒782.
 33. Сипко Б. Україна в офіційному дискурсі Французької республіки (2014‒2022) // Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169). С. 126‒146.Статті в енциклопедичних виданнях:
 34. Рибалкін Валерій // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. т. ІІ: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 384–385.
 35. Туранли Ферхад // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. т. ІІ: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 536–537.

  Матеріали та тези доповідей конференцій:
 36. Від “гетто” до “екстериторіальності”: “складні” передмістя Франції очима їх мешканців // Наукові записки: Серія “Культурологія” : матеріали Міжнар. наук. конф. “Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття” (Острог, 4–5 квіт. 2014 р.). Ч. 2. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2014. – Вип. 15 / за ред. І. Пасічника. – С. 101–106.
 37. Звіти префектів та протоколи засідань Загальної ради як джерело історії Корсики періоду Другої імперії // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 15–16 травня 2015 року). – Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2015. – С. 26–29.
 38. 1“Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007рр.) // Наукові записки: Серія “Культурологія” : матеріали VI Міжнар. наук. конф. “Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей” (Острог, 12–13 квіт. 2013 р.). Ч. 2. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2013. – Вип. 12 / за ред. П. Кралюка. – С. 412–414.
 39. Сипко Б. Ключові тези інформаційного звіту Сенату “Україна: рік війни. Які уроки для Франції?” // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VIIІ Краєзнавчої конференції (3 травня 2023 р.). Львів. 2023. С. 182‒185.

  Підручники та посібники: 

 40. Історія країн Західної Європи та Північної Америки Нового часу (ХІХ – початку ХХ століть): навчальний посібник / З.А. Баран, Н.А. Васьків, С.П. Качараба та ін.; за ред. Б.В. Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 456 с.

 

 

Біографія

C0iNsoN5f8Y

 

Народилася 8 серпня 1989 р. у Львові в сім’ї службовців. У 2006 р. завершила з відзнакою середню спеціалізовану школу № 15 з поглибленим вивченням французької мови. У 2006–2011 рр. навчалася на історичному факультеті та факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011–2014 рр. була слухачем денного відділення аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію “Мусульманська спільнота у громадсько-політичному житті Франції (1995 – 2007 рр.)” (науковий керівник – доц. З. А. Баран).

З 2014 р. по червень 2018 р. асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка, а з липня 2018 р. доцент цієї ж кафедри. З вересня 2023 – доцентка кафедри світової історії модерного часу. Відповідальний секретар Вісника Львівського університету. Серія історична.

З березня 2019 р. заступник декана з навчально-методичної роботи історичного факультету.

Проекти

Нагороди

Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих учених і спеціалістів – працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Львівської області у 2015 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!