Історія Західної Європи і Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст. (032)

Тип: Нормативний

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Сипко Б. В.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Іст-31сдоцент Сипко Б. В.
Іст-32c
Іст-33c
Іст-44с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою пропонованої нормативної навчальної дисципліни є розглянути в контексті концепції Оксиденту основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси ХІХ – початку ХХ ст., а також ознайомити студентів із новітніми теоріями, поширеними у сучасній західній історіографії. Впродовж семестру студенти вивчають предмет у макро- та мікро- проекціях. У першому випадку аналізуються соціально-економічні, ідейно-політичні та культурні зміни Заходу, які відбувалися впродовж ХІХ – початку ХХ ст. та дозволили людству вступити у Новітній період історії. У другому випадку процеси деталізуються шляхом порівняння історичного розвитку різних держав Заходу. Окрім “традиційних” для нормативних курсів Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, імперії Габсбургів та США, аналізуються також Скандинавські країни, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Особливістю курсу є те, що Оксидент не розглядається відірвано від ойкуемни – значну увагу на семінарських заняттях приділено порівнянню колоніальної політики країн Заходу.

 

Результати навчання:

 • знати:

– перебіг основних подій політичного процесу, його діячів;

– соціально-економічні зміни, що відбулися в країнах Західної Європи та Північної Америки;

– загальні тенденції розвитку регіону в умовах конкретної історичної епохи;

– зміст понять: західна цивілізація, промислова революція, фрітредерство, протекціонізм, індустріалізація, ідеологія, лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, політичні партії, колоніальна імперія, метрополія, революція, конституційна монархія, республіка, Ріссорджіменто, неогвельфизм, сецесійна війна.

 • вміти:

– критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; – визначати й аналізувати соціально-економічне, політичне становище та культурний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст.

– працювати з історичними джерелами нового періоду.

Опис

Рекомендована література

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з курсу “Історія Західної Європи та Америки ХІХ- ХХ ст.”

Джерела

 1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х т. – Москва: Соцэкгиз, 1940-1941.
 2. Гарибальди Дж. Мемуары / Джузеппе Гарибальди. – М. : Издательство “Наука”, 1966. – 468 с.
 3. История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 3: Документы и материалы. — 592 с.
 4. Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології).
 5. Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології).
 6. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД “Простір”, “Смолоскип”, 2006. – 684 с. – (Політичні ідеології).
 7. Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 1: Новое время / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2013. – 1007 с.
 8. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1: Внутриполитическое развитие. Часть 2: ХІХ век / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2010. – 294 с.
 9. Хрестоматия по новой истории 1789–1870 / Сост. А. Ефимов. – М., 1941. – 368 с.
 10. Les Constitutions de la France depuis 1789. – Paris : Garnier Flammarion, 1979. – 510 p.
 11. Words that Made American History. Colonial Times to the 1870’s / Edit. By Richard N. Current, John A. Garraty. – Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1965. – 606 p.

Основна

 1. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс [пер. з англ. П. Таращука]. – Київ : Основи, 2006. ‒ 1464 с.
 2. История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 с.
 3. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу: Історія людського суспільства / Вільям Мак-Люен [пер. з англ. А. Галушки]. ‒ К. : Ніка-Центр, 2002. ‒ 1112 с. ‒ (Серія “Зміни парадигми”; Вип. : 2).
 4. Согрин В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца ХIХ века / Владимир Согрин. – Москва: “Наука”, 1995. – 238 с.
 5. Тишков В. История Канады / В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: “Мысль”, 1982. – 268 с.
 6. Тіндалл Дж. Історія Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. ДШай [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.

Додаткова:

 1. Айзенштат М.П. Британия Нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. Айзенштат. – Москва: КДУ, 2007. – 204 с.
 2. Айрапетян М. Международные отношения в период Первой мировой империалистической войны 1914–1918 гг. – М. : Издание Академии, 1941. – 156 с.
 3. Алентьева Т.В. Начало формирования политического образа Авраама Линкольна на Севере // Всеобщая история. Современные исследования. 25 лет кафедре всеобщей истории БГУ. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 16 / Под ред. С.Ф. Блуменау. – Брянск: Изд-во БГУ, 2007. – С. 96–105.
 4. Алентьева Т.В. Образ Линкольна на Юге // Всеобщая история. Современные исследования. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. / Под ред. С.Ф. Блуменау. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. – С.64–76.
 5. Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / под ред. Ю. Хайдекинга. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 640 с.
 6. Андерссон И. История Швеции / Ингвар Андерссон [пер. со швед. Н. Каринцева]. – М. : Издательство иностранной литературы, 1951. – 409 с.
 7. Блайбер Г. Европейские революции 1848-1849 гг. в историческом сравнении (К вопросу о типологии и периодизации) / Г. Блайбер, В. Шмидт // Новая и новейшая история. – 1988. – № 5. – С. 77–91.
 8. Варварцев М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. – К.: Університетське видавництво Пульсари, 2005. – 304 с.
 9. Вейбулль Й. Краткая история Швеции / Йорген Вейбулль [пер. Ноэми Валлениус]. – Стокгольм : Шведский институт, 1994. – 154 с.
 10. Відкритість. Суспільство. Влада. Від Нантського едикту до падіння комунізму / Авт.-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі [пер. з франц. Є. Марічева]. ‒ К. : Ніка-Центр, 2008. ‒ 264 с. ‒ (Серія “Ідеї та Історії”; Вип. : 2).
 11. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка [пер. с нем. В. Ковалева]. ‒ М. : Весь Мир, 2007. – 512 с. – (Национальная история).
 12. Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф [пер. з англ. І. Пошивайла]. ‒ К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. ‒ 535 с.
 13. Галкин А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. Галкин, П. Рахшмир. – М. : Наука, 1987. – 192 с. – (История и современность).
 14. Геделундъ Л. Исторія Даніи [пер. с датскаго графъ Н. Пратасовъ-Бахметевъ]. – С-Петербургъ и Москва: Изданіе Т-ва О. Вольфъ, 1907. – 263 с.
 15. Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Т. 1: Священный союз. – М., 1947. – 482 с.
 16. Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814–1878). Т. 2: Революция. – М., 1947. – 544 с.
 17. Дементьев Ю. Колониальная политика Франции в Китае и Индокитае 1844–1862. – М. : Издательство Восточной литературы, 1958. – 202 с.
 18. Джексон Т. А. Борьба Ирландии за независимость [пер. с англ. Р. Розенталь, Г. Конюшкова]. – М. : Издательство иностранной литературы, 1949. – 362 с.
 19. Достер П. Семейство Великого Герцога Люксембурга / П. Достер, П. Маргу. – Cellule Edition, 2002. – 122 с.
 20. Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. – Москва: Академический проект, 2002. – 560 с.
 21. Иванов Р. Авраам Линкольн и Гражданская война в США. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 448 с.
 22. Иванов Р. Дипломатия Авраама Линкольна. – М. : Международные отношения, 1987. – 304 с.
 23. История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. – М.: КДУ, 2008. — Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи. — 544 с.
 24. История Германии : учебное пособие : в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. — 672 с.
 25. История Швеции / Под ред. А. Кана. – М. : Издательство “Наука”, 1974. – 720 с.
 26. Історія Норвегії / К. Гелле, Р. Даніельсон, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі [пер. з норв. Н. Іваничук]. ‒ Львів : Літопис, 2001. ‒ 336 с.
 27. Кан А. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). – М. : Высшая школа, 1980. – 312 с.
 28. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 2 : От Реставрации до Национальной революции [пер. с итал. В. Бондарчука]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1961. – 572 с.
 29. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 3 : Национальная революция [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1962. – 632 с.
 30. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 4 : От Национальной революции до Объединения [пер. с итал. К. Георгиевской, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1966. – 616 с.
 31. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 5 : Создание единого государства 1860-1871 [пер. с итал. В. Бондарчука, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1971. – 616 с.
 32. Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 6 : Развитие капитализма и рабочего движения 1871-1896 [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1975. – 584 с.
 33. Кареев Н. Политическая история Франции в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1902.
 34. Карѣевъ Н. Общій курсъ исторіи ХIX вѣка. – С.-Петербургъ, 1910. – 664 с.
 35. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. — К.: Либідь, 1999. – 352 с.
 36. Кауфман Г. Политическая история Германии в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1909.
 37. Кингъ Б. Исторія объединенія Италіи / Болтонъ Кингъ [пер. с англ. Н. Кончевской]. – М. : Изданіе С. Скирмунта, 1901. – 430 с.
 38. Ковальская М. Движение карбонариев в Италии 1808-1821 гг. – М. : Издательство “Наука”, 1971. – 268 с.
 39. Куропятник Г. Вторая американская революция. – М. : Учпедгиз, 1961. – 263 с.
 40. Либерализм Запада ХVІІ-ХХ века / под ред. В. Согрина. – М. : Институт всеобщей истории РАН, 1995. – 228 с.
 41. Маккормак Дж. Історія Ірландії / Джон Маккормак [пер. з англ. А. Олійник]. ‒ К. : Юніверс, 2006. ‒ 296 с.
 42. Малахов В. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – Москва: КДУ, 2005. – 320 с.
 43. Маль К. Гражданская война в США, 1861–1865: Развитие военного искусства и военной техники. – М.: ООО “Издательство act”; Минск: Харвест, 2002. – 592 с.
 44. Манфред З. А. Внешняя политика Франции 1871–1891. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1952. – 592 с.
 45. Международные отношения на Балканах 1856–1878 / Отв. Ред. В. Н. Виноградов. – М. : Наука, 1986. – 416 с.
 46. Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты / Хенрик Мейнандер [пер. со швед. З. Линден]. ‒ М. : Весь Мир, 2008. – 248 с. – (Национальная история).
 47. Мелин Я. История Швеции / Я. Мелин, А. Юханссон, С. Хеденборг. – М. : Весь мир, 2000. – 399 с.
 48. Миньяр-Белоручев К. Реформы и экспансия в политике США (конец 1830-х – середина 1840-х годов). – М. : Издательский дом “Проспект-АП”, 2005. – 176 с.
 49. Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія: географія, історія, культура. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.
 50. Намазова С. Бельгийская революция 1830 года. – Москва: “Наука”, 1979.
 51. Национализм в мировой истории / Под ред. В. Тишкова, В. Шнирельмана. – М. : Наука, 2007. – 601 с.
 52. Остапенко Г. Наследники королевы Виктории и первые британские монархи ХХ в. : Эдуард VII и Георг V // Новая и новейшая история. – 1999. – № 6.
 53. Первая мировая война, Версальская система и современность: сб. статей / Отв. ред. И.Н. Новикова, А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина. — СПб. : СПб ГУ, 2014. – 408 с.
 54. Пискорскій В. Исторія Испаніи и Португаліи. – Санкт-Петербург, 1909. – 282 с.
 55. Пожарская С.П., Намазова А.С.Общие тенденции развития Европы в XIX– начале XXв. // Новая и новейшая история. – 1999. – № 4. – С. 51–60.
 56. Пожарская С. Революция 1820–1823 гг. в Испании // Латинская Америка в исторической ретроспективе XVI– XIXвв. – 1994. – С. 151–157.
 57. Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пейлин [пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнаревой, К. Бандуровского]. – М. : Издательство Института Гайдара, 2013. – 312 с.
 58. Руткевич А. Что такое консерватизм? / Алексей Руткевич. – Москва, Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. – 224 с.
 59. Сабадаш Ю. Гуманістичні виміри епохи Рисорджименто: політика // Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць. –2011. – Вип. 45 (№ 3). – С. 387–392.
 60. Серова О. От Тройственного союза к Антанте: итальянская внешняя политика и дипломатия в конце ХІХ – в начале ХХ вв. – М., 1983.
 61. Сказкин С. История Италии. Т. 2. – Москва: “Наука”, 1970. – 602 с.
 62. Срібняк І. Італія / Italia: короткий нарис історії. Навч. посібник. – К. : Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2011. – 205 с.
 63. Срібняк І. П’ємонт в італійському національно-визвольному русі. – К., 2001.
 64. Стоун Н. Первая мировая война: Краткая история / Норман Стоун [пер. с англ. И. Лобанова]. – М. : АСТ МОСКВА, 2010. – 219 с.
 65. Сухий О. Історія Бельгії / Олексій Сухий. ‒ Львів : ЛА “Піраміда”, 2005. ‒ 260 с.
 66. Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий и политических форм. – С.-Петербург, 1908.
 67. Тарле Е. Исторія Италіи въ новое время. – С.-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1901. – 190 с.
 68. Тейлор А. Габсбурзька монархія. 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Тейлор [пер. з англ. А. Портнов, С. Савченко].– Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с.
 69. Тищик Б. Італія: історія державності і права (V – початок ХХІ ст.): навч. посібник / Б. Й. Тищик. – Львів: Світ, 2015. – 376 с.
 70. Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории [пер. с англ. А. Крушинской, К. Татариновой]. – Смоленск, Русич, 2001. – 624 с.
 71. Фостер У. Очерк политической истории Америки [пер. с англ.]. – М. : Издательство иностранной литературы, 1953. – 920 с.
 72. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.
 73. Хобсбаум Э. Век капитала. 1848–1875 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.
 74. Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 512 с.
 75. Цьольнер Е. Історія Австрії / Еріх Цьольнер [пер. з нім. А. Онишко та ін.]. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с.
 76. Черкасов П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в ХVІ–ХХ вв. – М. : Издательство “Наука”, 1983. – 183 с.
 77. Чубинский-Надеждин В. Бисмарк. Политическая биография / В. Чубинский-Надеждин. – М. : “Мысль”, 1988 – 414с.
 78. Шад М. Королевский дом Люксембургов / Марта Шад [Пер. с нем]. – М. : Мой Мир ГмбХ & Ко. – КГ, 2004. – 96 с.: ил. – (Власть и Мифы).
 79. Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: учебное пособие для вузов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. – Москва: Дрофа, 2007. – 510 с.
 80. Шивельбуш В. Розчаклована ніч. До історії штучного світла у ХІХ столітті / Вольфганг Шивельбуш [пер. з нім. О. Юдін]. ‒ К. : Ніка-Центр, 2014. ‒ 216 с. ‒ (Серія “Ідеї та Історії”; Вип. : 10).
 81. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм . Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. – Київ: Основи, 1998. – 480 с.
 82. American History. Volume 1 : Pre-Colonial through Reconstruction / Ed. Robert James Maddox. – Guilford : The Dunkish Publishing Group, 1995. – 246 p.
 83. Atlas des Amériques // L’Histoire. – 2012. – № 376.
 84. Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration / Marie-Claude Blanc-Chaléard. – Paris : Éditions la Découverte, 2007. – 128 p.
 85. Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 / Thomas Benjamin, editor in chief. – Thomson Gale, 2007. – 1248 p.
 86. Miquel P. Histoire de la France de Vercingétorix à Charles de Gaulle / Pierre Miquel. Paris : Librairie Arthème Fayard, 1976. – 632 p.
 87. Posner S. Autonomia Irlandyi. Home rule / Stanislaw Posner. – Warszawa-Lwów : Nakładem księgarni E. Wende i Ska, 1914. – 160 s.
 88. Shirer W. The Collapse of the Third Republic. An Inquiry into the Fall of France in 1940. – New York: Simon and Schester, 1969. – 1084 p.
 89. Sociétés coloniales du côté des femmes // L’Histoire. – 2012. – № 371. – Р. 37–67.

Науково-популярна

 1. Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789–1918 / Линн Абрамс [пер. с англ. Е. Незлобиной]. ‒ М. : Изд. Дом Гос. Ун-та ‒ Высшей школы экономики, 2011. ‒ 408 с. ‒ (Исследования культуры).
 2. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке [пер. с франц. В. Бабинцева]. ‒ Екатеринбург : Изд-во Урал. у-та, 1999. ‒ 416 с. ‒ (Серия “Другая история”).
 3. Диттрич Т. Повседневная жизнь Викторианской Англии. ‒ М. : Молодая гвардия, 2007. ‒ 382 с. ‒ (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
 4. Кинг Д. Битва дипломатов, или Вена, 1814 / Дэвид Кинг [пер. с англ. И. Лобанова]. ‒ М. : АСТ Астрель, 2010. ‒ 477 с.
 5. Пюимеж Ж. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма / Жерар де Пюимеж [пер. с франц. В. Мильчиной]. ‒ М. : Языки русской культуры, 1999. ‒ 400 с.
 6. Хазанов А. Португальская колониальная империя. 1415–1974. – М. : Вече, 2014. – 384 с.
 7. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона / Ярослав Шедивы [пер. К. Н. Никифоровой]. – М. : Международные отношения, 1991. – 272 с.

 

Матеріали

http://gallica.bnf.fr/ ‒ Сайт Національної бібліотеки Франції із повнотекстовими електронними версіями джерел і літератури;

https://openlibrary.org/ ‒ портал англомовних наукових видань;

http://www.persee.fr/ ‒ Портал французьких наукових гуманітарних періодичних видань;

http://www.revues.org/ ‒ Портал найновіших французьких наукових періодичних видань;

http://www.historians.in.ua ‒ Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні та світі;

http://www.ceu.hu ‒ Сайт Центральноєвропейського університету;

http://www.h-net.org/ ‒ Портал гуманітарних і соціальних наук;

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ ‒ Історичні джерела на сайті історичного факультету МДУ.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус