Мусульманська спільнота Заходу

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Сипко Б. В.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальний курс розроблений на основі міждисциплінарного підходу (історія, філологія, релігієзнавство, соціологія, політологія, культурологія) із залученням широкої джерельної бази (нормативно-правові акти, звіти, преса, соціологічні опитування, інтерв’ю, твори художньої літератури й кінематографу, тексти пісень) та найновіших франко- й англомовних досліджень. Серед основних питань, які аналізуються: джерела формування, кількісні та соціально-економічні характеристики мусульманських спільнот Заходу, організаційні структури європейських мусульман, участь осіб ісламського віросповідання у політичному житті, нові мусульманські «символи» Заходу, образ ісламу та мусульман у ЗМІ, художній літературі та кінематографі, а також соціальні аттитюди європейців щодо ісламу та мусульман. Завдяки ознайомленню з резонансними творами студенти отримають навики деконструювання текстів художньої літератури та кінострічок на предмет стереотипів щодо осіб ісламського віросповідання. Загалом цей курс покликаний удосконалити вміння аналізувати сучасні етно-релігійні процеси в країнах Заходу.

 

Результати навчання:

 • знати:

– сучасну етнорелігійну ситуацію у країнах Заходу;

– джерела формування та кількісний склад мусульманської спільноти Європи;

– роль мусульманської спільноти у політичному житті Європи;

– громадську діяльність європейський мусульман;

– соціальні атитюди європейців щодо мусульман.

 • вміти:

– аналізувати сучасні етнополітичні та релігійні процеси;

– критично осмислювати інформацію, почерпнуту із засобів масової інформації та публіцистичних творів;

– працювати з історичними джерелами новітнього періоду;

– правильно вживати терміни: “расизм”, “дискримінація”, “ксенофобія”, “ісламофобія”;

– пояснити терміни “алжирський синдром”, “бери”, “бідонвіль”, “верлан”, “комунітаризм”, “умма”, “харкі”, “німараби”.

Опис-Мусульманські-спільноти-Заходу

Рекомендована література

Джерела:

Буалем С. 2084. Кінець світу / Сансаль Буалем. – Київ: Видавництво Жупанського, 2016. – 216 с.

Гранже Ж.-К. Империя волков: Роман / Пер. с франц. Е. Клоковой. – Спб.: Издательство “Азбука-классика”, 2010. – 384 с.

Хартія мусульман України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua/ua/suspilstvo/hartiya-musulman-ukrayiny

Шмітт Е.-Е. Пан Ібрагім та квіти Корану: Повість/ Пер. з франц. О. Борисюк. – Львів: Кальварія, 2009. – 96 с.

Мішу з Обера: маленький араб [Michou d’Auber: le petit Arabe], режисер Т. Гілу. – Франція, 2007 // DVD.

Полковник [Mon colonel], режисер Лоран Герб’є. – Франція, Бельгія, 2006 // DVD.

Я люблю тебе, Париж [Paris, je t’aime]. – Франція, Ліхтенштейн, Швейцарія, Німеччина, 2006 // DVD.

 

Базова

 1. Віллем Ж.-П. Європа та релігії: ставки ХХІ ст.. – К.: Дух і Літера, 2006. – 336 с.
 2. Деминцева Е. Быть “арабом” во Франции. – М., 2008. – 192 с.
 3. Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці. – Львів: Простір-М, 2005. – 278 с.
 4. Ислам в Европе и в России: сб. ст. / сост. и отв. ред. Е.Деминцева. – М.: Изд. Дом Марджани, 2009. – 240 с.
 5. Понкин И. Ислам во Франции. – Москва: Издательство Учебно-научного центра довузовского образования, 2005. – 196 с.
 6. Сипко Б. Ісламський чинник у французькій популярній літературі та кінематографі // Іслам і сучасний світ. Роботи учасників Четвертого та П’ятого Всеукраїнських конкурсів ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / Упор. та наук. ред. М. Кирюшко. – К., 2013. – С. 151–168.
 7. Сипко Б. Конструювання образу мусульманської спільноти Республіки Франція на сторінках французької преси (1995–2007 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Історичні науки. 2012. № 10 (235). С. 106–112.
 8. Сипко Б. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа. – М. : Ин-т Европы РАН, 2013. – Вып. 3 / под ред. Н. Шмелева. – С. 88–100.
 9. Сипко Б. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995–2007 рр.): монографія / Богдана Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 344 с.
 10. Сипко Б. Освітня політика Французької Республіки щодо мусульманської спільноти (1995–2007 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. 2012. Вип. 19. С. 433–446.
 11. Сипко Б. От “забытых историей” до субъектов общественных отношений: проблема харки в годы президентской каденции Жака Ширака // Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2013. – № 3 (36). – S. 229–239.
 12. Сипко Б. Проблема інституціоналізації “французького ісламу” у 1990–2003 рр. // Вісник Львівського університету. Серія Історична. 2013. Вип. 48. С. 228–242.
 13. Сипко Б. Реакція основних ісламських федерацій Франції на паризькі теракти січня 2015 р. / Богдана Сипко // Аль-Калям. – – № 5. – С. 16–26.
 14. Сипко Б. “Свої” чи “чужі”: соціальні аттитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995–2007рр.) //  Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. 2013. Вип. 20. С. 245–251.
 15. Сипко Б. Соціальні аттитюди французів щодо мусульман у професійно-трудовій сфері (1995–2007 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. Історія. 2012. Вип. 30. С. 181–197.
 16. Сипко Б. Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2015. – Вип. 26 / за ред. В. Шеретюка. – С. 174–
 17. Сипко Б. Французька історіографія про мусульманську спільноту П’ятої Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2014. – Вип. 25 / за ред. В. Шеретюка. – С. 296–
 18. Bousetta H. Muslims in the EU – Cities Report: Belgium / Hassan Bousetta, Laure-Anne Bernes. – Budapest: Open society institute, 2007. – 72 p.
 19. Cesari J. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States / Jocelyne Césari. – New York : Palgrave Macmillan, 2004. – 284
 20. Demant F. Muslims in the EU – Cities Report: The Netherlands / Froukje Demant, Marcel Maussen. – Budapest: Open society institute, 2007. – 72 p.
 21. Europe and Islam. Collective monograph / ed. Jaroslav Franc. – Olomouc, 2015. – 310 p.
 22. Hussain S. Muslims in the EU – Cities Report: United Kingdom / Serena Hussain, Tufyal Choudhury. – Budapest: Open society institute, 2007. – 73 p.
 23. Hussain M. Muslims in the EU – Cities Report: Denmark / Mustafa Hussein Bousetta. – Budapest: Open society institute, 2007. – 64 p.
 24. Кlauzen J. The Islamic Сhallenge: Рolitics and Religion in Western Europe. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 253 р.
 25. Larsson G. Muslims in the EU – Cities Report: Sweden / Göran Larsson. – Budapest: Open society institute, 2007. – 67 p.
 26. Mühe N. Muslims in the EU – Cities Report: Germany / Nina Mühe. – Budapest: Open society institute, 2007. – 106 p.
 27. Pędziwiatr K. Od islamu imigrantỏw do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej. – Krakỏw: Nomos, 2005. – 264 s.
 28. Tebbakh S. Muslims in the EU – Cities Report: France. – Budapest: Open society institute, 2007. – 100 p.

Допоміжна

 1. Балибар Э. Волнения в banlieues // Прогнозис. – №2 (14). –2008. – С. 269–300.
 2. Ворожцов Е.В. Молодежные волнения во Франции: проблемы иммиграции и образования // Вопросы образования. – 2006. – № 2. – С. 23–30.
 3. Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках / авт.-упоряд. Ф. Бютґен, А. де Лібер ; [пер. з франц. А. Рєпа]. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 304 с. – (Ідеї та Історії).
 4. Європа та її болісні минувшини / авт.-упоряд. Ж. Мінк, Л. Неймайєр; [пер. з франц. Є. Марічев]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 272 с. – (Ідеї та Історії).
 5. Кондратьева Т., Новоженова И. Иммигранты в Европе: Модели интеграции // Актуальные проблемы Европы. – 2006. – №1. – С. 9–59.
 6. Мешлок Т. Общественно-политическая деятельность легальных мусульманских организаций Франции и Германии // Вестник Адыгейского государственного университета. – Майкоп, 2005. – №3 (18). – С. 66–71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestnik.adygnet.ru/ files/2005.3/156/ meshlokpdf// 17.11.08.
 7. Наумкин В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, глобализация? / Виталий Наумкин // Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой политики. – 2012. – Т. 10. – № 2 (29).
 8. Новоженова И. Алжирская диаспора во Франции // Актуальные проблемы Европы. – 2009. – № 4. – С. 77–100.
 9. Новоженова И. Иммигранты во Франции: интеграция иностранцев // Актуальные проблемы Европы. – 2005. – № 1. – С. 115–135.
 10. Прожогина С. “Живущие на окраинах”: социальные изгои или “забытые” граждане? // История и современность. – 2011. – № 2. – С. 150–178.
 11. Прожогина С. Мусульманки в границах полиэтнического общества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://independent-academy.net/ science/library/prozhogina2.html.
 12. Сарацин Т. Німеччина сама себе руйнує. Як ми ставимо на кін долю нашої країни / Тіло Сарацин [Пер. з нім. П. Таращук]. – К. : Темпора, 2016. – 758 с.
 13. Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 264 с.
 14. Якубович М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013‒2016) / Михайло Якубович. – Вінниця: Нілан, ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2017. – 156 с.
 15. Amghar S. Logiques conversionnistes et mouvements de réislamisation / Samir Amghar // Confluences Méditerranée. – 2006. – №57. – P. 57–67.
 16. Armour R. Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji / Rollin Armour [przekład Ivonna Nowicka]. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004. – 312 s.
 17. Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration / Marie-Claude Blanc-Chaléard. – Paris: La Découverte, 2007. – 128 p.
 18. Boubekeur A. L’européanisation de l’islam de crise / Amel Boubekeur // Confluences Méditerranée. – 2006. – № 57. – P. 9–23.
 19. Brouard S., Tiberj V. Rapport au politique des français issus de l’immigration. Rapport final. – Paris: Presse de Sciences Po, 2005. – 160 р.
 20. Chechens in the European Union / [publ.] Alexander Janda, Norbert Leitner, Mathias Vogl. – Vienna: Österreichischer Integrationsfonds, 2008. – 262 s.
 21. Dassetto F. Islam in the European Union: What’s at Stake in the Future? / F. Dassetto, S. Ferrari, B. Marechal.– Brussels: European Parliament, 2007. – 175 р.
 22. Guichard T., Jérusalem C., Mongo-Mboussa B., Peras D., Rabaté D. Le roman français contemporain. – Paris: Panoramas, 2007. – 160 p.
 23. Hajjat A. “Bons” et “mauvais” musulmans. L’Etat Français face aux candidats “islamistes” à la nationalité // Cultures&Conflits. – 2010. – № 79–80. – P. 139–159.
 24. Hames C. De l’immigré au musulman: France 1960–1985 / Constant Hames // Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. – 1986. – № 10. – Р. 31–37.
 25. Islam w Europie : bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? / red. nauk. Marta Widy-Behiesse. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012. – 304 s.
 26. Kastoriano R., Diop M. Le mouvement associatif islamique en Ile-de-France // Revue européenne des migrations internationales. – 1991. – V 7. – № 3. – P. 91–117.
 27. Lainé F., Okba M. L’insertion des jeunes issus de l’immigration: de l’école au métier. – Marseille: CEREQ, 2005. – 43 p.
 28. Laurence J. Governments and Muslim Communities in the West: United States, United Kingdom, France and Germany / J. Laurence, P. Strum. – Washington : Woodrow Wilson International Center for Scolars, 2008. – 60 p.
 29. L’Islam dans la République. – Paris: La documentatiоn Française, 2000. – 204 р.
 30. Maréchal Br. Muslims in the Enlarged Europe. Religion and Society. Vol. 2. / B. Maréchal, S. Allievi, F. Dassetto, J. Nielsen. – Leiden-Boston : Brill, 2003. – 602 p.
 31. Marlière E. Le sentiment d’injustice chez les jeunes d’une cité HLM // Sociétés et jeunesses en difficultés. – 2006. – № 2 [En ligne]. – URL : http://sejed.revues.org/ index208.html // 26.11.09.
 32. Messner F., Fregosi F., Weibel N. L’Etranger en France, face et au regard du droit: les populations originaires de Turquie: approche socio-juridique. – Paris: Ministère de la justice, 1999. – 112 p.
 33. Mrozek-Dumanowska A. Islam a globalizacja / Anna Mrozek-Dumanowska, Jerzy Zdanowskiv. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2005. – 186 s.
 34. Muzułmanie w Europie / pod red. nauk. Anny Parzymies. – Warszawa : “Dialog”, 2005. – 584 s.
 35. Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIX-XX siècle) : Discours publics, humiliations privées. – Paris: Fayard, 2007. – 720 p.
 36. Reflections on the Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West / Christopher Caldwell. – London: Allen Lane, 2009. – 366 р.
 37. Simon J. L’immigration algérienne en France des origines à l’indépendance. – Paris: Méditerranée, 2000. – 410 р.
 38. Stryjewski R. Na granicy kultur. Terroryzm I ekstremizm muzułmański w Hispanii / Radosław Stryjewski // Islam a terroryzm / pod red. nauk. Anna Parzymies. – Warszawa: “Dialog”, 2003. – S. 235–255.

Withol de Wenden C. L’immigration en Europe / Catherine Withol de Wenden. – Paris: La documentation Française, 1999. – 168 p

Матеріали

https://www.ons.gov.uk/ – сайт Office for National Statistics, де можна почерпнути інформацію про основні переписи населення й опитування, які проводилися у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії;

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ – сайт видавництва La documentation Française, де у вільному доступі можна знайти велику кількість офіційних звітів та документів;

http://www.journal-officiel.gouv.fr/ – електронна версія французького урядового вісника;

http://www.lefigaro.fr/ – газета Фігаро

http://www.humanite.fr/ – газета Юманіте (архів від 1990 р. у вільному доступі)

http://www.lexpress.fr/ – газета Експрес (архіви у вільному доступі)

http://www.monde-diplomatique.fr/ – видання Дипломатичний світ

http://www.lavie.fr/ – газета Життя

http://www.csa.eu/ – сайт Інституту Порад, Опитувань та Аналізу – провідної французької моніторингової компанії

http://www.tns-sofres.com/ – сторінка моніторингового інституту TNS SOFRES.

http://www.insee.fr/ – переписи населення Французької республіки.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус