Історія Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (032)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової історії модерного часу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Васьків Н. А.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826Іст-41сдоцент Васьків Н. А.
Іст-42cТичка Г. І.
Іст-43cВахнянин А. С.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Історія Західної Європи та Америки ХХ–ХХІ ст.” є сприяння у засвоєнні студентами концептуальних підходів до розуміння особливостей історичного розвитку країн Заходу у новітній час.
Завдання: 1) розглянути соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в Західній Європі та Америці з часу завершення Першої світової війни – до сьогодення; 2) проаналізувати події новітньої історії у контексті характерних рис розвитку державно-політичних і культурних систем світу; 3) відстежити місце українського питання у політиці країн Заходу; 4) розвинути у студентів здатність до системного мислення, наукове уявлення про історичний розвиток різних цивілізацій, основних періодах їх історію, здобутки, особливості, роль і значення їх у світовій історії.

Навчальна дисципліна формує такі програмні компетентності:
А). Загальні компетентності:
– знаходити, опрацьовувати, критично аналізувати, систематизувати та верифікувати інформацію з різних джерел;
– уміти застосовувати набуті знання на практиці й повноцінно
використовувати власні інтелектуальні ресурси для реалізації поставлених завдань;
– демонструвати навички міжособистісної взаємодії, вміти працювати в колективі й ефективно співпрацювати з учасниками навчального процесу;
– діяти із громадянською відповідальністю та почуттям поваги до оточуючих.
Б). Фахові компетентності:
– знати предметну область майбутньої професії, вміти аналізувати історичні явища, встановлювати і розуміти причинно-наслідкові зв’язки історичних подій і явищ, пояснювати політичні (геополітичні), соціокультурні, економічні процеси;
– виявляти здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння працювати з матеріалом суміжних освітньо-наукових сфер (політологія, право, культурологія, соціологія тощо) під час вирішення навчальних і наукових завдань;
– демонструвати навички логічного, критичного й системного аналізу першоджерел, розуміння їх історичного характеру і значення;
– застосовувати критичний підхід до отримуваної інформації та вміти відділяти основне від другорядного.
В). Програмні результати навчання:
– здатність володіти історичним матеріалом, понятійним апаратом і науковою термінологією;
– здатність продуктивно застосувати професійний і творчий потенціал як для самореалізації особистості, так і в інтересах суспільства; розуміти проблематику ролі й місця людини в історичному процесі, політичній та соціальній організації суспільства;
– здатність усвідомлювати відповідальність за результати професійної діяльності перед родиною, громадою, суспільством і державою;
– визначати взаємозв’язки між процесами минулого та сьогодення, аналізувати суспільні процеси української історії в контексті світової історії;
– застосовувати набуті спеціальні компетентності у повсякденному житті, громадсько-політичному та суспільному рівнях, аргументувати важливість функцій історії в сучасному світі.

 

Рекомендована література

Джерела:
1. Бжезінський, Збіґнєв. Стратегічне бачення: Америка і криза світової влади, переклад з англійської. Львів: Літопис, 2012. 168 с.
2. Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної війни, укладачі Олександр Сич та Андрій Мінаєв. Чернівці: Рута, 2008. 48 с.
3. Киссинджер, Генри. Дипломатия, перевод с английского. Москва: Издательство АСТ, 2018. 896 с.
4. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору), за загальною редакцією Геннадія Друзенка. Київ: К.І.С., 2010. 536 с.
5. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918–2003. События и документы, под редакцией Алексея Богатурова. Москва: Московский рабочий, 2003–2004. Т. 1–4.
6. The Cold War 1945–1991. Resources, Chronology, History, Concepts, Events, Organizations, Bibliography, Archives, edited by Benjamin Frankel. Detroit: Gale Research, 1992. T. 1–3.

Література:
7. Гобсбаум, Ерік. Вік екстремізму: Коротка історія ХХ віку (1914–1991), пер. з англійської. Київ: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001. 543 с.
8. Дейвіс, Норман. Європа: Історія, переклад з англійської. Київ: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. 1463 с.
9. Джадт, Тоні і Снайдер, Тімоті. Роздуми про двадцяте століття. Київ: Човен, 2019. 384 с.
10. Джадт, Тоні. Після війни. Історія Європи від 1945 року, переклад з англійської. Київ: Наш формат, 2020. 928 с.
11. Качараба, Степан і Сіромський, Руслан. Історія Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Практикум для студентів гуманітарних факультетів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 293 с.
12. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. 1918–1945 рр., за редакцією Михайла Швагуляка. Львів: Афіша, 2005 (2008). 288 с.
13. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, за редакцією Михайла Швагуляка. Львів: Тріада Плюс, 2011(2015). 700 с. (708 с.)
14. Сіромський, Руслан. Історія Західної Європи та Америки др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Практикум для студентів історичного факультету. Львів: Тріада Плюс, 2008. 212 с.
15. Paxton, O. Robert and Hessler, Julie. Europe in the Twentieth Century. 5-th ed. Boston: Wadsworth, 2012. 721 p.
16. Twisted Paths: Europe 1914–1945, edited by Robert Gerwarth. Oxford: Oxford University Press, 2008. 425 p.

Матеріали

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ч. 1

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ч. 2

ПИТАННЯ НА ІСПИТ

Баран 3. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., Швагуляк М. М. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів — Львів: Афіша, 2005 — 288 с.

Новітня історія країн Західної Сиропи та ІІівіїгшої Америки  (1945 р. – початок XXI ст.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран 3. А., Кигіаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. II.,  Сіромський Р. Б., ІІІвагуляк М. М. ; за ред. М. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 700 с., іл

Силабус:

Завантажити силабус