Васьків Назар Андрійович

Посада: доцент кафедри світової історії модерного часу, заступник декана історичного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-41-03, (032) 239-41-36

Електронна пошта: nazar.vaskiv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Українсько–єврейські відносини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., краєзнавчі студії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Статті, надруковані у фахових наукових виданнях:

 1. Єврейське представництво в Галицькому крайовому сеймі (1861–1914) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 58–66.
 2. Єврейське питання в програмах та діяльності Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини (1899-1914 рр.) // Схід. – 2010. – № 6. – С. 83–88.
 3. Єврейське питання у програмах і діяльності Русько-української радикальної партії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – 2010. – Вип. 19. – С. 205–221.
 4. Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (За матеріалами москвофільської преси) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 115–128.
 5. Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.50. – С. 670–680. 
 6. Українсько-єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису “Руслан”) // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 91. – С. 40–47.
 7. Публіцистична спадщина Івана Франка як джерело до вивчення єврейського питання у Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. – Ч. 1. – С. 187–194.
 8. Українсько-єврейські відносини у програмах та діяльності УНДП (1899-1914) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. –2014. – Вип 15 – С. 72–85.
 9. Між асиміляцією та суспільним визнанням: “антисемітизм” у політичній діяльності та публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича // Східноєвропейський історичний вісник. – Вип. 6. – Дрогобич, 2018. – С.95–103.
 10. Ukrainian-Jewish relations in Galicia at the end of the 19th and early 20th centuries: the historiography of the issue//Z dziejów I kultury Żydów w Galicji. Pod red. MichałaGalasa i Wacława Wierzbieńca. Rzeszów, 2018. S. 283–298.
 11. На шляху до рівноправности: ФранцішекСмолька та “єврейське питання” в Галичині в середині ХІХ ст.// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 19-20. 2018–2019. С. 393–403.
 12. Українсько-єврейська співпраця під час виборів до Австрійського парламенту 1907 і 1911 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Спецвипуск. С. 386-402.
 13. Політична візія Юліяна Романчука щодо єврейського питання в Галичині на зламі ХІХ – ХХ ст.// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 22. 2021. C. 127-137.
 14. Єврейський сегмент громадсько-політичного життя Галичини у публіцистичній спадщині Осипа Назарука //Емінак: науковий щоквартальник. 4(44) 2023. С. 29-41.

Матеріали та тези доповідей конференцій:

 1. Українсько-єврейські відносини в публіцистиці М. Павлика (на матеріалах ЦДІАЛ України) / Назар Васьків // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 199–202.
 2. Єврейське питання на сторінках періодичних видань УСДП (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС. Матеріали науково-практичної конференції 11 червня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 34–40.
 3. Єврейське питання на сторінках періодичних видань Русько-Української радикальної партії (РУРП) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Lwów: Lustro obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku. Instytut slawistyki polskiej Academii nauk. / Red. naukowa K. Kotyńska. – Warszawa, 2012. – S. 97–107.
 4. Джерела до вивчення єврейського питання в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI-ї краєзнавчої конференції (4.III.2016). – Львів, 2016. –С. 26–36.
 5. Нетрадиційні релігійні громади модерної доби на Тернопільщині (на прикладі окремих сіл Бучацького району) // «Реформація як  суспільне явище: український вимір». Матеріали міжнародної наукової конференції (3–4 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 187–198.
 6. Від порозуміння до співпраці: політичний вимір українсько-єврейських відносин в Галичині на початку ХХ ст. // Східноєвропейський історичний вісник. Cпеціальний випуск 3. Дрогобич, 2018. С. 191–203.

 

Методичні програми курсів

 1. Програма курсу “Єврейське питання в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”// Львів: “Растр-7”, 2015. – 36 с.

Навчальні посібники

 1. Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу (ХІХ – початок ХХ століть) / Навчальний посібник/ З. Баран, Н. Васьків, С. Качараба, Б. Сипко, Р. Сіромський, Н. Турмис, Б. Чума / за ред. Б. В. Сипко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 456 с.

 

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Банах Михайло Васильович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 174.
 2. Бєляєв Олександр Абрамович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 199.
 3. Бігун Григорій Ількович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 202.
 4. Білик Михайло Йосипович /Т. Лучук, Р. Оліщук, Н. Васьків // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 205.
 5. Бушуєв Євгеній Степанович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 256.
 6. Вергановський Володимир Йосипович / Т. Андрусяк, Н. Васьків // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 279.
 7. Герольдова Міна-Марія Саулівна // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 343–344.
 8. Голігер Мойсей Соломонович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 357.
 9. Кутковець Катерина Тихонівна  // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – C. 698.
 10. Попов Олександр Степанович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 315.
 11. Рижевський Зигмунд Іванович // Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – C. 368
 12. Герцог Роман // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С. 238.
 13. Штайнмаєр Франк-Вальтер // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігоря Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С. 1244-1245.
 14. Ґаук Йоахім // Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник. За ред. Ігоря Підкови та Романа Шуста. – Видання друге, доповнене. – Львів: Простір-М, 2019. – С.

 

Біографія

 

Народився 21.04.1986 р. у м. Львові. У 1992-1998 рр. навчався у СШ № 18 м. Львова. Упродовж 1998–2003 рр. навчався у Класичній гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008 р. закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж 2008–2011 рр. аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Єврейське питання в програмах та діяльності політичних партій Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.” (науковий керівник проф. Качараба С. П.). У 2008 р. вчителював у Класичній гімназії. З 2011 р. – асистент, з 2013 р. – на посаді доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. З вересня 2023 р. – доцент кафедри світової історії модерного часу.

Стажувався в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів, 2015) та Загребському університеті (м. Загреб, Республіка Хорватія, 2017).

Брав участь у літній школі “Єврейська культура та історія Центрально‒Східної Європи”, організованій Центром міської історії Центрально‒Східної Європи (2010, м. Львів). Учасник воркшопів “Єврейська політика і євреї у політиці: 1772‒1991” (14‒15 травня 2019, м. Одеса) та “How to Teach Multiethnic and Transnational History: Ukraine” ( 3‒5 листопада 2019, м. Львів).

Стажувався в Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів, 2015), Загребському університеті (м. Загреб, Республіка Хорватія, 2017), Інституті народознавства НАН України (Львів, 2023).

Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності “Історія та археологія” (2019‒2020, м. Кропивницький).

Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної державної адміністрації Львівської обласної ради (2019). Подяки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2019‒2020).

Проекти

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Літня школа “Єврейська культура та історія Центрально-Східної Європи” (Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2010).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!