Історична пам’ять та історична освіта в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Полещук Т. С.Ісом-11с

Опис курсу

            Анотація навчальної дисципліни:

Історична пам’ять, політика пам’яті – відносно нова, але популярна дисципліна в сучасній гуманітаристиці. Тема пам’яті особливо актуальна для перехідних суспільств, постімперських і посткомуністичних. Запропонований курс має на меті засвоєння студентами теоретичних знань, фактичного матеріалу, присвяченого складним процесам змін і реформ у сфері історичної освіти в сучасній Україні у світлі меморіальної парадигми. На основі лекційного курсу, а також самостійної роботи з науковою літературою студенти ознайомляться з виникненням та еволюцією memory studies, основними поняттями і термінами, пов’язаними з вивченням пам’яті, впливом історичної політики на реформування історичної освіти, взаємодією між академічною наукою та навчальною літературою з історії, змістом навчальної літератури з історії крізь призму категорій історичної пам’яті тощо.

          Результати навчання:

  • знати: основні концепції й підходи до вивчення історичної пам’яті та історичної політики, зміст і напрями реформ шкільної історичної освіти в Україні, зміст навчальної і методичної літератури з історії у світлі категорій історичної пам’яті.
  • вміти: застосовувати понятійно-категоріальний апарат меморіальної парадигми для аналізу змісту навчальної літератури з історії, використовувати медіа, “місця пам’яті” в навчальному процесі тощо.

опис навчальної дисципліни 2020

Рекомендована література

Теоретична література

Ассман А. Простори спогаду. Форми і трансформації культурної пам’яті / пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2012.

Винайдення традиції / За ред. Е. Гобсбаума і Т. Рейнджера; пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2005.

Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / пер. з англ.  – К.: Ніка-Центр, 2013.

Ле Гофф Ж. История и память / пер. с франц. – М.: РОССПЭН, 2013.

Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / пер. з франц. – К.: Кліо, 2014.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – 2005. – №2‒3.

 Статті в спеціальних випусках періодичних наукових видань

АРХЭ: Проблемы исторической памяти и исторической политики. – Минск, 2013. – №2.

Національна та історична пам’ять: Зб. наукових праць. – К., 2011–2013. – Вип. 1–10.

Схід–Захід: Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – Харків, 2009. – Вип. 13–14.

Україна модерна: Пам’ять як поле змагань. – Київ-Львів, 2009. – Вип. 4 (15).

Pro et Contra: Историческая политика. – М., 2009. – №3–4.

 Монографії та статті

Гриценко О. Президенти і пам’ять. Політика пам’яті президентів України (1994‒2014): підґрунтя, послання, реалізація, результати. – К.: “К.І.С.”, 2017. Історія, пам’ять, політика: Зб. наук. ст./ Упор. Г. Касьянов. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.

Історик і Влада. Кол. монографія / Відп. редактор В. Смолій; наук. кер. проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.

Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / Пер. з пол. – К.: “К.І.С.”, 2007.

Касьянов Г. Past continuous: історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. – К.: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018.

Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті / Алла Киридон. – К.: Ніка-Центр, 2016.

Копосов Н. Как реформировать историческое образование в России // Неприкосновенный запас. – 2012. – № 5 (85).

Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / За заг. ред. Ю. Шаповала. – К.: ІПІЕД, 2013.

Образ Іншого в сусідніх історіях: міфи, стереотипи, наукові інтерпретації : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 15–16 грудня 2005 р. – К.: Інститут історії НАН України, 2008.

Підручник з історії: проблеми толерантності: Методичний посібник для авторів та редакторів видавництв. – Чернівці: Букрек, 2012.

Полещук Т. Образ Росії на сторінках шкільних підручників з історії України // Педагогічна думка. – 2010. – №3.– С. 97–107.

Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії.  – К.: Ніка-Центр, 2015.

Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника. – К.: Генеза, 2016.

Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту історії України) / За ред. В. Смолія. – К.: Інститут історії НАН України, 2016.

Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть:здобутки і проблеми / Кол. монографія за ред. Л. Зашкільняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.

Хавкин Б. Споры об учебниках истории в постсоветской России: “Тот, кто владеет прошлым – владеет будущим”) // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2011. – № 2. – С. 111–126.

Шкільна історія очима істориків – науковців: Матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Упор. Н. Яковенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008.

Яковенко Н. Польща та поляки в шкільних підручниках історії, або Відлуння давнього й недавнього минулого // Ї. – 2003. – № 28.

Матеріали

Інформаційні ресурси

1. www.historians.in.ua

2. www.lviv.center.org

3. www.istpravda.com.ua

4. www.osvita.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму