Методологія історії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120професор Зашкільняк Л. О.Істм-21c, Істм-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1120Істм-21cпрофесор Зашкільняк Л. О.
Істм-22спрофесор Зашкільняк Л. О.

Опис курсу

              Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальна дисципліна формує у студентів знання. навики та уявлення про особливості виникнення та конструювання науково-історичних знань, їх соціальну значущість, роль теорій і методів історичного пізнання, місце історика та історії у культурних процесах своєї епохи.

                Результати навчання:

          Знати:

 • Основні етапи складання історичних теорій і методів вивчення минулого;
 • Провідних істориків та теоретиків історії, історичні школи минулого і сучасності;
 • Основні етапи формування наукової історії та історичної науки у світі й Україні;
 • Складові частини й етапи пізнавальної діяльності історика;
 • Особливості застосування наукових методів та отримання науково-історичних знань;
 • Місце і роль історичних знань у сучасному суспільстві.

          Вміти:

 • Пояснити зміст і пізнавальний характер історичних творів, що були написані у відповідному часі і місці;
 • Аналізувати науково-історичну літературу, виокремлювати пізнавальні засади і методи створення історичних знань;
 • Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого, робити власні узагальнення щодо теоретичного і методичного рівня наукових праць з історії;
 • Кваліфіковано розробити наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу і позаджерельних знань;
 • Фахово проводити самостійне історичне дослідження;
 • Використовувати здобуті історичні знання у конструювання власних науково-історичних текстів.

 

 

Рекомендована література

Базова

 • Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. Москва, 2003.
 • Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. Москва, 2007.
 • Антипин Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск, 1987.
 • Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. Французская историческая школа “Анналов” в современной буржуазной историографии. Москва, 1980.
 • Барг М.А. Категории и методы исторической науки. Москва, 1984.
 • Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. Москва. 1987.
 • Бернгейм. Введение в историческую науку. [Москва, 1908].
 • Блок М. Апология истории или Ремесло историка. Москва, 1973.
 • Боллинброк. Письма об изучении и пользе истории. Москва, 1978.
 • Вебер М. Работы М.Вебера по социологии, религии и культуре. Москва, 1991.
 • Вен П. Как пишут историю: Опыт эпистемологии. Москва, 2003.
 • Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. Москва. 1988.
 • ХХ век: Методологические проблемы исторического познания / Под ред. А.Л. Ястребицкой. Москва, 2001-2002. Часть 1-2.
 • Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Переклав В. Склокін; редактори В. Склокін і С. Троян. Київ: Ніка-Центр, 2012.
 • Еванс Р.Дж. На захист історії / З англ. переклав Віктор Дмитрук. Львів, 2008.
 • Егорова В.С. О природе исторического познания. Москва, 1986.
 • Ерофеев Н.А. Что такое история? Москва, 1976.
 • Зашкільняк Л. Вступ до методології історії. Львів, 1996.
 • Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.
 • Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. Львів, 2007.
 • Зиммель Г. Проблемы философии истории (этюд по теории познания). Москва, 1898.
 • Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. Москва, 1996.
 • Кареев Н. Историка (Теория исторического знания). Санкт-Петербург, 1916.
 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. Москва. 1987.
 • Колінгвуд Р.Д. Ідея історії. Київ, 1996.
 • Коннертон П. Як суспільства пам’ятають. Київ, 2004.
 • Копосов Н. Как думают історики. Москва, 2001.
 • Ланглуа Ш. и Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. Санкт-Петербург, 1899.
 • Лосев Л.Ф. Античная философия истории. Москва, 1977.
 • Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія. Критика новітньої німецької філософії в особі її представників Л.Фейєрбаха, Б.Бауера і Штірнера і німецького соціалізму в особі його різних пророків // Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. Київ, 1959. Т.3.
 • Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монографий {перевод Кукарцевой Мм Катаева В., Тимонина В.). Москва, 2007.
 • Методологические проблемы истории. Учебное пособие. Под общей редакцией В.Н. Сидорцова. Минск, 2006.
 • Методология истории. Учебное пособие для студентов вузов / ред. А.Н.Алпеев. Минск, 1996.
 • Могильницкий Б.А. Введение в методологию истории. Москва, 1989.
 • Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ, 1994.
 • Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Київ, 1994. Т.1-2.
 • Ракитов А.И. Историческое познание. Системно-гносеологический подход. Москва, 1982.
 • Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика — Москва, 2011.
 • Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Пособие для вузов. Москва, 2004.
 • Румянцева М.Ф. Теория истории. Москва, 2002.
 • Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. Львів: Літопис, 2010.
 • Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама сучасної науки / З французької переклав Віктор Шовкун. Київ, 1998.
 • Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. – Москва, 2003.
 • Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. – Санкт Петербург, 2003. Т. 1-2.
 • Смоленский Н.И. теория и методология истории: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва, 2008.
 • Теория и методология истории: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.]; под ред. А. И. Филюшкина. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 324 с.
 • Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Волгоград: Учитель, 2014. – 504 с.
 • Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Київ, 1995. Т.1-2.
 • Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002.
 • Февр Л. Бои за историю. Москва. 1991.
 • Фрай Н. Великий код: Біблія і література. Львів:Літопис, 2010.
 • Фромм Э. Бегство от свободы. Москва. 1990.
 • Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Курс лекций. Ленинград, 1982.
 • Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва, 1991.
 • Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007.
 • Barraclough G. Main Trends in History. London, 1978.
 • Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval and Modern. Chicago and London, 1983.
 • Burke P. New Perspectives on Historical Writing. Cambridge, 1991.
 • Evans R.J. In Defense of History. New York and London, 1999.
 • Fukuyama F. The End of History and the Last Man. London, 1992.
 • Grabski A.F. Dzieje historiografii. Wprowadzenie Rafał Stobiecki. Poznań, 2003.
 • Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Honover and London, 1997.

 

Допоміжна

 

 • Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. Луцьк, 1998.
 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація. Київ, 1995-1998. Т.1-3.
 • Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в ХІХ-ХХ вв. Ленинград, 1979.
 • Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й новації. Київ, 2012.
 • Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014.
 • Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Київ: Ніка-Центр, 2012.
 • Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. Социология М.Вебера и веберовский ренессанс. Москва, 1991.
 • Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. Пер. з англ. Н. Комарова. Київ, 2001.
 • Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. Москва. 1961.
 • Губман Б.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. Москва. 1991.
 • Гулыга А.В. Искусство истории. Москва, 1980.
 • Дорошенко Н.М. Методология истории как система. Калинин, 1985.
 • Дорошенко Н.М. Становление и развитие методологии истории. Учебное пособие. Калинин, 1987.
 • Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва. 1974.
 • Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. Москва, 1974.
 • Иванов В.В. Методология исторической науки. Москва, 1985.
 • Историческая наука на рубеже веков / Под ред. А.А. Фурсенко. Москва, 2001.
 • История исторического знания : учебник для бакалавров / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2013.
 • Казаков Р.Б., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Я иду на занятия… по методологии и теории истории. Москва, 2002.
 • Кантор К.М. История против прогресса: опыт культурно-исторической генетики. Москва, 1992.
 • Копосов Н. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. Москва, 2005.
 • Лооне Э. Современная философия истории. Таллин, 1980.
 • Мельник Л.Г. Предмет і методологія історичної науки. Київ, 1977.
 • Мельник Л.Г. Розвиток наукового пізнання історії. Київ, 1983.
 • Могильницький Б.А. и др. Американская буржуазная “психоистория”. Критический очерк. Томск, 1985.
 • Мучник В.М. В поисках утраченного смысла истории (Генезис и эволюция исторических взглядов А.Д.Тойнби). Томск, 1986.
 • Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Київ, 1996.
 • Порк А.А. Историческое объяснение. критический анализ немарксистских теорий. Таллин, 1981.
 • Пріцак О. Історіографія та історіософія М.Грушевського. Київ, 1991.
 • Реконструкція світоглядних парадиґм (нові тенденції в західній філософії). Київ. 1995.
 • Санцевич А.В. Методика историчесокго исследования. Киев, 1990.
 • Современная зарубежная немарксистская историография. Критический анализ. Москва, 1989.
 • Тельвак В. Історіософія та методологія історії. Частина 1. Історіософія. Конспект лекцій. Дрогобич, 1999.
 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів, 2004.
 • Шмаков В.С. Структура исторического знания и картина мира. Новосибирск, 1990.
 • Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000.
 • Pomorski J. Historyk i metodologia. Lublin, 1991.
 • Topolski J. Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Lublin, 1996.
 • Wilson N.J. History in Crises? Recent Directions in Historiography. New Jersy, 1999.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 • Львівський національний університет імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html)
 • Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
 • Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/)
 • «Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (www.geografia.ru/)
 • Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
 • Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
 • Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
 • Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
 • Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
 • Міжнародний комітет історичних наук (www.cish.org/)
 • Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
 • Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru/)
 • Российское образование. Система федеральных образовательных порталов (Росія) (www.auditorium.ru/)
 • Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
 • Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
 • Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
 • Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
 • Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
 • Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
 • ACLS History E-Books Project (США) (historyebooks.org/)
 • Hartford Web Publishing (США) (hatforf.hwp.com/)
 • Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (ipn.gov.pl/)
 • Nauka w Polsce (Польща) (naukawpolsce.pap.pl/)
 • Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (historycy.pl/)

Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методологія історії

Завантажити силабус