Зашкільняк Леонід Опанасович

Посада: завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-54

Електронна пошта: leonid.zashkilnyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Нова і новітня історія Польщі та українсько-польських стосунків, польська, українська та зарубіжна історіографія ХІХ і ХХІ ст., міжслов’янські зв’язки, теоретичні проблеми історичної науки. Автор понад 300 наукових і науково-популярних праць, навчальних посібників з історії країн Центрально-Східної Європи, методології історії, світової історіографії.

 

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Формирование и развитие исторической науки в Польше. – Львов, 1986;
 2. Историография истории южных и западнях славян. – Москва, 1987 (співавтор);
 3. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – Москва, 1990 (співавтор);
 4. Польська історіографія після II світової війни: проблеми національної історії (40–60-ті роки). – Київ, 1992;
 5. Грушевський М. С. Щоденник. (1888–1894 рр.) / Підг. до вид., переднє слово, упорядкув., коментарі і післямова Л. Зашкільняка. – К. : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів., 1997. – 264 с.
 6. Вступ до методології історії. – Львів ЛОНМІО, 1996 – 96 с.
 7. Методологія історії: від давнини до сучасності. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 227 с.
 8. Історія Центрально-Східної Європи : посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 660 с.
 9. Історія Польщі: від найдавнішніх часів до наших днів / Леонід Зашкільняк, Микола Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.
 10. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів, 2004 (науковий редактор і співавтор).
 11. Виклики сучасної історіографії: світовий та український контексти // Україна Модерна. – 2005. – Чис. 9. – С. 7–14.
 12. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod redakcją Jerzego Maternickiego przy współpracy Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2007 – 2014. – Том 1-2 (науковий редактор і співавтор).
 13. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka. – Rzeszów, Lwów, 2002 – 2007. – T. I – V (науковий редактор і співавтор);
 14. Сучасна світова історіографія. – Львів : ПАІС, 2007. – 310 с.
 15. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів : Ін-т українознавства ім. Крип’якевича НАН України, 2009. – 472 с.
 16. Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów, 2011. – T. 1–3 (науковий редактор і співавтор).
 17. Stosunki ukraińsko-polskie w XX wieku w świadomości społecznej ukraińców i polaków // Przegląd Wschodni. Kwartalnik. – Warszawa, 2011. – T. XI. – Zesz. 4 (44). – S. 808–819.
 18. Історія – ментальність – ідентичність: Історія та історики у формуванні національної свідомості українців і поляків в ХІХ – першій половині ХХ століття / За ред. Л. Зашкільняка, В. Вжосека, Є. Матерніцького, Й. Пісуліньської, П. Сєрженґи, Р. Стобєцького. – Жешув, Львів, Познань, Лодзь, Гданськ, 2008 – 2013. – Випуск І-V (науковий редактор і співавтор).
 19. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 68–80.
 20. “Віднайдення України” Уявлення українських інтелектуальних еліт ХІХ –початку ХХ століття про місце і роль України в Європі // Przegląd Wschodni. Kwartalnik. – Warszawa, 2014. – T. XIII. – Zesz. 2 (50). – S. 421–448.
 21. Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: шляхи легітимації національної історії // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiograqphic Map of Interwar Europe : мат. міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). – К. : Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 149–166.
 22. Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії “старе вино в нових міхах” // Світло й тіні української радянської історіографії. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, Україна, 22–23 травня 2013 р.) / за ред В. А. Смолія. – К. : Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 17–31.
 23. Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – 412 с.
 24. Poland and Ukraine in East-Central Europe: View from Ukraine / Leonid Zashkilnyak // Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations / The Journal of Kolegium Jagiellonskie Toruńska Szkola Wyzsza. – Cracow, 2016. – Vol. ІІ. – P. 46–53.
 25. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: часзмін і замін // Історія та історіографія в Європі. – 2016. – Вип. 5.
 26. Формування української історичної науки в Галичині в ХІХ столітті: головні віхи і постаті // Historia: ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu ź Redakcja naukowa Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 193–206.
 27. Радянські міфи в сучасній українській історіографії час змін і замін.
 28. Польське Січневе повстання 1863–1864 років у висвітленні сучасної української історіографії.
 29. Енциклопедія_історії_України
 30. Візія України та її кордонів в українській історіографії міжвоєнної Польщі // Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat. Z kręgu zainteresowań badawczych Profesora Romana Wapińskiego ź Pod red. Iwony Sakowicz-Tebinki. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. S.°247-265.
 31. Historiografia ukraińska i postmodernizm: retrospektywy i perspektywy // Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2016. – T. VIII. – S. 103-116.
 32. O tym jak pisać „trudną” historię // Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / Redakcja naukowa: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 71-80.
 33. Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: дослідження та інтерпретації // Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika / Biblioteka Europae Orientalis, studia 5. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2017. – S. 435-469.
 34. Про українську ідентичність вчора, сьогодні і завтра (із приводу виходу чотиритомника Василя Ткаченка про сучасну Україну) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2017. Спецвипуск. – С.°371–382.
 35. Суспільно-політичні наслідки депортацій українців і поляків у 1944-1946 рр. // Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія. У 2-х кн. ‒ Кн. 1: Простори історії / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець, А. Кудряченко, В. Матях, В. Ткаченко, В. Солошенко, О. Ясь. НАН України. Інститут історії України, ДУ “Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”. ‒ Київ, 2020. – С.°623-632.
 36. Спроби українсько-польського порозуміння у 1918–1923 рр. // Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918 – 1923. Redakcja naukowa Magdalena Gibiec, Grzerorz Gryciuk, Robert Klementowski. – Wrocław-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodu Polskiemu, Oddział we Wrocławiu, 2020 (2021). – S. 48-66.
 37. Образ Галичини в уявленнях українців ХІХ – початку ХХ століття // Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть) / Наук. ред. Орлевич І. – Львів: Логос, 2021. – С. 42-59.
 38. Образ Польщі і поляків у суспільній свідомості галицьких українців напередодні Першої світової війни // Русь, Малоросія, Україна: галицькі українці у пошуках власного імені (ХІХ – перша половина ХХ століть) / Наук. ред. Орлевич І. – Львів: Логос, 2021. – С. 302-311.
 39. Рыжскі мір у лёсе народаў і дзяржаў рэгіёна Украіна–Літва–Беларусь. Неюбілейны форум. Дыскусія // Rocznik Studiów Białoruskich / Гадавік Цэнтра беларускіх студыяў. Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski. – Warszawa, 2021. – Nr 7. – C. 18-20, 31-32, 43-45.
 40. Some theoretical issues on interpretation of Ukrainian-Polish relations in the years of the Second World War // Poland and Ukraine Poles and Ukrainians: Relations after 1990 / Edited by Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory. Krakow: Polish Academy of Arts and Sciences, 2021. – P. 114-135.
 41. Українсько-польський конфлікт у 1918–1923 роках і спроби його полагодження // Записки НТШ. Т. 274: Праці історично-філософської секції. – Львів, 2021. – С. 525-545.
 42. Українська історіографія в Галичині в ХІХ столітті: етапи модернізації // З історії західноукраїнських земель / наук. ред. і упоряд. Ірина Орлевич; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2021. – Вип. 17. – С. 23-39.
 43. Історія в Українському таємному університеті (1921–1925 рр.) (1921–1925 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2022. – Вип. 23. – С. 178–198.
 44. Історик на зламі епох: Юліан Целевич (1843–1892) та його спадщина // Доля історичного пізнання та долі істориків [кол. монографія] / Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України / ред.кол. О.І. Журба та ін. – Дніпро: Ліра, 2022. – С. 160-184.
 45. Шлях історика (до 90-ліття Миколи Крикуна) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2022. – Випуск 54. – С. 351-364 (співавтори – О. Вінниченко, А. Заяць).
 46. Трансформації історичної свідомості в незалежній Україні: “віднайдення” забороненого минулого // Od rewolucji do pierestrojki. Transformacje Wschodniej Europy w ostatnim stuleciu, red. Magdalena Gibiec, Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz. – Wrocław: Wydawnictwo LTW, 2022. – С. 441-462.

Література про вченого:

 1. Историки-слависты СССР. Биобиблиографический словарь-справочник. – Москва, 1981;
 2. Львівський державний університет імені Івана Франка. Довідник. – Львів, 1998;
 3. Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга. – Львів, 2000;
 4. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. – Київ; Львів, 2003. – Випуск 2, частина 1
 5. Хто є хто в Україні. – Київ, 2007;
 6. Шкраб’юк П. Леонід Зашкільняк та його історія. Начерки до ювілейного портрету // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 18;
 7. Віднянський С. В., Крикун М. Г. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л. О. Зашкільняка // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 232–235.;
 8. Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2010. – Т. 10: З-Зор.

Біографія

shapeimage_2

Історик, доктор історичних наук (1993), професор (2000). Народився 25.08.1949 р. в м. Львові в родині службовців. У 1966 р. закінчив Львівську середню школу № 6. У 1966–71 навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка, після цього (1971–74) – аспірантурі при кафедрі історії південних і західних слов’ян цього ж вузу. У 1974–76 – асистент, 1976–78 – старший викладач, 1978–92 – доцент кафедри історії південних і західних слов’ян Львівського університету. Після перебування в докторантурі з всесвітньої історії (1988–91) продовжив працювати там же: 1991–95 – доцент кафедри історії слов’янських країн (у 1992 кафедра історії південних і західних слов’ян перейменована на кафедру історії слов’янських країн), 1995–97 – професор, 1997–2007 – завідувач кафедри історії слов’янських країн. У 2007–10 – заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у Львові, у 2010–16 – завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, з 2016 – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Стажувався на історичному факультеті Московського університету ім. М. Ломоносова (1979), в Інституті історії Варшавського університету (1974, 1989 і 1995), Інституті історії Люблінського університету ім. М. Кюрі-Склодовської (1995, 1998), Центрально-європейському університеті в Будапешті (1995, 1996), в Інституті історії України НАН України (2004, 2008), в Інституті українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАН України (2016, 2022) .

Сфера наукових зацікавлень – нова і новітня історія Польщі та українсько-польських стосунків, польська, українська та зарубіжна історіографія ХІХ–ХХІ ст., теоретичні проблеми історичної науки. Дослідницьку роботу розпочав з вивчення питань політичної боротьби у Польщі після Другої світової війни. Кандидатську дисертацію («Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944–1948 рр.)», 1975) підготував і захистив за канонами радянської історіографії. Надалі вивчав питання впливу марксизму на еволюцію польської та зарубіжної історіографії, суспільно-політичний розвиток слов’янських країн у новий і новітній час. У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему «Польська історіографія 40–60-х років XX ст. (питання організації і методології)», в якій показав особливості розвитку історичної науки в Польщі в період комуністичного правління. Після розпаду СРСР розпочав студії зі світової історіографії, стажувався в Інституті історії Варшавського університету (1989, 1995), Інституті історії Люблінського університету ім. М. Кюрі-Склодовської (1995), Центрально-Європейському Університеті в Будапешті (1995, 1996). Опублікував низку праць з методології історії («Вступ до методології історії», 1996; «Методологія історії від давнини до сучасності», 1999), які привернули увагу до проблем розвитку світової історичної науки, а згодом узагальнені студії з історії світової історіографії («Сучасна світова історіографія», 2007). Реалізував низку науково-дослідних проектів, в тому числі підтриманих зарубіжними фондами, які завершились публікацією монографій або серій наукових збірників, зокрема, перший український університетський посібник «Історія Центрально-Східної Європи» (2001), «Українська історіографія на зламі ХІХ і ХХ століть» (2002-2003), «Історія Польщі» (2002), «Історичне середовище Львова у ХІХ і ХХ століттях» (2001-2005), «Історія – ментальність – ідентичність» (2007-2011), «Історичні міфи і стереотипи в міжнаціональних відносинах сучасної України» (2008-2009), «Історія та навчання історії у Львівському університеті» (2012-2014) та ін. Брав участь у роботі українсько-польських наукових семінарів «Україна – Польща: важкі питання» (1997-2008), опублікував щоденники Михайла Грушевського (1995-1997). Автор понад 400 наукових і науково-популярних публікацій, навчальних посібників, монографій, документів, член редколегій багатьох періодичних історичних видань в Україні та закордоном, зокрема: «Проблеми слов’янознавства» (Львів), «Вісник Львівського університету. Серія історична» (Львів), «Україна модерна» (Львів), «Український гуманітарний огляд» (Київ), «Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки» (Київ), «Галичина» (Івано-Франківськ), «Studia Historica Gedanensia» (Ґданськ), «Polish Biographical Studies» (Щецін), «Historia Slavorum Occidentis» (Познань), «Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej» (Варшава), «Res Historica. Czasopismo UMCS» (Люблін) та ін.

Лауреат нагороди часопису «Przegląd Wschodni» (Польща) за краще закордонне видання з історії Польщі (2003, спільно з проф. М. Крикуном), відзначений Нагородою Люблінського архієпископа «Memoria iustorum» – «Пам’ять праведників» за заслуги в розвитку діалогу культур, який служить будівництву Європи і зміцненню спільних вартостей у суспільстві, що має великі рани і конфлікти (2008), державною нагородою Республіки Польща «Кавалерський Хрест Ордену Заслуги Польщі» (2009), Нагородою Поєднання Капітулу Польсько-Українського Поєднання (2015). Має звання «Почесний професор» Жешівського державного університету (2009), Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка (2014). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016). Дійсний член Українського Історичного Товариства, член Комісії істориків України і Польщі, член Національного Комітету істориків України (з 2008), член Правління Історіографічного Товариства (Республіка Польща).

Викладає навчальні курси: “Зарубіжна історіографія”, “Методологія історії”, “Сучасна історіографія”, “Історія Польщі”.

Проекти

1997 – 2008. Міжнародний проект «Україна – Польща: важкі питання»

2002 – 2004. Українська історіографія на зламі ХІХ і ХХ століть

2001 – 2005. Міжнародний проект «Історичне середовище Львова у ХІХ і ХХ століттях»

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2007 – 2011. Міжнародний проект «Історія – ментальність – ідентичність»

2008 – 2009. Історичні міфи і стереотипи в міжнаціональних відносинах сучасної України

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012 – 2014 Міжнародний проект «Історія та навчання історії у Львівському університеті»

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

2017 – 2019. Регіоналізм в Україні: ідентичності, цінності, історія

2019 – 2024. Міжнародний проект «Історіографія в Другій Речі Посполитій»

Нагороди

Лауреат нагороди часопису “Przegląd Wschodni” (Польща) за краще закордонне видання з історії Польщі (2003, спільно з проф. М. Крикуном), Нагороди Люблінського архієпископа “Memoria iustorum” – “Пам’ять праведників” за заслуги в розвитку діалогу культур, який служить будівництву Європи і зміцненню спільних вартостей у суспільстві, що має великі рани і конфлікти (2008), державної нагороди Республіки Польща “Кавалерський Хрест Ордену Заслуги Польщі” (2009), Нагороди Поєднання Капітули Польсько-Українського Поєднання (2015), Державної премії України в галузі науки і техніки (2016). Має звання “почесний професор” Жешівського державного університету (2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!