Світова історіографія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Зашкільняк Л. О.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Світова історіографія» є дисципліною професійної та практичної підготовки зі спеціальності «032 Історія та археологія» для освітньої програми підготовки бакалавра, яка викладається у сьомому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб познайомити студентів-істориків з виникненням та еволюцією історичних знань народів світу від найдавніших часів до початку ХХ ст., формуванням наукового історичного знання та історичної науки та їх суспільного значення в різних країнах світу, насамперед провідних європейських та США, які синили переважний вплив на всі інші країни і народи світу.

Результати навчання:
Знати:

 • оволодіти спеціальною термінологією та методами історіографічного пізнання;
 • засвоїти відповідний навчальний матеріал, відвідуючи лекції та самостійно опрацьовуючи рекомендовану літературу;
 • знати видатних істориків минулих епох та сучасності, їхні найважливіші праці й теоретико-методологічні погляди;
 • мати уявлення про процес розвитку історичних знань, становлення та еволюцію історіографічних течій, напрямків та шкіл від найдавніших часів до ХХ століття;
 • вміти аналізувати історичну літературу, а також розуміти характер та специфіку історичного мислення різних епох.

Вміти:

 • застосувати набуті історіографічні знання в професійній діяльності, суспільному житті та громадсько-виховній роботі;
 • аналізувати історичні праці на предмет їхньої приналежності до методологічних напрямів і шкіл;
 • використовувати історіографічні знання при написанні курсових, випускних, дипломних, магістерських робіт та наукових текстів;
 • пов’язувати історичні погляди з реаліями суспільного життя в конкретній історичній епосі.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Барг М. Эпохи и идеи. Становление историзма. Москва, 1987.
 2. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.
 3. Бендрикова Л.А. Французская историография революции 1848–1849 годов во Франции. М., 1969.
 4. Бибиков М.В. Историческая литература Византии. Санкт-Петербург, 1998.
 5. Бл. Августин. О Граде Божием: В 4 т. Москва, 1994.
 6. Блок М. Апология истории. Москва, 1985.
 7. Блуменау С.Ф. От социально-экономической истории к проблематике массового сознания: французская историография революции конца XVIII века (1945–1993). Брянск, 1995.
 8. Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография. М., 1980.
 9. Вайнштейн О. Западноевропейская средневековая историография. Москва, 1964.
 10. Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX- ХХ веках. ленинград, 1979.
 11. Вебер Б.Г. Историографические проблемы. Москва, 1974.
 12. Вебер М. Избранные произведения. Москва, 1990.
 13. Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. Москва, 1993.
 14. Вернадский Г.В. Русская историография. Москва, 1998.
 15. Вико Дж. Основание новой науки о природе нации. Москва; Киев, 1994.
 16. Вильчек Вс. Прощание с Марксом: (Алгоритмы истории). Москва, 1993.
 17. Виноградов К.Б. Очерк английской историографии нового и новейшего времени. Ленинград, 1975.
 18. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в. Москва, 1977.
 19. Вирський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). Київ, 2007.
 20. Гайденко П., Давыдов Ю. История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. Москва, 1991.
 21. Гердер И. Г. Идеи к философии человечества. Москва, 1977.
 22. Геродот. История в 9 книгах. Москва, 1993.
 23. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. Москва, 1986.
 24. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. Москва, 1993.
 25. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Москва, 1965.
 26. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков (середина XIX в. – 1917 г.). Москва, 1985.
 27. Далин В.М. Историки Франции XIX-XX вв. Москва, 1981.
 28. Дементьев И.П. Американская историография гражданской войны в США (1861–1965). М., 1963.
 29. Добролюбский А.О. Школа “Анналов” – “новая историческая наука”. Москва, 2000.
 30. Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в историографии германской революции 1918–1919. Москва, 1990.
 31. Дройзен Й. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004.
 32. Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. Львів, 2001.
 33. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.
 34. Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Львів, 2007.
 35. Зверева Г.И. Организация исторической науки в Великобритании в новое и новейшее время. Москва, 1986.
 36. Исаев С.А. Алексис Токвиль и Америка его времени. Санкт-Петербург, 1993.
 37. Историки России XVIII – начала ХХ века. Москва, 1996.
 38. Историография античной истории. Москва, 1980.
 39. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. Москва, 1990.
 40. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. Москва, 2000.
 41. Историография истории новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Москва, 1977.
 42. Историография истории России до 1917 г.: Учеб. для студ.выш.учеб.заведений: В 2 т./Под ред. М.Ю.Лачаевой. Москва, 2003.
 43. Историография истории южных и западных славян. Москва, 1987.
 44. Коллингвуд Р.Д. Ідея історії. Київ, 1997.
 45. Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. Москва, 1936.
 46. Вольтер. Статьи и материалы. Москва; Ленинград, 1948.
 47. Косминский Е.А. Историография средних веков. Москва, 1973.
 48. Костикова И.В. Философско-социологические взгляды Томаса Карлейля. Москва, 1983.
 49. Кроче Б. Теория и история историографии. /Пер. с ит. Москва, 1998.
 50. Кузнецова Т., Миллер Т. Античная эпичная историография: Геродот, Тит Ливий. Москва, 1984.
 51. Маркова Л. Наука: история и историография ХІХ– ХХ вв. Москва, 1987.
 52. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Курс лекций. – Томск, 2001. – Вып. 1: Кризис историзма.
 53. Могильницкий Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX в. – начала 90-х годов. Томск, 1969.
 54. Мягков Г. “Русская историческая школа” Методологические и идейно-политические позиции. Казань, 1988.
 55. Немировский А. Рождение Клио: у истоков исторической мысли. Воронеж, 1986.
 56. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. Москва, 1974.
 57. Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера. Москва, 1992.
 58. Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ. Формирование, методология, концепции. Москва, 1981.
 59. Полибий. Всеобщая история. В 2-х т. Москва, 1989.
 60. Поппер К. Злиденність історицизму. Київ, 1994.
 61. Рамазанов С.П. Кризис в российской историографии начала ХХ века: В 2 ч. Волгоград, 1999-2000.
 62. Реизов Б. Французская романтическая историография (1815-1830). Ленинград, 1956.
 63. Репина Л.И. “Новая историческая наука” и социальная история. Москва, 1998.
 64. Репина Л.П. История исторического знания: Пособие для вузов / Л.П.Репина, В.В.Зверева, М.Ю.Парамонова. Москва, 2004.
 65. Семенов Ю.Н. Социальная философия А. Тойнби. Критический очерк. М., 1980.
 66. Таран Л.В. Историческая мысль Франции и России: 70-е годы XIX – 40-е годы XX века. Киев, 1994.
 67. Темірова Н.Р. Історія історичного знання: від зародження до статусу науки. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 132 с.
 68. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. Київ, 1995. Тт.1-2.
 69. Фукидид. История. Москва, 1993.
 70. Шоню П. Экономическая история: эволюции и перспективы // Thesis. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Т. 1. Вып. 1. М., 1993.
 71. Шапиро А. Историография с древнейших времен по ХVІІІ век. Курс лекций. Ленинград, 1982.
 72. Шарифжанов И.И. Английская историография в XX веке. Основные теоретико-методологические тенденции, школы и направления. Казань, 2004.
 73. Шарифжанов И.И. Современная английская историография буржуазной революции XVII в. Москва, 1982.
 74. Шарифжанов И.И. Судьбы либеральной философии истории. Актон и современная англо-американская историография. Казань, 1989.
 75. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007.
 76. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Москва, 1978.
 77. Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval and Modern, 3rd edition. University of Chicago Press, 2007.
 78. The Oxford History of Historical Writing, general editorship of Daniel Woolf. Oxford, 2011-2012. Volumes 1 – 5 (From Beginnings till Contemporary).

Допоміжна

 1. Адо А.В. Великая французская революция и ее современные критики // Буржуазные революции XVII–XIX вв. в современной зарубежной историографии / Отв. ред. И.П. Дементьев. Москва, 1986.
 2. Алпатов А.М. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. Москва, 1949.
 3. Бессмертный Ю.Л. Тенденции переосмысления прошлого в современной зарубежной историографии // Вопросы истории. 2000. № 9.
 4. Гобозов И.А. Современная французская буржуазная философия истории. Москва, 1978.
 5. Диалог со временем: историки в меняющемся мире. Москва, 1996.
 6. Канке В.А.Основные философские направления и концепции науки: Итоги XX столетия: Учебное пособие. Москва, 2000.
 7. Кареев Н.И. Историки французской революции. Ленинград, 1924. Т. 1–3.
 8. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987.
 9. Лукин Н.М. Альфонс Олар (1849–1928) // Лукин Н.М. Избранные труды. Москва, 1960. Т.1.
 10. Одиссей. Человек в истории. Сб. ст. 1989 – 2001. М., 1989 – 2002;
 11. THESIS (теория и история экономических и социальных институтов и систем). Вып. 1 – 6. 1993 – 1994.
 12. Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории: Пер. с франц. / Рос. гос. гум. ун-т. Москва, 2000.
 13. Садовский В.Н. Карл Поппер и Россия. Москва, 2002.
 14. Смирнов В.П., Посконин В.С. Традиции Великой Французской революции в идейно-политической жизни Франции 1789-1989 гг. Москва, 1991.
 15. Смоленский Н.И. Политические категории немецкой бржуазной историографии (1848-1871 г.). Томск, 1982.
 16. Собуль А. Жорж Лефевр – историк французской революции // Французский ежегодник, 1959. Москва, 1961.
 17. Собуль А. Классическая историография французской революции // Французский ежегодник, 1976. Москва, 1978.
 18. Трельч Э. Историзм и его проблемы: Логическая проблема философии истории /Пер. с нем. Москва, 1994.
 19. Тош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир, 2000.
 20. Франция-память / Историки: Пьер Нора, Мона Озуф, Жерар Де Пюимеж, Мишель Винок. СПб., 1999.
 21. Фуко, Мишель. Археология знания / Пер. с франц. Киев, 1997.
 22. Фуко, Мишель. Надзирать и наказывать. История тюрьмы. Москва, 1998.

Матеріали

Інтернет-ресурси:

 • Средневековые исторические источники Востока и Запада (http://www.vostlit.info/ )
 • Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
 • Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/ )
 • Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
 • Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
 • Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
 • Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
 • Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
 • Міжнародний комітет історичних наук (www.cish.org/)
 • Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
 • Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
 • Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
 • Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
 • Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
 • Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
 • Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
 • ACLS History E-Books Project (США) (historyпецebooks.org/)
 • Hartford Web Publishing (США) (hatforf.hwp.com/)
 • Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (historycy.pl/)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус