(Від)творення історії:національний гранд-наратив як інтелектуальний виклик

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030професор Зашкільняк Л. О.Ісом-11с

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни

Мета – розкрити внутрішні і зовнішні чинники формування історичної свідомості суспільства на різних стадіях його еволюції, виявляє можливості використання історичних знань в соціальних відносинах у формі творення і відтворення великих історичних картин світу (великих оповідей) – гранд-наративів.

Завдання – висвітлити історію конструювання інтелектуалами різних епох великих історичних картин світу та їх соціально-культурну значущість, показати формування та зміну ідей осмислення і тлумачення історії, розкрити особливості творення національних гранд-наративів в період модернізації в Європі, прослідкувати шляхи і способи конструювання українського національного гранд-наративу та його сучасні соціальні функції й дискусії навколо них у сучасному соціумі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

шляхи і способи еволюції історичного мислення, підходи до формування історичної картини світу, відображені у конструюванні загального образу минулого;

розуміти конструктивний характер історичного знання і його використання у суспільному житті;

агальносвітові тенденції творення історичних картин світу та їх переломлення в суспільній практиці;

використання історичних гранд-наративів у суспільних відносинах;

провідні ідейні підстави творення загальних історичних картин світу та їх минущий характер;

еволюцію національних гранд-наративів і проблематику їх (від)творення в конкретних суспільних умовах.

вміти:

опрацьовувати історичну літературу (тексти) на предмет визначення її суспільного призначення;

           оцінювати і деконструювати історичне знання з позицій його суспільного призначення і функціонування;

           визначати теоретичні і конкретно-історичні складові історичного знання;

застосовувати історичне знання з метою формування раціональної історичної свідомості індивіда і колективу;

конструювати синтетичні історичні тексти за стандартними і нестандартними засадами;

застосовувати критичний підхід до різних форм історичного знання як такого.

Рекомендована література

Базова

 • Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV – XVIII ст. Т. І: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – Київ, 1995; Т. 2: Ігри обміну. – Київ, 1997; Т. 3: Час світу. – Київ, 1998.
 • Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. Москва, 1993.
 • Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: «Український письменник», 2014.
 • Грушевський, М., Історія України-Руси. Т. 1-10. Київ, 1991-1999.
 • Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. Москва, 1993.
 • Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ, 2012.
 • Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. Львів, 2001.
 • Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.
 • Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. Львів, 2007.
 • Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. Москва: «Канон» РООИ «Реабилитация», 2012, 432 с.
 • Иггерс Г. Историография в XX столетии: от сциентистской объективности к постмодернистскому вызову. Москва, 1998.
 • Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. Київ, 2004.
 • Карамзин, Н. История государства Российского. В 12-ти т. С.-Петербург, 1816-1829.
 • Колесник І.І. Українська історіографія XVIII – поч. ХХ ст. Київ, 2000.
 • Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Київ: Критика, 2011.
 • Лисяк-Рудницький, І. Історичні есе. Київ: Основи. 1994. Т. 2.
 • Масненко В. Історичні концепції М.С.Грушевського та В.К. Липинського. Методологічний і суспільно-політичний виміри української історичної думки 1920-х років. Київ, Черкаси, 2000.
 • Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. Москва, 2009.
 • Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. Москва, 2011.
 • Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. Москва, 1998.
 • Рохас К.А.А. Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. Москва, 2008.
 • Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы «Анналов». Москва, 1993.
 • Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Нью Йорк, Дрогобич, 2002.
 • Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Вид-во «Світ», 2016.
 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / за ред. Л. Зашкільняка. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2004.
 • Шапиро А. Историография с древнейших времен по ХVІІІ век. Курс лекций. Ленинград, 1982.
 • Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007.
 • Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби : монографія. Острог, 2009.
 • Яремчук В.П. Українська історіографія: суспільно-політична історія: посібник. Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2017.
 • Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст. Монографія у 2-х частинах. Київ, 2014. Частина 1-2.
 • Breіsach A. Historiography. Ancient. Medieval. Modern. Chicago and London, 1983.
 • The Oxford History of Historical Writing, general editorship of Daniel Woolf. Oxford, 2011-2012. Volumes 1.
 • White H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Europe. Baltimore and London, 1973.
 • World History by the World’s Historians / P.Spickard, J.V.Spickard, K.M.Cragg. Boston etc., Mc Graw Hill, 1998.

Допоміжна

 • Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту / перекл. Івана Огієнка, Київ: УБТ, 2005.
 • Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. 2-е изд. Москва, 1993.
 • Бонгард-Левин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин А. А. Индия и античный мир. Москва, 2002.
 • Бухарин М.Д., Ладынин И.А., Ляпустин Б.С., Немировский А.А. История Древнего Востока. М.: Дрофа, 2009. 1168 с.
 • Верменич Я.В. Історична регіоналістика: Навчальний посібник / Відп. ред. В.А.Смолій. – К., 2014.
 • Верменич Я.В. Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012.
 • Вжосек В. Історія – культура – метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Київ, 2012.
 • Заруба В. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882—1952). Дніпропетровськ: Ліра ЛІГД, 2004.
 • Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П. Дементьева и А.И. Патрушева. Москва, 2000.
 • Когут, З., Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. Київ: Критика, 2004.
 • Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. Київ: Дух і літера. 2005.
 • Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. Зі статтею Ганса-Ґеорга Ґадамера. Київ, 2006.
 • Нові перспективи історіописання. За редакцією Пітера Берка. Київ, 2004.
 • Онуферко А. Вступ до Старого Завіту і огляд історичних книг. Скрипти лекцій. Львів 1999.
 • Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама сучасної науки / З французької переклав Віктор Шовкун. – Київ, 1998.
 • Рубин В. А. Идеология и культура Древнего Китая. М., 1970.
 • Сохань, П. (гол. ред.),. Кирило-Мефодіївське товариство. Т. 1. Київ: Наукова думка, 1990
 • Співак Ґаятрі Чакраворті. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. – Київ, 2006.
 • Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер.и комм. Р. В. Вяткина. М., 1972. Т. 1.
 • Україна. Процеси націотворення: Збірка на пошану Андреаса Каппелера / Упор. А.Каппелер. К.:К.І.С., 2011, 416 с. (https://books.google.com.ua/books?id=naLBCwAAQBAJ&pg=PA40&lpg=PA40&dq=%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&source=bl&ots=rtwJZaKq32&sig=U3yIAIPTSedULAwB68tFaKW7ALo&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwi24q2S4uzcAhXoA5oKHQ1KDMI4ChDoATAIegQIAhAB#v=onepage&q=%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%EF%82%A7%09%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2&f=false)
 • Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. Москва, 1984.
 • Evans R.J. In Defense of History. New York and London, 1999.
 • Grabski A.F. Dzieje historiografii. Wprowadzenie Rafał Stobiecki. Poznań, 2003.
 • Grabski A.F. Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000.
 • Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000.
 • Historiografia krajów Europy Śródkowo-Wschodniej. Polska-Czechosłowacja-Węgry-Rumunia-była Jugosławia-Bułgaria / Red. J.Kłoczowski, P.Kras. Lublin, 1997.
 • Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Honover and London, 1997.
 • Kelley Donald R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku. Warszawa, 2009.
 • New Perspectives on Historical Writing / Edited by Peter Burke. Pennsylvania, 1992.
 • What is History Today / Edited by Juliet Gardiner. Atlantic Highlands, 1992.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. EBook Time. Режим доступу: http://ebooktime.net/
 2. BOOKSS. Режим доступу: http://bookss.co.ua/
 3. PPT-On-line. Режим доступу: http://ppt-online.org/
 4. Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива». Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/
 5. Бібліотека для студента. Режим доступу: http://b-ko.com/
 6. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/publications/Pages/default.aspx
 7. Навчальні матеріали онлайн. Режим доступу: http://pidruchniki.com/
 8. Студопедия. Режим доступу: https://studopedia.org/
 9. Добрі Поради. Режим доступу: https://poradu.pp.ua/nauka/
 10. Педагогічний майстер. Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус