Історичні міфи й стереотипи та формування суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи в ХІХ – на початку ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Зашкільняк Л. О.Істм-11c

Опис курсу

Анотація

Мета – сформувати у слухачів наукове бачення одного з фундаментальних історичних явищ нової історії – складання новочасної суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи в період модернізації у ХІХ і на початку ХХ століття.

Завдання:

 • Виробити у студентів навички роботи з науковими, політичними, ідеологічними та публіцистичними текстами, котрі окреслюють суспільні інтереси і прагнення;
 • Подати і закріпити у студентів розуміння спільних рис і особливостей формування національних ідеологій і політичних програм, що конструювалися інтелектуальною елітою народів Центрально-Східної Європи;
 • Навчити майбутніх фахівців розрізняти і визначати рівні історичного пізнання та соціальні функції історичного знання;
 • Виявити та окреслити особливості впливу історичної міфології та її стереотипізації на формування та поширення національних та соціальних ідеологій й політичних програм інтелектуальних еліт народів регіону

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • сучасну науково-теоретичну базу проблематики націй і націоналізму;
 • історичні аспекти формування національних ідеологій в Європі в період модернізації;
 • причини, умови, характер та особливі риси націотворчих процесів у народів Центральної та Східної Європи;
 • процеси формування і поширення провідних національних міфів народів Центрально-Східної Європи та їх відображення у соціальній пам’яті цих народів.

вміти:

 • володіти основним фактологічним матеріалом щодо модернізаційних і націотворчих процесів народів Центрально-Східної Європи;
 • пояснити шкільній молоді і слухачам особливості націо- і державотворчих процесів в регіоні Центрально-Східної Європи;
 • репрезентувати і роз’яснити соціальну роль історичної міфології і стереотипів в модерних суспільствах і способи їх трансформації;
 • поповнити свої знання новітніми здобутками світової історіографії вказаної проблематики;
 • підготувати шкільне заняття, реферат, доповідь, презентацію, присвячені актуальним питанням націотворення в регіоні Центрально-Східної Європи в цілому і окремих країнах зокрема.

 

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. К., 2001. 272 с.
 2. Антологія українського міфу \ Зібрав і упорядкував В.Войтович. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2006-2007, Т.1-3, 912 с., 608 с., 848 с.
 3. Ассман Алейда. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. Москва: НЛО, 2014 (2006). 328 с.
 4. Балканы в конце XIX – начале ХХ ст. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. Москва, 1991. 286 с.
 5. Баран З., Полещук Т. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період (навчально-методичний посібник). Львів, 1999. 105 с.
 6. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. К.: Критика, 2004. 464 с.
 7. Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект. Харків, «Акта», 2011, 472 с.
 8. Дейвіс Н. Європа. Історія. Київ, 2000. 788 с.
 9. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002. 752 с.
 10. Ирасек Алоиз. Старинные чешские сказания. М.: Правда, 1987, 365 с.
 11. Историография истории южных и западных славян. Учебное пособие. Москва, 1987. 262 с.
 12. Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. 472 с.
 13. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001. 660 с.
 14. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. К.: Либідь, 1999. 352 с.
 15. Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1992.
 16. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1987.
 17. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1991.
 18. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1993.
 19. Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1987.
 20. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1989.
 21. Кріль М. Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини з українцями. 1772-1867. Львів, 1999. 324 с.
 22. Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878–1919 рр. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Х.:XНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. 119 с.
 23. Мифы и заблуждения в изучении империй и национализма (сборник) / Составители и редакторы Илья Герасимов, Марина Могильнер, Александр Семенов. . М.: Новое издательство, 2010, 428 с.
 24. Націоналізм: Антологія / Упорядники Олег Проценко, Василь Лісовий. К.: Видавництво: Смолоскип, 2000. 872 с.
 25. Польские народные легенды и сказки / Перевод и вступ. Статья Я.Мацюсович. М.: Изд-во «Худож. Л-ра», 1965, 382 с.
 26. Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Історія західник та південних слов’ян ХХ століття. Посібник. Харків, 1998. 464 с.
 27. Репина Л. П., Зверева В.В., ПарамоноваМ.Ю. История исторического знания: пособие для вузов, 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. 288 с.
 28. Сказки народов Югославии / Пер. с сербо-хорват, словенского и македонского, предисловие Н.И.Голегищева кутузова. М.: Худож. Л-ра, 1984, 567 с.
 29. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999. К.: Дух і Літера, 2017. 464 с.
 30. Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Чернівці: «Золоті літаври», 1999. 120 с.
 31. Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007. 404 c.
 32. Эпос сербского народа / Издание подготовил И.Н. Голенищев-Кутузов. М.,: Изд-во АН СССР, 1963, 354 с.
 33. Ясь О.В. Міф історичний // Енциклопедія історії України. К.: Наука, 2009, т.6, с.2759-765.
 34. Bokszański Z. Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006. 186 с.
 35. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010. 264 с.
 36. Józef Chlebowczyk. Procesy Narodotwórcze we Wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu: Od schyłku XVIII do początków XX w. Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1975. 376 s.
 37. Kłoczowski J. (red.), Historia Europy Środkowo-Wschodniejю Lublin 2000. T. 1-2.
 38. Kovács P., Comparative typology of ethnic relations in Central and Eastern Europe, Budapest 1998. 348
 39. Magocsi P. Historical Atlas of East-Central Europe. University of Washington press, 1995. 274 p.
 40. Marek Waldenberg: Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 419
 41. Topolski J. Jak się pisze i rozumie historię? Tajemnicy narracji historycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1996, 424 s.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 • Портал:Міфологія / Література та веб-сайти, присвячені міфології (https://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Міфологія/ )
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html)
 • Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
 • Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/)
 • «Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (www.geografia.ru/)
 • Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
 • Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
 • Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
 • Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
 • Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
 • Міф. Міфологія. Оцінка міфу. Міфологічний твір. (http://www.megos.org.ua/kultura.2.3.html)
 • Міфологія народів світу (https://mythology.net.ua/myth/)
 • Навчальна література онлайн (https://pidruchniki.com/)
 • Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
 • Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru/)
 • Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
 • Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
 • Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
 • Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
 • Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
 • Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
 • ACLS History E-Books Project (США) (www.historyпецebooks.org/)
 • Hartford Web Publishing (США) (www.hatforf.hwp.com/)
 • Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (www.ipn.gov.pl/)
 • Nauka w Polsce (Польща) (www.naukawpolsce.pap.pl/)
 • Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (www.historycy.pl/)
 • Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історичні міфи і стереотипи та формування суспільної свідомості народів Центрально-Східної Європи

Завантажити силабус